Verslo administravimas

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Verslas
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Verslo administravimas konkurso tvarka priimami:

1) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai;

2) socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties studijų kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Vadybos ir verslo administravimo“ papildomųjų studijų programą;

3) kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų ekonomikos, rinkodaros, vadybos, apskaitos ir finansų dalykų bei pateikę „Pažymą apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr. 2)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadovus, gebančius vertinti savo organizacijos potencialą konkurencinėje kovoje, priimti pagrįstus vadybos sprendimus, formuoti organizacijos plėtojimo strategijas ir jas įgyvendinti.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba:

 • analizuoti, kritiškai vertinti verslo organizacijų veiklos procesus ir kurti jų pokyčių scenarijus, pasirinkti tinkamus vertinimo metodus ir prognozavimo modelius;
 • taikyti inovacijas ir kūrybiškumą verslo praktikoje, susiedamas ekonominius ir vadybinius elementus integraciniais ryšiais;
 • naudoti strateginę analizę ir siekti veiksmų integracijos organizacijoje ar atskirame padalinyje;
 • priimti inovatyvius verslo vadybos sprendimus, įvertindamas jų etiką ir galimą poveikį visuomenei bei aplinkai (atsižvelgdamas į darnaus vystymosi principus);
 • integruoti darnaus vystymosi principus savarankiškoje profesinėje veikloje, pasinaudoti verslo išorinės ir vidinės aplinkos analizės metodais;
 • analizuoti verslo aplinką, pasirinkti išteklius, verslo vietą, rinką, kritiškai vertinti gaunamą informaciją, taikyti verslo analizės metodus ir priemones, vadybos inovacijai rengti ir diegti;
 • valdyti organizacijos žmogiškuosius išteklius;
 • suvokti etines verslo vystymo dimensijas ir verslo atsakomybės paradigmą bei taikyti tai organizacijoje;
 • parinkti tyrimo dizainą, metodą ir metodologiją ir atlikti tyrimą;
 • savarankiškai atlikti tyrimus, įvertinti verslo situaciją lokalioje ir globalioje erdvėje.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali vadovauti stambesnių verslo įmonių rinkodaros, žmogiškųjų išteklių, finansų ir kitiems padaliniams, būti administracijos skyrių vadovais ar jų padėjėjais; plėtoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.