Audiovizualinis vertimas

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Vertimas
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Trukmė: 4 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 240
 • Metinė studijų kaina: 2242 EUR

Ši unikali studijų programa rengia kompetentingus vertimo specialistus, kurie, įgiję tvirtas lietuvių, pirmosios užsienio kalbos (anglų), geras antrosios (vokiečių) ir trečiosios (prancūzų arba rusų) kalbų žinias, fundamentines anglų filologijos žinias ir tiriamuosius gebėjimus, informacinių technologijų kompetencijas, gebės kokybiškai versti ir tikslinėms grupėms pritaikyti audiovizualinę produkciją.

Studijų proceso ypatumai

Programa yra tarpdalykinė: ji derina vertimo, filologijos ir informacinių technologijų studijas. Didžiąją dalį programos sudaro pratybos specializuotoje audiovizualinio vertimo laboratorijoje, daug projektinės veiklos, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Į studijų programą integruotos gretutinės anglų filologijos studijos. Dauguma dalykų dėstomi anglų kalba, o visi informatikos, kino meno ir lietuvių kalbos dalykai bei kai kurie kalbotyros ir literatūros dalykai vyksta lietuvių kalba. Ketvirtame kurse atliekama praktika pasirinktoje įstaigoje.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Mokėsi anglų kalbą C1–C2 lygiu, antrąją užsienio kalbą (vokiečių) – B2 lygiu, turėsi trečiosios užsienio (rusų arba prancūzų) kalbos pagrindus A2 lygiu, turėsi teorinių vertimo studijų, audiovizualiojo meno, kalbotyros ir literatūrologijos žinių, suprasi angliškai kalbančių šalių istoriją ir kultūrą, gebėsi naudotis specialiosiomis informacinėmis technologijomis.

Gebėsi analizuoti ir versti iš vienos kalbos į kitą raštu, užtikrindamas tikslų originalo reikšmės perteikimą, atskleisdamas verčiamo teksto stiliaus ypatumus, gebėsi redaguoti verstinį tekstą. Gebėsi perteikti sakytinį tekstą rašytine forma, dubliavimo ir subtitravimo būdais. Galėsi pritaikyti audiovizualųjį tekstą regėjimo ir klausos negalią turintiems žmonėms.

Perspektyvos

Audiovizualinio vertimo programos absolventai gali dirbti:

 • filmų vertėjais-subtitruotojais televizijoje ar kino versle;
 • filmų vertėjais dubliavimui / užklotiniam vertimui televizijoje ar kino versle;
 • vaizdo žaidimų lokalizavimo specialistais;
 • programinės įrangos lokalizavimo specialistais;
 • laisvai samdomais audiovizualiųjų menų vertėjais;
 • vertėjais referentais žiniasklaidoje;
 • elektroninės terpės tekstų vertėjais ir redaktoriais;
 • vertėjais raštu / žodžiu tarptautinėse ar užsienio įmonėse;
 • vertėjais raštu / žodžiu Europos Sąjungos institucijose.

Be to, absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities vertimo, lingvistikos ir kt. krypčių magistro studijų programose.

Ką studijuosite

Studijuojami pagrindinės studijų krypties (vertimo) dalykai: Vertimo teorijos įvadas, Kino kalbos pagrindai, Lietuvių kalbos normos ir vartosena, Kompiuterinės vertimo sistemos, Vaizdo žaidimų lokalizacija, Vertimo praktikos pagrindai, Vertimas žodžiu, Antroji užsienio kalba (vokiečių), Daugiaterpės technologijos, Lietuvių kalbos leksikologija, Lietuvių kalbos stilistika, Audiovizualinis vertimas (1–3): užklotinis įgarsinimas, dubliavimas, subtitravimas, Filmo semiotika, Verstinio teksto redagavimas, Baigiamasis vertimo projektas, Profesinė praktika (3 mėn) ir kt.

Gretutinių studijų (anglų filologijos) dalykai: Šiuolaikinė anglų kalba, Anglų kalbos morfologija, Anglų kalbos sintaksė, Visuotinė literatūra, Anglų leksikologija, Anglų literatūra, Anglų kalbos stilistika, Baigiamasis filologinis darbas ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Lietuvių k. ir literatūra 0,4
Užsienio kalba 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Gretutinių studijų galimybė

Nėra gretutinių studijų galimybės.