Tuesday, 27 September 2016 00:00

pav 1

 

 

 

 

 

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su partneriais – Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Gamtos tyrimų centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos katalikų mokslų akademija, Šiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu – įgyvendina projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“.

Projekto tikslas siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Tai tęstinis projektas, kuris savo tikslu ir veiklomis panašus į 2010–2014 m. LMA kartu su partneriais vykdytą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“.

Projekto trukmė3 metai (iki 2019 m. gegužės 20 d.)

Projekto vertė 1.303.290,00 Eur

Projekto tikslinė grupė mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus, taip pat – dėstytojus, įvairių pakopų studentus.

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą bus leidžiami 47 aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai, kuriuos atrinko Lietuvos mokslų akademijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Atrinkti leidiniai yra iš įvairių mokslo sričių: 4 – biomedicinos, 2 – žemės ūkio, 6 – fizinių, 18 – humanitarinių, 15 – socialinių ir 2 – technologijos mokslų. Iš viso bus išleisti 426 šių leidinių numeriai. Siekiant užtikrinti leidinių turinio kokybę ir originalumą, bus atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros.

Tikimasi, kad Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas periodiniuose mokslo leidiniuose skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerins savo kompetencijas, sustiprins bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, įsitrauks į mokslines diskusijas, bendrus projektus ir tokiu būdu prisidės prie mokslo ir technologijų pažangos.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).

Visa su projektu susijusi informacija skelbiama LMA interneto svetainėje:

http://lma.lt/lt/es-sf-projektai/periodiniu-mokslo-leidiniu-atranka

Asmenys ryšiams:

Projekto vadovė Greta Tumkevičienė, tel. 8 646 00818, el. p. g.tumkeviciene@lma.lt

Projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė, tel. 8 608 17888, el. p.

Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:57

procedurinisMonografija
Gintautas Valickas, Viktoras Justickis, Kristina Vanagaitė, Ksenija Voropaj

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 388 p.
ISBN 978-609-459-193-8

Monografijoje analizuojami pastaruoju metu įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais ir institucijomis. Nagrinėjama, kaip mūsų šalies nuteistieji, nusikaltimo aukos, vairuotojai, studentai ir kiti tiriamieji vertina teisėjų ir policijos pareigūnų elgesį, teisėsaugos institucijas ir įstatymus. Atskleidžiamas teisėsaugos pareigūnų elgesio ir procedūrinio teisingumo reikalavimų atitikimas, pareigūnų elgesio pokyčiai (lyginami 2004 ir 2011 metų tyri­mo rezultatai), pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų didinti teisėsaugos pareigū­nų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams.
Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, so­cialiniams darbuotojams.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:50

leonasMokslo studija
sudarytoja Vanda Aramavičiūtė
redakcinė kolegija: Lilija Duoblienė

Vilnius: Vilniaus uni­versiteto leidykla, 2013. – 456 p.
ISBN 978-609-459-182-2

Ši mokslo studija – bandymas pristatyti Lietuvos edukologą profesorių habili­tuotą daktarą Leoną Jovaišą. Studijoje visų pirma siekiama sistemiškai aptarti profesoriaus indėlį į edukologijos raidą, išryškinant jo esmines ugdymo filosofijos, didaktikos, hodegetikos, delinkventinės pedagogikos, profesinio orientavimo ir konsultavimo pedagogikos, ugdymo mokslo istorijos sklaidos idėjas. Pasitelkus refleksiją ir patirtį, taip pat mėginama apibūdinti profesoriaus įnašą į Lietuvos edukologijos mokslininkų ugdymą atskleidžiant vaisingos praktinės pedagoginės, mokslo tiriamosios ir akademinės veiklos pasiekimų svarbą šiame procese, kartu autentiškos asmenybės pilnatvės ir įtaigumo įtaką.

