Šiuolaikinės Azijos studijos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Orientalistikos centras
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Regiono studijos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių ir socialinių mokslų sričių visų krypčių studijas. Dalyvauti priėmimo konkurse gali ir baigę kitų krypčių (visų sričių) studijas, tačiau, stojantieji turi būti išklausę ne mažiau 30 kreditų apimties Azijos studijų šakos dalykų. Visi stojantieji turi mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti šiuolaikinių Azijos kultūrų specialistus, demonstruojančius aukštas tarpkultūriškumo kompetencijas ir gebančius efektyviai veikti globalioje daugiakultūrėje visuomenėje bei spręsti joje kylančias problemas remiantis tarpdisciplininiais moksliniais tyrimais, puoselėti mąstymo bei veikimo įvairovės vertybes.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Žinios ir supratimas:

 • Regionistikos kompleksinės prigimties ir santykio su kitomis disciplinomis bei tarpdisciplininiais laukais išmanymas;
 • Regionistikos sudėtinių disciplinų pagrindinių metodų ir sąvokų bei tarpdisciplininių teorinių prieigų išmanymas;
 • Panašumų ir skirtumų tarp pasaulio regionų pažinimas, skatinantis daugiakultūriškumo ir kultūrinės savirefleksijos nuostatas;
 • Socialinių pokyčių regionistikos akademiniame lauke dinamikos pažinimas;
 • Gebėjimas atsirinkti viena kitą papildančias metodologines ir teorines prieigas pasirinkto regiono kultūros analizei;

Dalykiniai gebėjimai:

 • Gebėjimas kritiškai lyginti ir priešpriešinti skirtingas disciplinines prieigas tiriant regionines ir/ar tarpregionines šiuolaikines Azijos kultūras;
 • Gebėjimas taikyti dalykines žinias apie pasirinkto regiono šiuolaikinę kultūrą tarpdisciplininiuose kultūros, vizualumo, lyčių ir pokolonijinių studijų tyrimuose;
 • Gebėjimas naudoti ir analizuoti verstinius pirminius ir antrinius rašytinius ir vaizdinius šaltinius;
 • Įgūdžiai rengti ir rašyti tiriamąjį darbą naudojantis bibliotekiniais ir internetiniais šaltiniais, gebėjimas skaityti ir analizuoti tekstus lietuvių ir užsienio kalbomis bei naudoti žodinę ir vaizdinę medžiagą kaip kitos kultūros pažinimo priemonę;

Bendrieji gebėjimai:

 • Skaityti ir naudoti medžiagą, demonstruojant gebėjimą įžvalgiai ir jautriai palyginti iš skirtingų disciplinų aplinkos kylančias idėjas ir sampratas;
 • Dirbti savarankiškai, demonstruojant gebėjimą planuoti ir valdyti mokymosi procesą bei laiką, imtis intelektinės iniciatyvos, reflektuoti savo pasiekimus ir supratimą;
 • Kūrybiškai ir laiku atlikti grupines užduotis imantis iniciatyvos ir derinant interesus;
 • Suprantamai ir efektyviai žodžiu pristatyti informaciją, idėjas ir spręstinas problemas žodžiu, pagal poreikį naudojant audiovizualines priemones, ir atsakyti į klausimus iš auditorijos;
 • Aiškiai, nuosekliai ir įtikinamai reikšti mintis, samprotavimus pagrįsti įrodymais ir argumentais;
 • Apibendrinti informaciją, įvertinti kritines pastabas ir jų pagrindu formuluoti pagrįstus vertinimus;
 • Identifikuoti ir spręsti problemas.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas turi galimybę tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir / ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių šiuolaikinių Azijos kultūrų žinių ir supratimo.