Taikomoji fizinė veikla

Papildoma informacija

  • Padalinys: Medicinos fakultetas
  • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Reabilitacija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2542 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines reabilitacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir sporto studijas. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Taikomosios fizinės veiklos magistrantūros studijų programos tikslas – rengti specialistus, žinančius ir gebančius taikyti biomedicinos ir socialinių mokslų krypčių teorijas ir metodus bei organizuoti fizinę veiklą atliekamą poilsio ir sportinės veiklos metu: rekreacijos, fizinės ir psichologinės reabilitacijos tikslais, užtikrinant neįgaliųjų ir vyresniojo amžiaus asmenų specialiųjų poreikių tenkinimą, atlikti šios veiklos tobulinimo mokslinius tyrimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventas žinos ir supras ekologinės sistemos paradigmą bei neįgaliųjų ir vyresniojo amžiaus žmonių specialiuosius poreikius, TFV vertinimo būdus ir organizavimo metodus. Taikys studijų metu įgytas žinias ir supratimą rengiant ir įgyvendinant TFV programas. Gebės derinti biomedicinos ir socialinių mokslų žinias ir tyrimų metodus sprendžiant neįgaliųjų ir vyresniojo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo, lygių galimybių įgyvendinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo problemas. Vertins savo studijų pasiekimus, perspektyvas ir problemas, analizuos jų sprendimų alternatyvas.

Tolimesnių studijų galimybės

Galimybė studijas pratęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

TFV magistrantai rengiami dirbti reabilitacijos, rekreacijos, specialiųjų poreikių asmenų sporto klubuose, dienos centruose, valstybinėse ir visuomeninėse įstaigose bei organizacijose.