Intermedialios literatūros studijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Literatūrologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių mokslų srities visų krypčių (pagrindines ir gretutines) studijas;

- baigę pirmosios pakopos universitetines socialinių mokslų srities visų krypčių studijas ir išklausę bent 9 kreditus literatūros studijų dalykų;

- baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Stojantieji turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus literatūros ir kultūros specialistus, interpretatorius, išmanančius šiuolaikinio meno teorijas ir procesus, suvokiančius naujausių literatūros ir meno technologijų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, atitinkančius Europos ir pasaulio literatūros, kultūros ir meno specialistų standartus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventai gebės apibrėžti literatūros ir kitų menų bei šiuolaikinių technologijų kuriamą teorinį šiuolaikinės kultūros sampratą, lyginti literatūros ir kitų menų sąveikos šiuolaikinėse medijose principus ir technines galimybes, analizuoti literatūros teksto kaitos galimybes, sukurti šiuolaikine literatūros, meno, kultūros teorijos samprata grįstą sisteminį požiūrį į literatūros bei kitų menų tekstus, į skirtingus kultūros diskursus, nustatyti literatūrų, menų, kultūrų kanonų, žanrų ribas, autorines ir autentiškas mokyklų paradigmas, skirtingų žanrų ir kultūrų komunikacijos būdus; nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų srities filologijos (ar kitos) krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti literatūros ir meno kritiku ir analitiku, redaktoriumi, leidėju, viešųjų ryšių atstovu ar žinybų konsultantu valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose, taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.