Komunikacijos mokslai

Papildoma informacija

  • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Komunikacija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

1. Baigę pirmosios pakopos universitetines komunikacijos krypties studijas;

2. Kitų krypčių (visų sričių) absolventai;

3. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete;

4. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir socialinių bei humanitarinių mokslų krypties papildomąsias studijas Vilniaus universitete.*

*Papildomąsias studijas kitose aukštosiose mokyklose baigę stojantieji dalyvauti priėmimo konkurse gali gavę Padalinio (Komunikacijos fakulteto) priėmimo komisijos „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr.4)".

Stojantieji, baigę ne komunikacijos krypties universitetines studijų programas, privalo rašyti motyvacinį laišką

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

 

Suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, būtinus moksliniam tiriamajam darbui ir praktinei veiklai organizacinės, socialinės, politinės, tarpkultūrinės komunikacijos srityse. Suteikti teorinių žinių bei ugdyti praktinius  gebėjimus, būtinus komunikacijos vadybai: komunikacijos planavimui, komunikacijos procesų analizavimui ir vertinimui, organizacijos komunikacijos strategijos ir taktikos kūrimui bei vykdymui, vidinės ir išorinės organizacijos komunikacijos procesų organizavimui.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Komunikacijos mokslų studijų programos magistras turi komunikacijos, žiniasklaidos teorinių žinių, geba jas taikyti tarpasmeninės, grupinės, organizacinės, viešosios ir masinės komunikacijos tyrimams, gali įvertinti tarpkultūrinės, lyčių, sveikatos, kokybės komunikacijos ypatumus. Geba analizuoti, planuoti, vertinti ir taikyti tiesioginę ir tarpininkaujamą, žodinę ir rašytinę komunikaciją organizacijos veikloje: tirti organizacijos aplinką, taikydamas šiuolaikines informacines technologijas, valdyti vidinę ir išorinę komunikaciją, kurti ir vykdyti visuomenės informavimo programas.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turi galimybę studijas tęsti doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti verslo, švietimo, gamybos, prekybos organizacijose ir kitose institucijose organizacinės komunikacijos, verslo komunikacijos srityje; teikti vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimo konsultacines paslaugas, taikyti modernias informacijos ir komunikacijos technologijas, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.