Viešosios politikos analizė

Papildoma informacija

 • Padalinys: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Politikos mokslai
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi rašyti motyvacinį esė ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

 • Suteikti studentams žinių ir išugdyti gebėjimus, reikalingus analizuoti, tirti, lyginti ir įvertinti Lietuvos bei kitų valstybių viešąją politiką ir viešojo valdymo struktūras.
 • Išugdyti analitinius įgūdžius ir išmokyti kritiškai bei kūrybiškai plėtoti politikos mokslų koncepcijas, idėjas, metodus aiškinant ir vertinant šiuolaikinių politinių sistemų procesus.
 • Išugdyti gebėjimus taikyti politikos analizės metodus ir teikti įrodymais pagrįstas politikos kaitos rekomendacijas, priimti praktinius politinius sprendimus bei suvokti galimas etines, socialines, kultūrines šių siūlymų pasekmes.

Studijų programos planas

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. studijų programa atnaujinama. Kviečiame susipažinti su studijų programos planu nuo 2016 m.

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

 • Išmano ir savarankiškai geba analizuoti sociopolitinius procesus valstybėje bei visuomenėje;
 • Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti svarbiausias viešojo valdymo ir viešosios politikos administravimo teorijas, modelius ir požiūrius;
 • Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti socialinių mokslų ir politikos analizės metodus, atliekant mokslinius tyrimus ar rengiant politikos analizės darbus;
 • Geba sistemiškai ir kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir novatoriškai spręsti mokslines ir praktines problemas bei teikti siūlymus.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti ekspertu, analitiku, gebančiu, remiantis teoriniais analizės pagrindais, empiriniais įrodymais ar gerąja užsienio valstybių patirtimi parengti siūlymus bei rekomendacijas sprendimų priėmėjams (viešojo ar privataus sektoriaus organizacijoms, veikiančioms tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygmeniu).