Kartografija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Gamtinė geografija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami gamtinės geografijos, geologijos, miškininkystės, aplinkotyros, matematikos, informatikos, ekologijos, matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos, informacijos sistemų, informatikos inžinerijos, visuomeninės geografijos, archeologijos bei dalyko pedagogikos bakalauro programų absolventai.

- Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Geografijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti specialistus, kurių Lietuvoje trūksta: subalansuotą teorinį pasirengimą ir taikomuosius gebėjimus turinčius geografinės informacijos specialistus, gebančius susieti dalykinės srities, kurioje svarbiausi yra erdviniai ryšiai, poreikius su informacijos valdymo metodais ir technologijomis bei savarankiškai kurti praktinius sprendimus – žemėlapius spaudai ir internetui, geografines duomenų bazes, informacines sistemas.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Kartografijos studijų programos absolventas yra įsisavinęs modernius kartografinius programinius produktus ir žemėlapių sudarymo technologines schemas, moka juos kritiškai ir novatoriškai taikyti visuomeninių ir gamtinių reiškinių kartografiniam modeliavimui.

Tolimesnių studijų galimybės

Kartografijos magistrai turi galimybę tęsti studijas  doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visose srityse, kur yra kaupiamos ir tvarkomos geografinių duomenų bazės: valdžios ir savivaldos institucijose, valstybės bei savivaldybių įmonėse, ypač susijusiose su žemės tvarkymu, aplinkos apsauga, planavimu ir valdymu. Pagrindinė niša verslo įmonėse – geografinės informacijos paslaugas teikiančios įmonės, komunikacijų tinklus prižiūrinčios ir logistiką vykdančios įmonės, taip pat spausdintus ir interneto žemėlapius kuriančios įmonės. Studijų metu įgytos bendrosios kompetencijos, ypač projektų vadyba bei komandinio darbo patirtis, leis sėkmingai dirbti ir tiesiogiai su specialybe nesusijusiose srityse. Specialybė paklausi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.