Archeologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Istorijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Archeologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Programa rengia archeologus, kurie gali dirbti tiek mokslinių, tiek ardomųjų archeologijos tyrimų srityse, taip pat remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, sugeba prisidėti prie archeologijos paveldo išsaugojimo, archeologijos mokslo žinių sklaidos visuomenėje, Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Archeologijos magistro programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos archeologus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei galinčius savarankiškai dirbti archeologijos tyrimų (fundamentinių ir taikomųjų) srityje. Ugdyti  plataus akiračio profesionalus, turinčius kritinio mąstymo ir analitinių gebėjimų, galinčius dirbti archeologijos, paveldosaugos, kultūros, viešojo administravimo srityse valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, turintis archeologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, išmano proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, suvokia pagrindinius istorijos didaktikos principus, geba savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, žino archeologijos paveldo apsaugos principus bei metodus. Jis sugeba savarankiškai atnaujinti žinias ir jas pritaikyti, savarankiškai atlikti paveldosauginius ir intervencinius archeologijos tyrinėjimus, vadovauti tarpdisciplininėms tyrimų grupėms.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos/archeologijos krypties doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo tyrimo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programa rengia archeologus, kurie gali dirbti tiek mokslinių, tiek ardomųjų archeologijos tyrimų srityse, taip pat remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, sugeba prisidėti prie archeologijos paveldo išsaugojimo, archeologijos mokslo žinių sklaidos visuomenėje, Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo. Programa orientuota į darbo rinką, kurioje būtinos archeologijos srities žinios ir dalykinės kompetencijos: mokslo institutai, aukštosios mokyklos, muziejai, paveldosaugos institucijos, saugomų teritorijų sistema, kt. Programos rezultatai ir įgyjamos kompetencijos sudaro „žinių ir kompetencijų krepšelį“, būtiną tęsiant studijas trečiojoje pakopoje ir plėtojant mokslinę veiklą. Kita vertus, Programos absolventai sėkmingai dirba privačiame archeologinių tyrimų sektoriuje (kontraktinė archeologija), gali darbo vietą susikurti patys.