Istorija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Istorijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Istorija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

VU Istorijos magistro studijų programa rengia istorikus, kurie ne tik dirba mokslinį tiriamąjį  darbą, bet ir remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis prisideda prie Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo, Lietuvos ir pasaulio istorijos žinių sklaidos visuomenėje, istorinio paveldo išsaugojimo.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Sudaryti studentams sąlygas įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai dirbti ir organizuoti istorijos mokslo tiriamąjį darbą, ugdyti(s) ekspertinius analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą, vertinant politinius, socialinius ir kultūrinius reiškinius istorinėje perspektyvoje; ugdyti įvairaus profilio specialistus: istorijos proceso tyrėjus, plataus mąstymo ir išsilavinimo įvairių sričių profesionalus, galinčius dirbti istorijos, politikos, kultūros, administracijos srityse ir viešojoje erdvėje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Istorijos magistrantūros studijos formuoja ne tik būsimą istoriką, humanitarinių mokslų atstovą, bet ir asmenybę, gebančią savarankiškai vertinti istorinę ir šių dienų aktualią politinę ir socialinę raidą, savo pastebėjimus sklandžiai pristatyti visuomenei ar akademinei bendruomenei. Įgyjamos kompetencijos skatina istorikus ne tik vertinti, analizuoti procesus, bet ir rūpintis istorinio paveldo, istorinės atminties išsaugojimu, istorijos aktualizavimu šiandienos visuomenėje.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos krypties doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose ir mokslo tyrimo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programa orientuota į darbo rinką, kurioje būtinos istoriko žinios: mokslo institutai, mokslinių tyrimų centrai, aukštosios mokyklos, archyvai, muziejai, įvairios švietimo, kultūros, istorinės atminties ir paveldo išsaugojimo, leidybos įstaigos ir institucijos, totalitarinių režimų, KGB veiklos, nacių nusikaltimų, holokausto tyrimų komisijos. Analitiniai procesų vertinimo, dokumentų ir šaltinių atrankos bei analizės, informacijos paieškos, savarankiško mąstymo ir išvadų gavimo, jų pristatymo platesnei auditorijai, minčių dėstymo raštu ir žodžiu gebėjimai yra vertinamai su viešaisiais ryšiais ir informacijos sklaida susijusiuose sektoriuose, absolventai dirba įvairių institucijų atstovais spaudai, žiniasklaidos priemonėse, įstaigose organizuojančiose mokymus, parodas, konferencijas, kitus renginius. Programos siekiniai ir įgyjamos kompetencijos taip pat sudaro „žinių, gebėjimų  ir kompetencijų krepšelį“, būtiną tęsiant studijas trečiojoje pakopoje ir plėtojant mokslinę veiklą.