Information for authors

Gerbiami autoriai,

ši naudinga informacija užtikrins sklandų Jūsų rankraščio kelią iki pat atspausdinto leidinio.
Čia pateikiami nurodymai, kaip parengti rankraštį, kaip jį pateikti Leidybos direkcijai, kaip užpildyti Leidybos paraišką ir kaip įforminti titulinius puslapius.

Prie paraiškos pridedama:

 1. Pilnai parengtas rankraštis popieriuje.
 2. Reikalavimai rankraščiui kompiuterinėje laikmenoje:
  Leidinio pavadinimas_Autoriaus_metai_rankraštis
  Periodinio leidinio pavadinimas Nr. _metai_rankraštis
  A4 formatu, teksto šriftas Times New Roman, tarpas tarp eilučių – 1.5, šrifto dydis – ne mažesnis kaip 11 pt., paraštės 3 cm. Periodiniai leidinių straipsniai pateikiami pagal turinį.
  Leidinio pavadinimas_Autoriaus_metai_iliustracijos
  Iliustracijos pateikiamos atskirame faile. Iliustracijos turi būti ne didesnės nei A4 formato ir ne mažesnės nei norimo spausdinti formato (tai ypač taikytina nuotraukoms ir toniniams bei spalvotiems paveikslams); iliustracijose turi būti nurodyti visi ženklai bei užrašai; iliustracijų vieta nurodoma tekste;
 1. Leidinio svarstymo padalinyje protokolo išrašas.
 2. VU Senato komisijos išrašas (Vilniaus universiteto vadovėliui). Padalinio Tarybai nusprendus siūlyti leisti vadovėlį su žyma "Vilniaus universiteto vadovėlis", šis sprendimas turi būti patvirtintas VU Senato komisijoje
 3. Recenzijų kopijos (privalomi du recenzentai). Vadovėlis recenzuojamas dviejų recenzentų - mokslininkų, turinčių pedagoginio darbo patirties aukštojoje mokykloje. Bent vienas recenzentas turi būti profesorius, bent vienas recenzentas turi būti ne VU darbuotojas.
 4. Jeigu finansavimas iš šalies: dokumentai, patvirtinantys leidinio finansavimo šaltinius (sutarčių kopijos ar kita).
 5. Informacija, kurią būtina pateikti antroje antraštinio lapo pusėje:
  Leidinio svarstymo padalinyje protokolo išrašas arba VU Senato komisijos išrašas (Vilniaus universiteto vadovėliui)
  Recenzentų mokslinis/pedagoginis laipsnis, vardas, pavardė, institucija
  Kita informacija: Redakcinė kolegija, Mokslinis redaktorius, Leidinio rėmėjai

 Leidybos paraiškos formą rasite čia.

 Titulinių puslapių įforminimo reikalavimus rasite čia.