Ekonomika

Lietuvos strateginio išlikimo gairės. Kaip valstybės išlikimą paversti iškilimu
Monografija
Edmundas Smilga, Algimantas Laurinavičius, Antanas Laurinavičius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 228 p.
ISBN 978-609-459-904-0 (spausdintas)
ISBN 978-609-459-903-3 (elektroninis)

Monografijos mokslinis naujumas ir praktinis aktualumas (pritaikymas) remiasi dviem aspektais. Visų pirma, apibendrinami mūsų ankstesni tyrimai strateginio valdymo srityje, dėmesį sutelkiant į naujas strategines įžvalgas, kylančias iš tokių apibendrinimų. Gautos naujos strateginės įžvalgos, kaip ir naujas žinojimas, yra sinerginis tokių apibendrinimų rezultatas – dėl to visumoje (kaip sistemoje) atsiranda savybių, kurių neturi nė viena visumos sudedamoji dalis. Tokiu būdu aktualinamas dėmesys visumai, tam, kas daro ją didesnę nei jos dalių algebrinė suma, bei atskleidžiamas holistinis principas, integruojant ir kontekstualizuojant žinias, būdingas strateginei sintezei ir mokslinei kūrybai. Teigiamų sinergizmo židinių nustatymas ir yra teorinis monografijos pamatas. [...]


Lietuvos finansinio audito sistemaLietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos
Monografija
Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 408 p.
ISBN 978-609-459-901-9 (internete)
ISBN 978-609-459-902-6 (spausdintinis)

Monografijoje nagrinėjama Lietuvos finansinio audito sistemos raida. Tiriamos jo ištakos: tarpukario ir sovietinio laikotarpio Lietuvos revizijos ir kontrolės būklė ir problemos. Išskiriami ir nagrinėjami šie nepriklausomos Lietuvos finansinio audito raidos etapai: 1) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas visuomenininkų jėgomis (19901994 m.); 2) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas Vyriausybės ir profesinių apskaitos ir audito organizacijų pastangomis (19951998 m.); 3) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas, konsultuojant Europos Sąjungos ekspertams ir studijuojant užsienio šalių patirtį (19992004 m.); 4) Lietuvos finansinio audito sistemos integracija į Europos audito sistemą (20052010 m.); 5) Lietuvos finansinio audito sistema Europos Sąjungos audito sistemos erdvėje (20112016 m.). Aptariami kiekvieno etapo svarbiausi teisės aktai, finansinio audito sistemos elementai, jų pokyčiai, įvairių lietuvių autorių pasiūlymai.
Taip pat nagrinėjamos Lietuvos finansinio audito organizacinės, metodinės ir akademinės problemos, pateikiama kai kurių svarbiausių audito sistemos elementų (analitinių procedūrų, audito įrodymų, neaptikimo rizikos, audito kokybės ir kainos bei kt.) tobulinimo galimybių. Trumpai aptariamos kitos audito rūšys veiklos, valdymo, informacijos ir informacinių sistemų kokybės, valstybinis, vidaus ir kt. 


Mikroekonomika 2017MIKROEKONOMIKA
Vadovėlis
Vytautas Gavelis, Povilas Gylys, Danguolė Klimašauskienė, Venantas Mačiekus, Neringa Ramanauskė, Aušrytė Rastenienė, Vytautas Snieška

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 315 p.
ISBN 978-609-459-882-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-459-881-4 (elektroninis) 

 


Makroekonomika 2017MAKROEKONOMIKA
Vadovėlis
Vytautas Gavelis, Povilas Gylys, Venantas Mačiekus, Neringa Minkevičienė, Regina Paliulytė, Erstida Ulvidienė, Laima Urbšienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 304 p.
ISBN 978-609-459-888-3

Makroekonomikos vadovėlio tikslas – supažindinti studentus su ekonomi­niais procesais, vykstančiais globaliame ūkyje; pateikti apibendrintą ekono­minio gyvenimo vaizdą; pristatyti makroekonomiką kaip nuoseklią sistemą. Vadovėlyje pateikiami klasikinis ir keinsistinis požiūriai į makroekonomines problemas, analizuojami makroekonominiai rodikliai, užimtumo koncep­cijos; aptariamos vyriausybės makroekonominės politikos priemonės ir jų taikymo efektyvumas švelninant ekonominio aktyvumo svyravimus uždaros ir atviros ekonomikos sąlygomis. Vadovėlis skiriamas ekonominių studijų studentams. 


Audito teorija ir praktikaAudito teorija ir praktika
Vadovėlis
Vaclovas Lakis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 548 p.
ISBN 978-609-459-863-0 (internete)
ISBN 978-609-459-864-7 (spausdintasis)

Pagrindinis informacijos apie įmonės turtą, kapitalą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus šaltinis yra apskaita ir finansinės ataskaitos. Teisinga informacija apie įmonę yra svarbi tiek išorės, tiek vidaus vartotojams. Šiuolaikinė įmonė yra susieta įvairiais ry­šiais su kitais ūkio subjektais į vieną visumą, kurios kiekvienas elementas negali veikti izo­liuotai. Kiekvienam ūkio subjektui yra svarbu turėti patikimą informaciją apie kitus ūkio subjektus, su kuriais jį sieja finansiniai, gamybiniai, kooperatiniai, prekybiniai ar kitokie santykiai. 


