Medicinos genetika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Medicinos fakultetas
  • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Medicina
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3671 EUR

Skirtingai nuo kitų šiuo metu siūlomų magistrantūros studijų, kuriose dėstomos su genetika susijusios temos, atskira medicinos genetikos magistrantūros studijų programa suteikia specialių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kurie reikalingi atliekant genetinius (molekulinius, citogenetinius, biocheminius) tyrimus asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar mokslinėse laboratorijose.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Norintys studijuoti Medicinos genetikos studijų programoje turi būti baigę pirmosios pakopos universitetines šių krypčių studijas: biologijos, molekulinės biologijos, biochemijos, genetikos, biofizikos. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos medicinos genetikus – genetikos laboratorijų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti genetinius (molekulinius, biocheminius, citogenetinius) tyrimus diagnozei, nešiotojo būklei nustatyti ar ikisimptominius tyrimus pagal patvirtintas metodikas biomedicinos mokslų srityje, interpretuoti tyrimų rezultatus, paaiškinti gautų tyrimų rezultatus ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose bei įdiegiant naujus tyrimo metodus laikantis gerosios laboratorijos praktikos ir bioetikos principų.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Gerai suvokia genetinių ligų etiologiją, patogenezę ir jų laboratorinę diagnostiką. Išmano ir savarankiškai taiko modernius medicinos genetikos tyrimo metodus. Žino žmogaus genomo struktūros ir funkcionavimo principus, kintamumą ir jo pasekmes. Gerai išmano ligų paveldėjimo principus, genetinio konsultavimo ir tyrimų sąsajas. Suvokia molekulinės biotechnologijos ir bioinformatikos principus ir jų taikomąsias bei fundamentines perspektyvas. Sugeba nagrinėti bei interpretuoti, kritiškai ir nuosekliai vertinti gautus tyrimų duomenis šiuolaikinių biomedicinos mokslų žinių kontekste, pateikti ir pagrįsti mokslines išvadas. Panaudoja šiuolaikinės medicinos genetikos žinias ir praktiškai taiko mokslinių tyrimų srityje, susijusioje su biomedicinos mokslais, sugeba diegti mokslo inovacijas. Medicinos genetikos mokslo žinias sugeba taikyti tarpdalykinėse srityse, apjungiant kitų artimų mokslų sričių žinias bei remtis moderniomis technologijomis. Geba nustatyti ir spręsti su medicinos genetika susijusių artimų mokslo sričių problemas bei jų sąsajas ir procesus šiuolaikinių biomedicinos mokslų raidos kontekste. Geba bendrauti ir perteikti medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų paradigmas specialistams ir nespecialistams. Geba apsibrėžti savo mokslinius ir profesinius interesus medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų raidos kontekste, nuolat siekti naujų bei atnaujinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Medicinos genetikos magistrai gali tęsti studijas medicinos ir sveikatos bei gretutinių krypčių doktorantūros studijose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyjamas medicinos genetiko magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas medicinos genetiko profesinei kvalifikacijai. Medicinos genetikai dirba asmens sveikatos priežiūros, mokslo, švietimo ir kitose ūkio sričių institucijose, kurios taiko, diegia, kuria medicinos genetikos ir kitų biomedicinos mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.