Tikime, kad studija sudomins esamus ir būsimus edukologijos teoretikus ir praktikus, švietimo politikos kūrėjus. Viliamės, kad ji žadins skaitytojų norą giliau pažinti Lietuvos edukologijos vietą ir vertę šiuolaikinio pasaulio kontekste.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:48

kepenuMonografija
Kęstutis Strupas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 144 p.
ISBN 978-609-459-164-8

Monografijoje nagrinėjama kepenų transplantacinės chirurgijos tema. Geriems rezulta­tams pasiekti būtinos fundamentalios anatomijos žinios, todėl kepenų chirurginei anato­mijai skiriamas atskiras skyrius. Apžvelgiama transplantologijos raida Lietuvoje, aprašo­mos indikacijos persodinti kepenis, chirurginė technika, ligonių priežiūra po transplan­tacijos. Pateikiama Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų transplantologų komandos atliktų 50 kepenų transplantacijos operacijų analizė. Monografija skiriama įvairių specialybių gydytojams, kurie domisi organų ir audinių transplantacija.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:46

muo mituMetodinė priemonė
Eglė Šumskienė, Jurga Mataitytė-Diržienė

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. – 68 p.
ISBN 978-609-459-172-3

Šios metodinės priemonės autorės 2009 metais atliko kompleksinį mokslinį tyrimą, kuriame surinko informaciją apie tai, kaip Lietuvos žiniasklaidoje pristatomi sutrikusios psichikos asmenys, kokias žinias šiomis temomis pastebi visuomenės nariai ir ko tikisi iš žurnalistų, rašančių psichikos sveikatos temomis ir, galiausiai, – kaip į žiniasklaidoje skelbiamą informaciją psichikos sveikatos temomis reaguoja patys sutrikusios psichikos individai. Tyrimas atskleidė, jog psichikos sutrikimai dažniausiai pristatomi nusikaltimo fone, tokio pobūdžio informaciją dažniausiai ir pastebi žiniasklaidos vartotojai (tarpe jų – ir patys sutrikusios psichikos asmenys). Pastaruosius tokio pobūdžio informacija itin skaudina, tačiau dėl egzistuojančios stigmos ir neigiamų nuostatų jie patys nėra linkę eiti į viešumą ir stengtis paneigti tendencingai skelbiamas žinias.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:44

anatomineНародная анатомическая терминология в русском языке
Словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов

Monografija
Viktorija Ušinskienė/Виктория Ушинскене

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 160 p.
ISBN 978-609-459-187-7

Monografijoje siekiama nustatyti rusų liaudies terminijos, susijusios su žmogaus ir gyvūnų pilvo organų pavadinimais, nominacijos principus. Diachroninė žodžių darybos bei semantikos analizė atliekama plačiame slavų ir indoeuropiečių kalbų fone. Knyga galės naudotis istorinės leksikologijos, etimologijos, lyginamosios kalbotyros specialistai.

В монографии исследуются принципы номинации народной анатомической терминологии, связанной с обозначением брюшныx органов человека и животныx. Диаxронное изучение словообразовательныx и семантическиx процессов проводится на широком славянском и индоевропейском фоне. Книга будет полезна для специалистов в области исторической лексикологии, этимологии, компаративистики.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:36

waysVadovėlis
Inesa Šeškauskienė

Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2013. – XXIV, 464 p.
ISBN 978-609-459-199-0

Leksikologijos vadovėlis pirmiausia skiriamas anglų filologijos studijų pro­gramų studentams bei visiems, besidomintiems kalbos ir reikšmės proble­momis. Knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje aptariami žodžių darybos būdai, o antrojoje – pagrindiniai leksinės semantikos klausimai. Knygoje remiama­si anglų kalbos medžiaga ir brėžiamos paralelės su kitomis kalbomis, pir­miausia lietuvių, rusų ir lenkų.

This is a textbook in lexicology, which usually makes part of an undergradu­ate programme in languages. The book is divided into two parts. The first part discusses types of word-building. The second part gives an overview of the key issues of lexical semantics. It also offers a brief overview of vocabulary varia­tion. The book focusses on English but also draws some parallels with other languages, first of all, Lithuanian, Polish and Russian. It is intended for students of English and anyone interested in linguistics or language-related studies.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:33

lenkuKultura języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie

Mokymo priemonė šiuolaikinės lenkų kalbos kurso (pažengusiems) pirmosios pakopos humanitarinių krypčių studentams
Kinga Geben

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 148 p.
ISBN 978-609-459-208-9

