Marketingas ir prekybos vadyba

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Rinkodara
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos lietuvių ir anglų kalba
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR; 2539 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Marketingas ir prekybos vadyba konkurso tvarka priimami:

1) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties, verslo ir vadybos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypčių grupės bakalaurai;

2) socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete Vadybos ir verslo administravimo papildomųjų studijų programą;

3) kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų ekonomikos, rinkodaros, vadybos, apskaitos ir finansų dalykų bei pateikę „Pažymą apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr. 2)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti rinkodaros ir prekybos vadybos specialistus, gebančius taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos rinkodaros (bei jos atskirų veiklos sričių) ir prekybos vadybos žinias; gebančius analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, tirti išorinę ir vidinę organizacijos aplinką, kurti ir įgyvendinti inovatyvius projektus, efektyviai komunikuoti, organizuoti ir vykdyti į pardavimų augimą orientuotus procesus; gebančius naudotis šiuolaikinėmis internetinėmis rinkodaros technologijomis, priimti ir spręsti rinkodaros ir prekybos vadybos strateginius ir taktinius sprendimus; gebančius kurti pridėtinę vertę įmonei kintančioje tarpkultūrinėje aplinkoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba absolventas turi rinkodaros, prekybos ir rinkotyros procesų organizavimo įgūdžių ir gebėjimų rengti savarankiškai ir komandoje realius projektus ir programas. Jis geba analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, moka nustatyti rinką, pirkėjų poreikius, žino, kaip įmonė turi dirbti, kad patenkintų šiuos poreikius kintančios išorinės ir vidinės aplinkos sąlygomis, moka kūrybiškai interpretuoti gautus rezultatus ir naudoti įvairias teorines paradigmas bei internetines rinkodaros technologijas, priimdamas strateginius ir taikydamas taktinius sprendimus įvairiose rinkodaros ir prekybos valdymo srityse, geba aiškiai komunikuoti žodžiu ir raštu tarpkultūrinėje aplinkoje.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali:

 • dirbti rinkodaros vadybininkais ir vadovais, rinkodaros ir rinkotyros specialistais, konsultantais, pramonės, prekybos ir paslaugų įmonėse, reklamos bei rėmimo kompanijose;
 • organizuoti reklamines bei rėmimo kampanijas (vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose);
 • dirbti įmonėse, plėtojančiose ryšius ir prekybą užsienyje;
 • dirbti projektų vadovais, specializuodamiesi įvairių rinkodaros projektų rengimo srityje;
 • organizuoti savarankišką verslą ir teikti privačias paslaugas (rinkos tyrimo, rinkodaros planų sudarymo, prekės / paslaugos pozicionavimo rinkoje, vartotojų poreikių tyrimo, rinkodaros tyrimų, prekybos verslo ir kt.) rinkai;
 • dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose.