Paveldosauga

Papildoma informacija

  • Padalinys: Istorijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Paveldo studijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Paveldosaugininkas
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Programa siekiama rengti specialistus (paveldosaugininkus), kurie geba dirbti mokslinį tiriamąjį darbą (programa suteikia galimybę išsiugdyti mokslo tiriamojo darbo kompetencijas, pakankamas studijoms doktorantūroje), išmano paveldo administravimo sistemą ir paveldo perteikimo problematiką, geba daryti poveikį paveldosaugos procesams bei prisidėti prie visuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymo.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Taip pat baigusieji kitų sričių (visų krypčių) universitetines studijas ir dirbantys paveldosaugos srityje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus specialistus, išmanančius tradicines ir naujausias paveldo sampratas, jo apsaugos koncepcijas bei metodus, o taip pat gebančius dirbti kultūros paveldo administravimo, perteikimo ir tyrimų (išskyrus ardomuosius tyrimus) srityse.
Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Moderni paveldosauga yra tarpdisciplininė sritis, apimanti fundamentinius, taikomuosius paveldo bei socialinių elgsenų su paveldu tyrimus, o taip pat su paveldo apsauga, perteikimu ir kitomis elgsenomis (kurių objektas yra paveldas ar kurios daro poveikį paveldui) susijusias teorijas, metodus bei praktikas. Programa siekiama ne tik atskleisti vienos svarbiausių disciplinų, kuria remiasi paveldosauga, – istorijos – taikymo paveldosaugoje galimybes, bet ir integruoti istorijos bei kitų disciplinų (archeologijos, architektūros, dailės, informacinių technologijų, urbanistikos) ir sričių (ekonomikos, komunikacijos, muzeologijos, turizmo) patirtį į bendrą visumą.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti paveldosaugos srities mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos arba mokslo krypčių, kuriomis remiasi paveldosauga, doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo tyrimo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali dirbti valstybinio, viešo ir privataus sektoriaus institucijose, susijusiose su kultūros paveldo administravimu, perteikimu, tyrimais, ekspertine veikla (pavyzdžiui, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos ir jo teritoriniuose padaliniuose; Kultūros paveldo centre; savivaldybių paveldosaugos padaliniuose; kultūrinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose; muziejuose), o taip pat kitose institucijose, susijusiose su istorijos, kultūros politikos, kultūrinio turizmo, įvaizdžio kūrimo, kūrybinių ir kultūrinių industrijų, žiniasklaidos, leidybos ir pan. sritimis.