Mokymo priemonė „Kultura języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie“ („Lenkų kalbos kultūra. Sakytinės lenkų kalbos Lietuvoje leksiniai pokyčiai“) skirta šiuolaikinės lenkų kalbos kurso (pažengusiems) pirmosios pakopos humanitarinių krypčių studentams. Pirmoje teorinių įžvalgų dalyje aprašomas šiuolaikinės sakytinės lenkų kalbos Lietuvoje oficialus ir neoficialus registras, nagrinėjama probleminius bendrinės (literatūrinės) lenkų kalbos mokymo klausimus, kylančius mokant žmones, kurių namuose vartojama kalba yra lenkų šiaurės paribio tarmė. Antrojoje praktinių klausimų dalyje pristatoma 12 įvairių temų, pvz. kalbos etiketas, jaunimo žargonas, namų kalba, tarmybės ir kitų kalbų skoliniai visuose kalbos lygmenyse.

 

Tuesday, 25 June 2013 14:26

economyPovilas Gylys

Vilnius: Vilnius University Press, 2013. – 416 p.
ISBN 978-609-459-189-1

This book offers fresh, holistic perspectives for exploring the scope of economic science and economic policies. The fundamentals of the theory of anti-economy, the holistic interpretation of globalization and its sustainability, international tax competition, the cognitive reasons for the collapse of the Soviet system, the role of the state and of supra-national organizations are only a few of the many topics elucidated in this volume.

 

Thursday, 07 March 2013 10:59

pinigai ir kMokomoji knyga
Meilė Jasienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 172 p.
ISBN 978-609-459-146-4

Knygoje išdėstyti pinigų kilmės, jų raidos klausimai, pinigų funkcijos ir savybės. Nagrinėjami valiutų kursai ir valiutinė integracija, kreditas ir palūkanų normos. Svarbus dėmesys skiriamas centriniams ir komerciniams bankams, jų veiklos ypaty­bėms. Pateiktas finansų rinkų ir vertybinių popierių apibūdinimas. Aptarti pinigų ir kredito raidos Lietuvoje bruožai.

 

Thursday, 07 March 2013 10:57

retorine ir stRegina Koženiauskienė

Vil­nius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 352 p.
ISBN 978-609-459-156-3

Šioje knygoje analizei pasirinkti viešo kalbėjimo patirtį turinčių kūrėjų tekstai, ku­riuose ryški įtikinimo ir įtaigos funkcija, būdinga publicistiniam stiliui, jo centre – orato­rių kalbos. Retorinės priemonės iliustruojamos kasdieniais spaudos, televizijos, interneto portalų rašytinių ir sakytinių tekstų pavyzdžiais. Knyga galės pasinaudoti retorikos ir stilistikos specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, gimnazijų mokytojai ir mokiniai.

 

Thursday, 07 March 2013 10:52

Ypatingoji provincijolo knygaprovincijolas

Parengė ir vertė Irena Katilienė

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 586 p.
ISBN 978-609-459-141-9

„Ypatingoji provincijolo knyga“ (Liber extraordinarius provincialis) – tai gyvas Uni­versiteto, sykiu ir LDK mokslo bei vienuolinio (jėzuitų) gyvenimo istorijos paminklas. Viena jo dalis apima XVI a. pabaigos – XVII a. pirmosios pusės pačių provincijolų ranka darytus įrašus apie Lietuvos jėzuitų pro­vincijos kolegijose studijavusius studentus jėzuitus, egzaminuotus iš įvairių disciplinų. Daugiausia duomenų, be abejo, iš Vilniaus, tačiau pateikiami ir vertinimai iš Nesvyžiaus, Braunsbergo, Jaroslavo ir kitose kolegijose vykusių egzaminų. Kitoje dalyje pateikiamos Lietuvos provincijos jėzuitų, 1602–1642 m. atlikusių terciatą Nesvyžiuje, charakteristikos. Šis vertingas istorijos šaltinis mus supažindina su savita jėzuitų egzaminavimo (pagal Ratio studiorum) sistema, pateikia žinių apie ypatingo nusižeminimo, nepaprastos disciplinos ir klusnumo reikalaujančias terciato (trečiosios probacijos) pratybas atlikusius jėzuitus. Tarp jų rasime ne vieną garbų ir garsų istorinį asmenį, pvz.: Konstantiną Sirvydą, Motiejų Kazimierą Sarbievijų, Joną Jaknavičių, Žygimantą Liauksminą, šv. Andriejų Bobolą bei daugelį kitų.

 

Thursday, 07 March 2013 10:49

iskabos prRegina Koženiauskienė

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 78 p.
ISBN 978-609-459-....

Skiriama Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų bakalauro ir magis­tro studijų programų studentams, kurie studijuoja žiniasklaidos kalbos ir stiliaus, lietuvių kalbos stilistikos, retorikos, retorikos meno, oratorinio meistriškumo pagrindų, kalbos etikos, iškalbos meno, diskurso analizės, politinės retorikos, specialybės kalbos ir retorikos, kitų panašaus pobūdžio dalykų modulius. Lei­diniu galės pasinaudoti retorikos, stilistikos dėstytojai ir mokytojai, taip pat mokiniai, visi, kuriems rūpi ugdytis iškalbą.

 

Thursday, 07 March 2013 10:40

algebraPaulius Drungilas, Hamletas Markšaitis

Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 310 p.
ISBN 978-609-459-127-3

Šis algebros vadovėlis (pirmoji dalis) parašytas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos specialybės studentams skaitomų algebros paskaitų pagrindu.

Thursday, 31 January 2013 13:59

kuryba ir edukacijaRimantas Venckus

Vilniaus uni­versitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 112 p., iliustr.
ISBN 978-609-459-119-8

Knygoje autorius, remdamasis ilgaamžės Vilniaus universiteto teatro istorijos faktais, savo mokytojų, kolegų ir paties darbo patirtimi, atskleidžia studentų teatro savi­tumą, meninės veiklos ypatumus, edukacinį prasmingumą ir paveikumą, įtaką jaunos as­menybės tobulėjimui, kultūrinės kompetencijos ugdymui. Glaustai apžvelgiama Vilniaus universiteto teatro istorija – nuo pirmojo spektaklio „Hercules“ 1570 m. iki šių laikų, trumpai pristatomi pastaraisiais dešimtmečiais dirbę režisieriai.
Knyga skiriama visiems, kas domisi iki šiol dar visiškai nenagrinėtu reiški­niu – studentiškuoju teatru, akademinio jaunimo kultūrinės edukacijos problemomis.

 

Thursday, 31 January 2013 12:51

gyvenimas knygai birziskaVladas Žukas

Vilnius: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 582 p., iliustr., asmen. rod., iliustr. rod., atsklandų rod.

ISBN 978-609-459-101-3

Knyga skiriama vienam žymiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos mokslo ir kultūros veikėjų Vaclovui Biržiškai. Apžvelgtas gyvenimo kelias, visuomeninė kultūrinė veikla, aptartas darbas Kauno ir Vilniaus universitetų Teisių fakultetuose, vadovavimas šių universitetų bibliotekoms, įnašas į knygotyrą, ypač knygos istoriją ir bibliografiją (detaliau aptarti veikalai Lietuvių bibliografija, Aleksandrynas). Parodyti Biržiškos nuopelnai lietuviškų enciklopedijų kūrimo istorijoje. Paskutiniai skyriai – apie profesoriaus asmenybę, žmogiškuosius ryšius.

 

Wednesday, 30 January 2013 11:48

REGIONINE-HIDRODINAMIKA-COVERVytautas Juodkazis, Marius Gregorauskas, Robert Mokrik

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla 2012. – 248 p.
ISBN 978-609-459-113-6

Vadovėlyje supažindinama su požeminio vandens išteklių įvertinimo hidrogeodinaminiais analitiniais ir matematinio modeliavimo metodais, pateikiama bendrųjų žinių apie požeminio vandens telkinius ir jų išteklių sandarą, aptariama požeminio vandens kokybė, nagrinėjamos vandens tiekimo plėtros tendencijos. Aiškinamos išteklių telkinių balansą formuojančių veiksnių sąvokos, nagrinėjami regioninių matematinių modelių sudarymo pagrindai ir išteklių atsinaujinimo dėsningumai. Vadovėlis skirtas Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros studentams, klausantiems „Požeminio vandens išteklių vertinimas“ kursą, gretimų specialybių studentams ir geologinių įmonių specialistams, atliekantiems požeminio vandens telkinių paiešką ir žvalgybą bei išteklių regioninį vertinimą.