Tarptautinė komunikacija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Komunikacija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: Lietuvių k. - 2262 EUR, anglų k. - 3000 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir atskirai anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

2017 metų priėmime į Tarptautinės komunikacijos studijų programą gali pretenduoti šie asmenys:

1. Komunikacijos krypčių grupės universitetinių studijų absolventai;*

2. Visų kitų krypčių universitetinių studijų absolventai;*

3. Baigę visų krypčių kolegines studijas bei sėkmingai baigę Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete;*

4. Baigę visų krypčių kolegines studijas bei sėkmingai baigę socialinių bei humanitarinių mokslų krypties papildomąsias studijas Vilniaus universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje. Stojantieji, baigę papildomąsias studijas kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi pateikti „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)".

*Stojantieji turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Stojantieji į anglų kalba vykdomą studijų programą turi mokėti anglų kalbą ir pateikti „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)."

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tarptautinės komunikacijos programa reikalinga formuoti platų specialisto požiūrį į socialinį dialogą tarp tarptautinės komunikacijos dalyvių (valstybių, verslo ir valstybinių, visuomeninių organizacijų, skirtingų kultūrų, žmonių):

 • suteikiant teorines žinias, gilinančias ir leidžiančias plėsti anksčiau įgytas žinias komunikacijos ir informacijos srityje (gilinti komunikacijos teorijų ir komunikacijos tyrimų, taikomosios komunikacijos žinias ir plėsti jas į tokias sritis, kaip pasaulinė komunikacija, politikos ar verslo komunikacija, tarpkultūrinė komunikacija);
 • suteikiant papildomas teorines žinias, atskleidžiančias tarptautinių santykių, darnios raidos ypatumus globalizacijos sąlygomis, išryškinant komunikacinį aspektą;
 • ugdant gebėjimus, būtinus komunikacijos profesionalams dirbti valstybės, verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, švietimo ir mokslo institucijose (analizuoti ir vertinti komunikacijos procesus; analizuoti, modeliuoti, kūrybiškai spręsti komunikacinius konfliktus, dažnai į komunikacijos veiksmus; naudoti ir derinti komunikacijos tyrimo metodus ir kritiškai vertinti tyrimo rezultatus, gebėti priimti sprendimus);
 • plėtoti bendruosius saviugdos gebėjimus (skatinti nuolatinį mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą, savarankiškas studijas).

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventai įgyja kompetencijas:

 • komunikacijos ir informacijos sklaidos daugiakultūrinėse organizacijose ir terpėse;
 • tarptautinės komunikacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo;
 • darbo daugiakultūrinėse grupėse ir tarptautinėse komandose.

Programos absolventai įgyja šias bendrąsias kompetencijas: kritinio mąstymo, komunikacinių pranešimų analizės ir kritinio vertinimo, bendrųjų komunikacijos įgūdžių, komandinio darbo ir lyderiavimo, mokslinio tyrimo metodikos taikymo.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turi galimybę studijas tęsti doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali dirbti vyriausybinėse, verslo ir nepelno siekiančiose institucijose, kurios bendradarbiauja su užsienio partneriais, taip pat tarptautinėse korporacijose ar Europos Sąjungos šalių institucijose. Jis gali būti savarankiškas verslininkas arba profesionalus konsultantas tarptautinės komunikacijos ar integruotos komunikacijos srityse.