Farmacija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Medicinos fakultetas
 • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Farmacija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
 • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Vaistininkas
 • Trukmė: 5 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 300
 • Metinė studijų kaina: 2300 EUR

Farmacijos studijų programos tikslas – parengti farmacijos specialistus, kurie turėtų žinių, reikalingų farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse, sugebėtų atlikti farmacinius tyrimus, spręstų vaistų kūrimo ir jų vartojimo gydymo praktikoje problemas, mokėtų gaminti ir analizuoti vaistinius preparatus, suteikti farmacinę paslaugą ir gebėtų išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Studijų proceso ypatumai

Studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo dalykų, po to pereinama prie studijų pagrindų dalykų, kurie apima dvi dalykų grupes: fizinių mokslų ir bendrųjų biomedicinos pagrindų. Vėliau studentas pradeda mokytis studijų krypties dalykų, kurie užbaigiami profesinės veiklos praktika, atliekama visuomenės, ligoninės vaistinėse arba kitose farmacijos įmonėse.

Farmacijos studijos Vilniaus universitete daugiausia orientuotos ne į klasikinio vaistininko rengimą, bet suteikiant daugiau praktinių biotechnologijos žinių apie ląstelių kultūras, hibridomas ir jų gavimą, kamieninių ląstelių panaudojimą medicinoje, proteomikos ir signalomikos svarbą farmacijoje. Studijų programa išsiskiria gilesnėmis farmacijos studijomis klinikiniuose dalykuose - programoje numatytas specialiųjų klinikinių dalykų dėstymas, kuris leis susipažinti su imunologijos, alergologijos pagrindais, šių mokslų taikymu farmacijos praktinėje ir tiriamojoje veikloje.

Farmacijos programoje dėstomi studijų programos dalykai atitinka pasaulinius ir Lietuvos poreikius, tad rengiant vaistininkus šalies ir pasaulio įmonėms studijų metu akcentuojamasi į šias svarbiausias funkcijas:

 • vaistinių preparatų tyrimai laboratorijose;
 • vaistinių preparatų gamyba, vaistinių formų ruošimas;
 • vaistinių preparatų sandėliavimas ir platinimas;
 • informacijos ir patarimų apie vaistinius preparatus teikimas (farmacinės paslaugos suteikimas).

Baigę šią studijų programą gebėsite

Vaistininkas gebės pritaikyti įgytas farmacijos mokslų žinias apie vaistus ir jų gamyboje naudojamas medžiagas, parinkti farmacines technologijas vaistų formų gamybai ir analizei. Gebės organizuoti farmacijos produktų laikymą, saugojimą ir platinimą. Turės gebėjimų suteikti farmacinę paslaugą pacientams klinikinio vaistininko profesinės kompetencijos lygmenyje.

Farmacijos studijų programą baigęs asmuo sugebės aiškiai ir argumentuotai perteikti farmacijos praktikos ir mokslo žinias sveikatinimo sistemos specialistams ir kitiems asmenims, kritiškai vertinti mokslinės literatūros bei žiniasklaidos pateiktus duomenis. Gebės vadovauti, imtis atsakomybės ir dirbti savarankiškai farmacijos bei kitų sveikatinimo sistemos specialistų komandoje.

Mokės taikyti įgytas farmacijos mokslų žinias, teikiant farmacinės rūpybos būtinąsias ir papildomas paslaugas įvairiose sveikatinimo srityse, taikant farmacines technologijas profesinės rinkos sąlygomis.

Perspektyvos

Penkerių metų trukmės studijas sėkmingai užbaigę farmacijos magistrai turi šias profesinės veiklos galimybes: dirbti didmeninėse vaistų prekybos įmonėse ("Armila“, „Limedika“, „Entafarma“), visuomenės vaistinėse („Gintarinė vaistinė“, „Eurovaistinė“, „Nemuno vaistinė“, „Norfos vaistinė“ ir kt.), vaistų gamybos įmonėse („Thermo Fisher Scientific Baltics“, „Aconitum“, „Valentis“, „Sanitas“, Sicor Biotech“ ir kt.), Valstybinėse institucijose (SAM Farmacijos departamentas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė ligonių kasa, Vaistų kontrolės laboratorija ir kt.), užsienio šalių vaistų gamintojų atstovybėse Lietuvoje, aukštųjų mokyklų ir universitetų bei mokslinių tyrimų įstaigose, farmacijos kompanijose užsienyje.

Ką studijuosite

Privalomieji dalykai: Augalų biologijos pagrindai, Profesinė lotynų kalba ir terminija, Gyvūnų biologijos pagrindai, Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai, Žmogaus anatomijos ir histologijos pagrindai, Farmacija ir visuomenės sveikata (įvadas į vaistų mokslą), Fizikinės chemijos pagrindai, Žmogaus fiziologijos pagrindai, Taikomosios fizikos pagrindai, Mikrobiologijos pagrindai, Analizinės chemijos pagrindai, Farmacijos teisė ir profesinė etika, Fitoterapija, Patologinė fiziologija, imunologija ir alergologija ir kt.

Pasirenkamieji dalykai:Sudėtinių vaistų komponentų cheminė analizė ir jų suderinamumas, Taikomoji botanika, Biomedicininės technologijos ir imunotechnologijos, Imunoregeneracija ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Biologija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Chemija arba matematika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Gretutinių studijų galimybė

Nėra gretutinių studijų galimybės.