Fizikinės technologijos ir jų vadyba

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Technologijų mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Medžiagų technologijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Technologijų mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Kondensuotųjų medžiagų fizikos ir elektronikos žinių formavimas studijų programos klausytojams, remiantis šiuolaikiniais mokslo pasiekimais; patenkinti šios specialybės europinio lygmens aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį esamai Lietuvoje elektronikos pramonei, kitoms aukštųjų technologijų įmonėms, įstaigoms, savarankiškai gebančius gilinti žinias gretimose mokslo kryptyse, pasirengusius tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Fizikinių technologijų ir jų vadybos studijų programos absolventas žino kondensuotųjų medžiagų, skirtų elektronikai, fiziką, technologiją ir tyrimo metodus; žino elektroninių darinių ir įtaisų veikos principus; geba modeliuoti ir eksperimentiškai tirti medžiagų elektronines ir kitas sąvybes ir jų darinių charakteristikas, panaudoti tyrimo rezultatus, daryti išvadas, rekomendacijas, geba projektuoti elektronines grandines, jas diegti.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Fizikinių technologijų ir jų vadybos studijų programos absolventas gali dirbti universitetuose, fizinių mokslų tiriamuosiuose institutuose, su medžiagų mokslu ir elektronika susijusiose įmonėse bei kitose pramonės ar valstybinėse fizikos žinioms imliose įstaigose.