Geologija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
 • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Geologija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Studijų programoje siūlomos dvi šakos: Geologija ir Hidrogeologija ir inžinerinė geologija.


Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami asmenys iš fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų krypties, socialinių studijų, švietimo ir ugdymo krypčių grupės, istorijos, archeologijos, filosofijos, architektūros, hidrometeorologijos, meteorologijos ir hidrologijos bakalauro programų.

- Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Geografijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

 • Suteikti žinių apie: žemę, kaip vientisą gamtinę sistemą – jos sandarą, sudėtį, geologinius procesus, raidą; Lietuvos ir Europos geologines sąlygas, kaip bendros Žemės geologinės sistemos dalį; žmogaus ir geologinės aplinkos ryšius; gamtos pažinimo principus, metodus ir būdus; gamtonaudos ir gamtosaugos mokslinę, praktinę ir teisinę sistemą.
 • Suteikti pažintinių gebėjimų: suvokti gamtos raidos dėsningumus, joje vykstančius procesus, jų sąveiką su žmogaus veikla; nagrinėti gamtos reiškinius sisteminiu požiūriu, suvokiant jų erdvės ir laiko mąstą; sugebėti kelti uždavinius, skirtus geologijos mokslinio ir taikomojo pobūdžio problemoms spręsti.
 • Suteikti praktinių sugebėjimų: savarankiškai projektuoti, organizuoti ir vykdyti geologinio kartografavimo ir kitokius mokslinius ir praktinius geologinius tyrimus, taikant lauko darbų ir laboratorinius metodus; suprasti, vertinti, analizuoti bei naudoti geologinę informaciją ir suvokti jos reikšmę bei pritaikomumą geologijos mokslo bei praktikos srityse; panaudoti geologines žinias kompleksiniams aplinkos tyrimams, įvairiose ūkio plėtros srityse; naudoti informacines technologijas geologijos uždaviniams spręsti, naudotis geologinėmis informacijos bazėmis.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Geologijos magistras

 • turi geologinių žinių, reikalingų geologinės aplinkos, procesų ir reiškinių supratimui bei pažinimui, visuminiam aplinkos suvokimui;
 • žino geologinių tyrimų ir duomenų rinkimo metodus, turi įgūdžių juos taikyti lauko ir laboratorinėmis sąlygomis;
 • sugeba pateikti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus įvairiems vartotojams, rengti mokslines publikacijas ir pranešimus;
 • suvokia gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės, humanistinės moralės ir profesinės etikos reikalavimus;
 • moka bendrauti darbo grupėje;
 • turi organizacinių įgūdžių.

Tolimesnių studijų galimybės

Geologijos magistrai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Gali dirbti ir siekti karjeros įmonėse, mokslo ir valdymo įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių moksliniais bei praktiniais geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu, gelmių ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos valdymu, teritorijų planavimu.