Viešojo diskurso lingvistika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Viešojo diskurso lingvistika konkurso tvarka priimami:

1) filologijos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai;

2) kitų humanitarinių ir socialinių mokslų srities krypčių bakalaurai. Jiems organizuojamas motyvacinis pokalbis.

3) baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos kalbotyros mokslo magistrus, išmanančius šiuolaikinės lingvistikos teorinę ir praktinę problematiką, gebančius kvalifikuotai vertinti kalbos planavimo procesus ir jo realizacijas viešajame diskurse, suvokiančius kalbą kaip poveikio ir tikslo siekimo priemonę ir gebančius profesionaliai kurti paveikųjį viešąjį diskursą.

Studijų programos Viešojo diskurso lingvistika magistrams parengti numatytas programos tikslas, išugdomi gebėjimai bei kompetencijos atspindi dviejų mokslo krypčių – lingvistikos ir komunikacijos – problematikos sąsajas:

1) gilinamasi į teorinę ir praktinę kalbotyros problematiką,

2) kultūrinius ir komunikacinius kalbos vartoseną lemiančius aspektus,

3) kalbos funkcionavimą, socialinį kontekstą,

4) lavinami praktinio taikomojo ir kritinio rašymo įgūdžiai.

 

Studijų programos planas 

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba:

 • paaiškinti lietuvių kalbos vienetų sisteminius ryšius, identifikuoti kalbos variantiškumą ir normiškumą;
 • vertinti lietuvių kalbos faktus ir reiškinius realiosios vartosenos ir kodifikacijos požiūriu;
 • apibūdinti kalbotyros raidos procesus, palyginti ir kritiškai vertinti lingvistinių mokyklų idėjas, jų sklaidą lietuvių kalbotyros tyrimuose;
 • paaiškinti, tirti ir vertinti kalbos ir nekalbinių kintamųjų ryšius;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti viešąjį diskursą šiuolaikinėje kultūroje;
 • paaiškinti ir taikyti komunikacijos vadybos principus;
 • profesionaliai kurti paveikųjį viešąjį diskursą;
 • kvalifikuotai vertinti kalbos planavimo procesus ir jo realizacijas viešajame diskurse;
 • plėtoti kalbotyros diskursą ir dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventai gali tęsti humanitarinių mokslų srities filologijos krypties doktorantūros studijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventai gali dirbti:

 • kalbos planavimo specialistais LT ir ES mokslo, valstybinėse ir komercinėse įstaigose,
 • kalbininkais ekspertais teisinėse institucijose,
 • kalbininkais konsultantais įvairiose žinybose,
 • TVR, laikraščių, žurnalų, elektroninės leidybos redaktoriais,
 • stilistais ar kalbos tvarkytojais valstybės ir kultūros įstaigose, leidyklose, laikraščių, žurnalų, TVR ar kitose redakcijose,
 • viešojo diskurso kūrėjais ir analitikais komunikacijos, viešųjų ryšių ir reklamos agentūrose,
 • reklamos ar viešųjų ryšių specialistais valstybinėse ir komercinėse įstaigose,
 • pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose.