Medijų lingvistika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Užsienio kalbų institutas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2873 Eur

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Norintiems dalyvauti priėmimo konkurse į Medijų lingvistikos studijų programą - reikalaujama turėti universitetinį išsilavinimą lingvistikos arba filologijos bakalauro studijose. Stojantiesiems būtina mokėti anglų ir rusų kalbas B2-C1 lygiu.

Pasiektus studijų rezultatus įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir būsimų studijų studijų rezultatus ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų programos komitetas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos taikomosios kalbotyros specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti naujausias medijų lingvistikos žinias ir metodus, analizuoti ir spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su anglų ir rusų kalbų vartosena įvairiose viešojo bendravimo sferose, kurti šiuolaikinių medijų tekstus.

 

Medijų lingvistikos studijų programa tarp šiuo metu vykdomų studijų programų išsiskiria tuo, kad jos teorinius-metodologinius pagrindus sudaro naujos taikomosios kalbotyros tyrimų krypties – Medijų lingvistikos – teorija, tyrimų rezultatai ir metodai; ši programa turi tikslinę orientaciją į anglų ir rusų medijų kalbų ypatumus šiuolaikinėje informacinėje (politikos, ekonomikos, verslo, kultūros) erdvėje ir yra tarpdisciplininė, jungianti lingvistikos studijas su medijų ir komunikacijos studijomis. Studijuojami tokie dalykai: Medijų lingvistika, Medijų filosofija, Diskurso analizė, Šiuolaikinės medijos ir jų tyrimai, Įtaigos menas, Medijų žanrų tipologija, Medijų produktų lokalizavimas, Socialinės medijos kultūros komunikacijoje ir kt.

 

Studijų krypties dalykų seka programoje užtikrina žinių įsisavinimą didėjančio sudėtingumo principu, atitinka programos siekinius bei nuosekliai – nuo paprastesnio (analizės) prie sudėtingesnio (sintezės) – ugdo pagrindinius programoje numatytus gebėjimus:

atpažinti (įvairių lygmenų vienetus, kalbinius markerius anglų ir rusų medijų tekstuose);

analizuoti ir kritiškai vertinti (įvairių lygmenų vienetų, jų variantų ir junginių vartoseną anglų ir rusų medijų tekstuose);

tvarkyti, redaguoti (anglų ir rusų medijų tekstus);

rengti rekomendacijas (įvairių žanrų ir tipų anglų ir rusų medijų tekstų kūrimui);

kurti (įvairių žanrų ir tipų anglų ir rusų medijų tekstus).

 

Studijų programos planas 

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Šios studijų programos absolventai, įvaldę anglų ir rusų kalbų vartoseną specifinėje kalbinėje veikloje ir besikeičiančioje daugiakultūrėje aplinkoje:

 • gebės nustatyti anglų ir rusų kalbų funkcionavimo dėsningumus šiuolaikinėse medijose,
 • gebės atlikti kintančios kalbinės veiklos įvairiose viešojo bendravimo sferose analizę,
 • gebės nustatyti efektyvios profesionalios kalbinės elgsenos kriterijus,
 • gebės taikyti kalbines taisykles įvairiose profesionalaus bendravimo situacijose,
 • gebės kurti anglų ir rusų medijų tekstus.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti lingvistikos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Šios programos absolventai galės savarankiškai atlikti naujųjų medijų kalbų mokslinius tyrimus. Jų veikla taip pat gali būti vykdoma įvairiose viešojo bendravimo srityse, reikalaujančiose specifinio profesionalaus anglų ir rusų kalbų vartojimo: valstybinėse institucijose, žiniasklaidoje, leidyboje, privačiame, nevyriausybiniame ir viešajame sektoriuose, taip pat mokslinėse ar akademinėse institucijose. Įgiję taikomosios kalbotyros magistro laipsnį, programos absolventai galės dirbti kalbos ekspertais ir konsultantais, kalbų rašytojais, redaktoriais, viešųjų ryšių specialistais, medijų produktų lokalizavimo specialistais, tyrėjais ir t.t.