Lietuvių literatūra

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Literatūrologija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Lietuvių literatūra konkurso tvarka priimami:

 1. filologijos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai; 
 2. kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai. Kitų krypčių programų absolventai turi laikyti stojamąjį egzaminą;
 3. baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos literatūros specialistus, kurie išmanytų lietuvių literatūros raidos specifiką, nagrinėdami kūrinius gebėtų taikyti įvairias humanitarinių mokslų metodikas, laisvai disponuotų pasaulinės literatūros duomenimis ir teorija, intelektinėmis kultūrinėmis meninių patirčių paradigmomis, išmanytų literatūros sklaidos reiškinius, gebėtų kurti akademinius, kritikos, publicistikos ir kt. tekstus, būtų pasirengę vykdyti savarankišką mokslinę veiklą.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Studijų programos Lietuvių literatūra absolventas geba tirti įvairių epochų literatūros tekstų genetiką, istoriją, struktūrą, funkcijas, literatūros reiškinius, procesus kultūros ir socialinių reiškinių kontekste. Formuluoja ir sprendžia literatūros mokslo problemas, taiko žinias konceptualizuodamas literatūros mokslo modelius. Išmano lietuvių literatūros istoriją, šiuolaikinę tyrinėjimų problematiką, taiko tyrimų teorijas ir metodologijas. Išmano literatūros kūrinių sklaidos procesą ir literatūros tekstų verslą, skaitytojo antropologiją ir teksto, auditorijos tarpusavio sąveikos principus, literatūros tekstų recepciją, dėsningumus. Gali atlikti tyrimą, kurti viešosios komunikacijos tekstus, projektus. Planuoja ir organizuoja savo mokymąsi ir darbą, atsižvelgdamas į kintančią aplinką; suvokia mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą; geba dirbti komandoje ir telkti bendradarbius; planuoti sudėtingą komandinę veiklą, ją koreguoti atsižvelgdamas į situaciją; sistemiškai, analitiškai, kritiškai mąstyti; generuoja kūrybines idėjas, inovatyviai dirba, siūlo originalius problemų sprendimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti humanitarinių mokslų srities filologijos krypties doktorantūros studijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali dirbti:

 • literatūrologais, literatūros kritikais;
 • redaktoriais įvairių žiniasklaidos priemonių redakcijose, knygų ir kitų spaudinių leidyklose;
 • praktinį darbą šiuolaikinėje viešosios komunikacijos gamybos bei funkcionavimo rinkoje, archyvuose, muziejuose, bibliotekose ir kt.