Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Technologijų mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Medžiagų technologijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Technologijų mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos europinio lygmens optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistus, gebančius vartoti, tobulinti ir taikyti moderniąsias technologijas, generuoti ir realizuoti idėjas efektyviai tiriamajai, gamybinei, ūkinei ir ekspertinei veiklai, diegiant naujas progresyvias techlologijas, metodus. Absolventai turi būti pasirengę tęsti studijas fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, kitų fizikai imlių studijų krypčių doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Optoelektronikos medžiagų ir technologijų magistrantūros studijų programos absolventai įvaldo perspektyviausias organinių ir neorganinių puslaidininkinių šviesos šaltinių, fotovoltinių elementų gamybos, kitų elektronikos ir optoelektronikos krypčių hibridines technologijas, geba dirbti ir diegti naujausius mokslo pasiekimus optoelektronikos technologijose pramonės įmonėse, vykdyti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus mokslo institucijose, siūlyti naujas idėjas, kurti naujus konkurencingus produktus, įgyvendinti inovacinius aukštųjų technologijų projektus.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Optoelektronikos medžiagų ir technologijų magistrantūros studijų programos absolventai gali dirbti tyrėjais universitetuose, institutų mokslinėse laboratorijose, taikomosios, inovacinės, technologinės pakraipos elektronikos ir optoelektronikos pramonės įmonėse, valstybinėse fizikai imliose įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.