Sistemų biologija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Medicinos fakultetas
 • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Medicinos technologijos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Iki 2021 m. į šią programą galės stoti tiek biomedicinos mokslų srities (A300 Medicina, B900 Medicina ir sveikata, C100 Biologija, C400 Genetika, C500 Mikrobiologija, C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, C900 Gyvybės mokslai), tiek fizinių mokslų srities (F100 Chemija, F900 Gamtos mokslai, I500 Sveikatos informatika, I900 Matematika ir kompiuterių mokslas) bakalaurai.

Nuo 2021 m. norintys studijuoti Sistemų biologijos studijų programoje turi būti įgiję informatikos, fizinių, gyvybės ar sveikatos mokslų bakalauro laipsnį.

Stojantieji CV (pagal Europass formą) ir mokslinį esė pateikia anglų kalba.
Anglų kalbos žinios turi būti ne prastesnės nei B2 lygio arba TOEFL 75 balai/IELTS 6 balų.

Stojantieji atrenkami išanalizavus pretendento CV ir mokslinį esė pasirinkta Sistemų biologijos tema. Kiekvienų metų mokslinių esė temos yra skelbiamos su stojimo informacija ir Medicinos fakulteto tinklalapyje.

CV atitikimo kriterijai: numatytas bakalauro laipsnis, tinkamos anglų kalbos žinios.
Mokslinis esė vertinamas 10 balų skalėje. Mokslinis esė vertinimas teigiamas, kai vertinamas balas yra ne mažiau nei 5.
Mokslinio esė vertinimo kriterijai (skliausteliuose nurodytas kiekvienos dalies maksimalus balų kiekis):

 • Mokslinės problemos iškėlimas ir jos aktualumas (4 balai);
 • Iškeltos problemos analizė, remiantis mokslinėmis publikacijomis (4 balai);
 • Išvadų formulavimas (2 balai).

Sudarant eilę skaičiuojamas konkursinis balas naudojant formulę:

K= 0,4V+0,4E + 0,2D,

kur V – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis;
E – mokslinio esė pažymys;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys.

Studijų programos tikslas

Sistemų biologijos magistrantūros studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos sistemų biologijos analitikus, laboratorijų specialistus bei specialistus, gebančius organizuoti ir vadovauti moksliniams tyrimams, suprantančius fundamentalius gyvybinius biologinių sistemų procesus, gebančius evoliucinius biologinėse sistemose vykstančius procesus aprašyti matematiškai bei tobulinančius esamus ir kuriančius naujus technologinius sprendimus sistemų biologijos problemoms spręsti.

Pilna studijų programa

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigęs Sistemų biologijos studijas ir įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį asmuo žinos biologinių sistemų, organizmų vystymosi fundamentalius principus ir taikomą laboratorinę įrangą bioinžinerijoje bei bus įgijęs visiškai naują, visa apimantį požiūrį ir supratimą apie biologinių sistemų vystymąsi, sąryšius tarp dalių ir dalių kaip visumos funkcionavimo principus. Absolventas bus įvaldęs pagrindinius bioinžinerijos (genų, biologinių sistemų inžinerijos) principus, didelių sistemų matematinio modeliavimo, skaičiavimo principus, gebės lanksčiai naudotis ir programuoti biologinius (ir kitokios rūšies) uždavinius daugiaprocesorinėse skaičiavimo aplinkose. Studentai turės reikiamas žinias esamų diagnostikos metodų suvokimui ir tobulinimui bei naujų kūrimui ir taikymui medicinos ir biotechnologijos srityse.

Tolimesnių studijų galimybės

Sistemų biologijos magistrai galės tęsti studijas biomedicinos, gyvybės, fizinių mokslų doktorantūros (trečios pakopos) studijose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Sistemų biologijos magistrai galės dirbti tiek viešajame (universitetai, sveikatos priežiūros įstaigos, mokslinių tyrimų institutai), tiek privačiame sektoriuose (biotechnologijų ir farmacijos įmonės), kaip ir kuriamuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose).