Sveikatos psichologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Psichologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 Eur

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Sveikatos psichologijos studijų programą priimami studentai, baigę psichologijos krypties universitetines bakalauro studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius ir gebančius padėti įvairaus amžiaus žmonėms (dirbant individualiai, su grupėmis ar bendruomenėje) puoselėti ir stiprinti savo sveikatą, įveikti su somatine liga (ypač lėtine) susijusias psichologines problemas, dirbant savarankiškai arba tarpdisciplininėje komandoje drauge su kitais sveikatos priežiūros specialistais, taip prisidedant prie individo bei visuomenės sveikatos stiprinimo bei sėkmingo gydymo ir sveikimo proceso.

Sveikatos psichologijos absolventai gali dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, taigi jie turi išmanyti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą ir savo veiklos sritis joje. Todėl jau studijų pradžioje, pirmame semestre, jiems suteikiama galimybė analizuoti ES ir Lietuvos sveikatos priežiūros politiką bei sistemą (Sveikatos priežiūros politika ir sistema). Pirmame semestre dėstomas ir mokslinio tyrimo vykdymui reikalingus įgūdžius ugdantis dalykas (Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas). Tai leidžia studentams pasirengti Mokslo tiriamajam darbui, Magistro darbo projektui bei Magistro baigiamajam darbui.

Jau pirmame semestre pradedami studijuoti dalykai, kuriuos santykinai galėtume priskirti Sveikatos psichologijos specialiosioms sritims. Šiai dalykų grupei priskiriama Žmogaus neuropsichologija, Priklausomybių psichologija, Šeimos psichologinis konsultavimas ir Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika. Sveikatos psichologijos specialiosioms sritims priskirtini ir du antrojo semestro dalykai - Neįgaliųjų psichologija ir reabilitacija ir Asocialaus elgesio psichologija. Pirmame semestre Žmogaus neuropsichologijos dalyku gilinamos žinios apie įvairių žmogaus pažintinių funkcijų bei psichosocialinio funkcionavimo neurologinius aspektus, tam tikras neurologines būkles, reikalaujančias specialaus įvertinimo bei intervencijų. Neįgaliųjų psichologija ir reabilitacija skirta vienai plačiausių ir svarbiausių sveikatos psichologo funkcijų, tai yra dirbant komandoje su kitais specialistais teikti visapusišką bei veiksmingą pagalbą įvairaus amžiaus asmenims neįgalumo ir rimtų sveikatos sutrikdymų atvejais. Pasirenkamieji dalykai skirti įgyti specialių atitinkamos srities žinių, reikalingų sprendžiant aktualias problemas (pvz. priklausomybių) arba ugdant profesines kompetencijas (pvz., konsultavimo įgūdžius).

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Sveikatos psichologas padeda žmonėms gerinti, palaikyti, atstatyti, stiprinti sveikatą pasinaudodamas šiuolaikinėmis psichologijos bei sveikatos psichologijos teorijomis bei modeliais, įrodymais grįstomis prevencijos, psichologinės intervencijos bei reabilitacijos priemonėmis. Šiuolaikinėje sveikatos sampratoje akcentuojamas biopsichosocialinis sveikatos pobūdis. Teigiama, kad sveikata yra visapusės fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, kuri įgalina žmogų optimaliai funkcionuoti nuolat kintančioje makro ir mikro aplinkoje. Remiantis šiuolaikine sveikatos psichologijos bei sveikatos samprata ir stengiamasi, kad sveikatos psichologijos studijų programos absolventai įgytų visybišką (ekologinį) požiūrį į sveikatą, sveikatos stiprinimo ir prevencijos bei reabilitacijos programas ir galėtų organiškai įsijungti į šiuolaikinę sveikatos priežiūros sistemą.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai gali tęsti studijas trečioje studijų pakopoje (psichologijos ar kitose socialinių mokslų srities doktorantūrose) Lietuvoje ar užsienyje, taip pat studijuoti pagal neformaliąsias studijų programas, teikiančias specialias psichoterapijos kompetencijas.

Profesinės veiklos galimybės

Sveikatos psichologų klientų/pacientų ratas yra itin įvairus. Sveikatos psichologų teikiamos paslaugos integruojamos gydymo, reabilitacijos, rekreacijos, globos, ugdymo, socialinio darbo, prevencinėse bei sveikatos stiprinimo programose. Sveikatos psichologai dirba su asmenimis, turinčiais nusiskundimų fizine sveikata ar fizinės sveikatos sutrikimų bei psichologinių sunkumų, atsirandančių įveikiant ligą. Tokiu būdu jų klientais/pacientais dažniausiai tampa asmenys, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Nusiskundimų fizine sveikata ar jos sutrikimų turi ir psichikos ligomis sergantys asmenys. Tai praplečia klientų/pacientų, kuriems teikiamos specializuotos sveikatos psichologų paslaugos, ratą. Sveikatos psichologai gali ir geba dirbti su įvairaus amžiaus asmenimis norinčiais stiprinti savo sveikatą ar turinčiais sveikatos problemų. Klientai/pacientai - nuo vaikų iki senyvo amžiaus asmenų, dirbant su jais individualiai, su grupėmis ar bendruomenėje.

Platus sveikatos psichologų veiklos laukas - visuomenės sveikatinimo strategijų kūrimas bei įgyvendinimas, prisidedant prie visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos iniciatyvų. Tokiu būdu sveikatos psichologai tampa pilnateisiais SAM priklausančių Visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos stiprinimo centrų bei kitų valstybinių bei privačių įstaigų, teikiančių sveikatinimo paslaugas, darbuotojais.

Sveikatos psichologijos absolventai gali dirbti valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose (poliklinikose, ligoninėse, reabilitacijos centruose, slaugos įstaigose, sveikatos mokymo centruose bei biuruose ir pan.), kuriose klientai/pacientai konsultuojami sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos klausimais, vykdomi klientų/pacientų mokymai bei ugdomi gebėjimai, padedantys išsaugoti bei stiprinti sveikatą bei gerovę.

Absolventai taip pat gali dirbti ugdymo institucijose, akademinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose įstaigose bei organizacijose, vykdančiose sveikatos stiprinimo programas, užsiimti privačia praktika bei siekti karjeros srityse, kur naudotinos psichologijos žinios bei specialieji gebėjimai.