Europos Sąjungos verslo teisė

Papildoma informacija

  • Padalinys: Teisės fakultetas
  • Krypčių grupė: Teisė
  • Studijų kryptis (šaka): Teisė
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Teisės magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip pirmosios pakopos universitetinių teisės krypties studijų bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Siekiama išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie verslo teisinį reguliavimą nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautiniame kontekstuose, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, identifikuoti ir spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir jų taikymu susijusias problemas tarptautinio verslo aplinkoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Europos Sąjungos verslo teisės programos absolventas geba teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, analizuoti įstatymus, kitus teisės šaltinius, aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teisminę ir administracinę praktiką, rengti teisinių dokumentų projektus, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas. Be to, absolventas geba taikyti teisės mokslo metodus, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti teisės tyrimus, naudojantis bendro ir specialaus teisinio mokslinio pažinimo metodais.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai turės galimybę tęsti studijas teisės doktorantūros studijų programoje Vilniaus universitete ar kituose universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nurodymais, arba užsiimti kuria nors kita teisine profesine veikla, kuri nėra įtraukta į reglamentuojamų profesijų sąrašą.