Reabilitacija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Medicinos fakultetas
 • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Reabilitacija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2542 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Reabilitacijos studijų programa orientuota į senyvo amžiaus ir (ar) ilgalaikę negalią turinčių visų amžiaus grupių asmenų reabilitacijos ir sveikatinimo problemų individualizuotą sprendimą, siekiant jų visaverčio dalyvavimo profesinėje bei visuomeninėje veikloje ir savarankiškumo iki gilios senatvės. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas – parengti magistrus, gebančius taikyti reabilitacijos biopsichosocialinę prieigą grindžiančias teorijas ir metodus, kritiškai įvertintą inovatyvią praktiką bei savarankiškų mokslinių tyrimų rezultatus senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų biopsichosocialinėms funkcijoms atkurti, palaikyti ir kompensuoti bei profesine veikla prisidėti prie Jungtinių Tautų (PSO) ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros politikos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Reabilitacijos specialisto veikla susijusi su nuolatiniu reabilitacijos procesų tobulinimu ir naujovių taikymu, todėl studijuodami įgysite įgūdžių:

 • kritiškai analizuoti mokslinius šaltinius bei reabilitacijos praktiką, identifikuoti aktualias, mokslinio tyrimo reikalaujančias problemas;
 • savarankiškai suplanuoti ir įgyvendinti reabilitacijos mokslinius tyrimus, tarpdalykiniu požiūriu interpretuoti gautus rezultatus ir įvertinti jų patikimumą;
 • taikyti mokslinių tyrimų išvadas pagrindžiant profesinės veiklos inovacijas, įvertinti įvairias alternatyvas bei jų etines, socialines ir ekonomines pasekmes.

Tolimesnių studijų galimybės

Baigę magistrantūros studijas, galėsite studijuoti doktorantūroje arba dirbti:

 • tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, kur teikiamos kompleksinės reabilitacijos paslaugos;
 • geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje – senyvo amžiaus žmonėms sveikatos priežiūros ir sveikatos stiprinimo paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose, gerontologijos srityje dirbančiose mokymo institucijose ir kitose paslaugų teikėjų bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • neįgaliųjų medicininės reabilitacijos ir socialinės integracijos sistemoje – ambulatorines ir bendruomenines medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose;  
 • viešojo administravimo institucijų (ministerijų, savivaldybių) padaliniuose, kuriems priskirti socialiniai ir visuomenės sveikatos klausimai bei lygių galimybių užtikrinimas.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę magistrantūros studijas, galėsite studijuoti doktorantūroje arba dirbti:

 • tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, kur teikiamos kompleksinės reabilitacijos paslaugos;
 • geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje – senyvo amžiaus žmonėms sveikatos priežiūros ir sveikatos stiprinimo paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose, gerontologijos srityje dirbančiose mokymo institucijose ir kitose paslaugų teikėjų bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • neįgaliųjų medicininės reabilitacijos ir socialinės integracijos sistemoje – ambulatorines ir bendruomenines medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose;  
 • viešojo administravimo institucijų (ministerijų, savivaldybių) padaliniuose, kuriems priskirti socialiniai ir visuomenės sveikatos klausimai bei lygių galimybių užtikrinimas.