Baudžiamoji justicija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Teisės fakultetas
  • Krypčių grupė: Teisė
  • Studijų kryptis (šaka): Teisė
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Teisės magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip pirmosios pakopos universitetinių teisės krypties studijų bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos institutų specifiką, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės kontekstuose. Baigę studijas, programos absolventai galės dirbti teisingumo vykdymo, prokuratūros sistemoje, Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), policijoje, Teisingumo ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose (Kalėjimų departamentas), Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose ministerijose ir žinybose, verslo organizacijose, mokslo ir studijų institucijose, tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos institucijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baudžiamosios justicijos programos absolventas geba teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, analizuoti įstatymus, kitus teisės šaltinius, aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teisminę ir administracinę praktiką, rengti teisinių dokumentų projektus, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas. Be to, absolventas geba taikyti teisės mokslo metodus, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti teisės tyrimus, naudojantis bendro ir specialaus teisinio mokslinio pažinimo metodais.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai turės galimybę tęsti studijas teisės doktorantūros studijų programoje Vilniaus universitete ar kituose universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nurodymais, arba užsiimti kuria nors kita teisine profesine veikla, kuri nėra įtraukta į reglamentuojamų profesijų sąrašą.