Matematika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Matematikos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Matematika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2542 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslai – suteikti gilias matematikos žinias, išmokyti kūrybiškai mąstyti ir analizuoti bei įgyti savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius. Absolventas gerai žino pasirinktos matematikos krypties naujoves, orentuojasi kitose matematikos ir jos taikymų šakose, yra įsisavinęs informatikos pagrindus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Matematikos magistras supranta ir geba įrodinėti matematinius teiginius, analizuoti jų loginius ryšius. Moka kurti determinuotą arba stochastinį realaus proceso matematinį modelį, jį analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas. Jis yra pasirengęs panaudoti kompiuterinės technikos priemones ir informacines technologijas. Jis geba kūrybiškai dirbti ir savarankiškai tobulintis.

Tolimesnių studijų galimybės

Matematikos magistras gali tęsti studijas matematikos arba kompiuterių mokslo doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Matematikos magistras gali dirbti mokslo ir švietimo institucijose, pramonėje, socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, valdymo institucijose bei siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir kūrybiško mąstymo įgūdžiai, jo gebėjimas naudotis kompiuterine technika.