Tarptautinio verslo vadyba

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Tarptautinio verslo vadyba konkurso tvarka priimami:

1) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai;

2) socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties studijų kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Vadybos ir verslo administravimo“ papildomųjų studijų programą;

3) kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų ekonomikos, rinkodaros, vadybos, apskaitos ir finansų dalykų bei pateikę „Pažymą apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr. 2)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti tarptautinio verslo vadybos specialistus, gebančius analizuoti ekonominį ir socialinį vystymąsi šalyje bei tarptautiniu mastu, nagrinėti ir vertinti šakos ar įmonės potencialą pasaulinėje rinkoje, paverčiant jį įmonės strategija, planais ir aktyvia veikla.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Tarptautinio verslo vadybos studijų programos absolventas geba:

 • analizuoti tarptautinio verslo įmonių plėtros modelius;
 • vertinti, diferencijuoti ir pritaikyti vadybos, ekonomikos teorines koncepcijas tarptautinėje įmonės veikloje;
 • sintetinti ir į visumą integruoti klasikinius ir modernius vadybos mokslo principus, juos adaptuoti tarptautinio verslo kontekste;
 • valdyti tarptautinio verslo plėtrą, priimti sprendimus, susiedamas tarptautinio verslo plėtrą su turimais ištekliais (žmogiškaisiais, finansiniais, infrastruktūriniais ir kt.);
 • identifikuoti kultūros įtaką tarptautinio verslo valdymui ir analizuoti tarptautinio verslo naudą, riziką, kitus parametrus;
 • remdamiesi klasikinėmis ir moderniomis vadybos mokslo žiniomis, tobulinti tarptautinio verslo valdymo praktiką, reaguoti į naujas tarptautinio verslo plėtros tendencijas;
 • inicijuoti ir valdyti tarptautinius verslo plėtros projektus;
 • atlikti rinkos tyrimus, taikyti rinkos tyrimų rezultatus, pasirenkant produkto kainą, darbo apmokėjimo sistemą, vertinant numatomų investicijų riziką ir pelningumą;
 • dirbti vadybos naujoves kuriančioje tarptautinėje komandoje, organizuoti asmeninę bei grupinę veiklą, atsakyti už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą;
 • analizuoti tarptautinius finansus ir taikyti naujausius finansų instrumentus, siekdamas užtikrinti tarptautinės įmonės finansinį gyvybingumą.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Tarptautinio verslo vadybos studijų programos absolventai gali dirbti įvairiuose tarptautinių kompanijų padaliniuose verslo administravimo srityse; nacionalinių kompanijų tarptautiniuose padaliniuose, visų pirma, eksporto ar investavimo užsienyje srityje.