Visuomenės sveikata

Papildoma informacija

  • Padalinys: Medicinos fakultetas
  • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Visuomenės sveikata
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: visuomenės sveikata, slauga, reabilitacija (profesinė kineziterapeuto arba ergoterapeuto kvalifikacija).

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Visuomenės sveikatos magistro studijų programos tikslas yra suteikti žinių ir įgūdžių, kurie realizuojami gebėjimu nustatyti visuomenės sveikatos prioritetus, strategiškai vadovauti tarpsektoriniam bendradarbiavimui šiuolaikiškai sprendžiant visuomenės sveikatos problemas, dalyvauti formuojant kitų sričių politiką valstybiniame ir privačiame sektoriuje, vertinti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos institucijų veiklos efektyvumą, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, priimti sprendimus, pagrįstus mokslu ir informacijos valdymu, išmanyti mokslinių tyrimų metodikas ir jas taikyti praktiniame darbe, gebėti konkuruoti Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Visuomenės sveikatos magistras žino Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės sveikatos politiką, turi darbo komandoje, lyderystės, naudojimosi informacinėmis technologijomis žinių, moka formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, įvertinti ryšį tarp gyventojų sveikatos būklės ir aplinkos determinančių, atlikti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, interpretuoti visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, planuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą įtraukdamas bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kitus sektorius. Geba atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, rengti projektus bei pranešimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Gali stoti į visuomenės sveikatos ir jai artimų krypčių doktorantūrą, stažuotis Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti valstybinėse ir privačiose struktūrose: visuomenės sveikatos centruose, sveikatos ugdymo centruose, vaikų ugdymo įstaigose, įmonių darbo medicinos tarnyboje, Darbo inspekcijoje, Maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Kokybės inspekcijoje, kitose valdžios ir savivaldos, mokslo ir studijų institucijose.