Kompiuterinis modeliavimas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Informatikos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Informatika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Ši studijų programa vykdoma lietuvių kalba, esant poreikiui - anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (visų krypčių) studijas: biomedicinos, humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslai – suteikti galimybę studentams įgyti žinių ir gebėjimų darbui firmose ir institucijose kompiuterinio modeliavimo srityje, savarankiškai formuluoti ir atlikti kompiuterinio modeliavimo mokslinius ir kitokius susijusius tyrimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Informatikos magistras moka naudotis informacinėmis ir kompiuterinio modeliavimo technologijomis, dalyvauti jų kūrime, gerai moka užsienio kalbas, moka bendrauti ir pristatyti atliktų darbų rezultatus. Jis gali savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti ir taikyti. Jis gali dalyvauti mokslinio, empirinio, taikomojo pobūdžio tyrimuose, moka interpretuoti gaunamus duomenis, rengti ataskaitas ir straipsnius. Jis geba praktiškai apibendrinti atliktą darbą ar tyrimus, visa tai daro naudodamasis profesinės etikos principais.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami dirbti kaip profesionalūs kompiuteriniai modeliuotojai, magistrai tęsia studijas doktorantūroje, tokiose srityse kaip matematika, informatika, kiti fiziniai ar gamtos mokslai, inžinerija.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti mokslo, švietimo, projektinėse institucijose, pramonėje, bankų ir draudimo kompanijų sektoriuje, privačiose ir kitose firmose ir įstaigose, kur reikalingi kritinio mąstymo, tyrimo ir analizės įgūdžiai, skaičiavimo ir mokėjimo naudotis informacinėmis technologijomis žinios, geras užsienio kalbų mokėjimas.