Religijos studijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Religijos studijų ir tyrimų centras
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Religijos studijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į antrosios pakopos religijos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Religijos studijų programa skirta tarpdisciplininiu bei tarpkonfesiniu pagrindu rengti aukštos kvalifikacijos religijos mokslų specialistus. Religijos studijų programos pagrindiniai uždaviniai:

  • suteikti profesinių žinių religijotyros, religijų istorijos, religijos filosofijos, teologijos, biblistikos, religijos bei kultūros sąveikos srityse; formuoti rengiamų specialistų kompetenciją analizuoti religijos vietą kultūroje, visuomenėje bei valstybėje;
  • sudaryti galimybę gabesniems studentams atlikti mokslinius tyrimus religijos srityje bei tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigus Religijos studijų programą įgyjama profesinė kompetencija dirbti įvairiose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose, sprendžiančiose su religija susijusius klausimus; žiniasklaidoje kompetetingai analizuoti religijos klausimus; dirbti organizacinį darbą, reikalaujantį kvalifikacijos religijos mokslų srityje.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai studijas gali tęsti filosofijos, kultūrologijos, baltų kultūros, edukologijos, sociologijos doktorantūroje.

Absolventas gali dirbti žiniasklaidoje, vidurinėse mokyklose, gimnazijose bei kolegijose, valstybinėse bei visuomeninėse organizacijose, dalyvauti projektų rengime bei vykdyme ir kt.