Ekonomikos modernizavimas 2016Ekonomikos modernizavimas
Globalizacijos iššūkiai ir ekonominė politika
Kolektyvinė monografija
Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Borisas Melnikas
Autorių kolektyvas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla , 2016. – 688 p.
ISBN 978-609-459-726-8 (spausdintinė versija)
ISBN 978-609-459-725-1 (elektroninė versija)

Ši kolektyvinė monografija yra trečiasis ekonomikos modernizavimo problemoms nagrinėti skirtos tęstinės kolektyvinių monografijų serijos, leidžiamos Vilniaus universitete nuo 2007 metų, leidinys.
Monografijoje daugiausia dėmesio teikiama ekonomikos modernizavimo ir ekonominės politikos tobulinimo siekiui reaguojant į naujausius globalizacijos iššūkius: esminiai socialinės ir ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos veiksniai pastaruoju metu sietini su įvairiomis globalizacijos aplinkybėmis, tai lemia būtinumą siekti, kad ekonomikai modernizuoti ir ekonominei gerovei didinti skirti moksliniai tyrimai kuo labiau prisidėtų prie globalizacijos sąlygomis pasireiškiančių socialinės ir ekonominės raidos procesų bei pokyčių tendencijų mokslinio pažinimo.
Monografija skiriama akademinei bendruomenei – ekonomikos, vadybos bei kitose srityse dirbantiems mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, įvairių sričių specialistams praktikams, taip pat šiuolaikine ekonomika besidominčiai plačiajai skaitytojų auditorijai. Kolektyvinės monografijos medžiaga galima naudotis ir įvairaus profilio studijose, visų pirma – universitetinėse ekonomikos ir vadybos studijose.


Gyventojų pajamų apmokestinimasGyventojų pajamų apmokestinimas
Mokslo studija
Egidijus Bikas, Rasa Subačienė, Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Ieva Astrauskaitė

Vilnius : Vil­niaus universiteto leidykla, 2015. – 352 p.
ISBN 978-609-459-641-4

Mokslo studijoje detaliai nagrinėjami gyventojų pajamų apmokestinimo principai, struktūra, formos, tipai, lyginamos ES šalių gyventojų pajamų ir turto apmokestinimo sistemos, analizuojami mokesčių naštos ir pajamų nelygybės aspektai, įvertintos Lietuvos gyventojų pajamų mokesčių sistemos lengvatos bei jų socialinis, fiskalinis ir ekonominis poveikis, modeliuotas Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio sistemos proporcingumas ir progresyvumas. Mokslo studijoje susisteminama plati mokslinė teorinė ir empirinė litera­tūra ir pateikiama vertingų išvadų bei apibendrinimų, susijusių su darbo jėgos apmokes­tinimo sistemomis, kurios atitiktų klasikinius apmokestinimo principus. Mokslo studija skiriama akademinei bendruomenei, valstybės institucijoms, formuojančioms mokesčių politiką, universitetų dėstytojams, doktorantams ir studentams jų mokslinėje veikloje. 


vu ekonomikos fak 1940 2015VILNIAUS UNIVERSITETO EKONOMIKOS fakultetas 1940–2015
Leidinį parengė: prof. Jonas Mackevičius, prof. Jonas Martinavičius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 144 p.
ISBN 978-609-459-558-5 (internete)
ISBN 978-609-459-557-8 (spausdintas)  

 

 


Turto ir verslo sist transf GalinieneTurto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos
Monografija
Birutė Galinienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 352 p.
ISBN 978-609-459-512-7

Monografijoje apibendrinta ir kritiškai įvertinta per dvidešimt metų susiformavusi turto ir verslo vertinimo sistema, pačios vertintojų bendruomenės branda, naujų vertybių ir prioritetų atsiradimas, sklaida ir įgyvendinimas ir, žinoma, sistemos transformavimo galimybės, kryptys ir įveikiamos ar neįveikiamos kliūtys. Turto ir verslo vertinimo sistemos tobulinimo kontekste at¬skleidžiama sistemos kūrimo, plėtojimo raida ir aktualijos bei perspektyvos turto ir verslo vertini¬mo paslaugai didėjančių reikalavimų sąlygomis. Autorės atlikti moksliniai tyrimai monografijoje akcentuoja sisteminį požiūrį aptariant turto ir verslo vertinimo sistemos struktūrinius elementus, esminius pokyčius, institucinę sąrangą ir tarptautinę praktiką. Ypatingas dėmesys skiriamas turto ir verslo vertinimo sistemos teisinio reglamentavimo įvertinimui, Lietuvos teisinės bazės sąsajai su tarptautine ir Europos Sąjungos teisinėmis sistemomis. Prioritetinis dėmesys skiriamas ypač svarbiai turto ir verslo (ypač verslo) vertinimo proceso sričiai – finansinės veiklos analizei, vers¬lo vertinimo ypatumams tam tikrose verslo vertinimo srityse išryškinti. Pristatomi susiteminti vertinimo paslaugų kokybę formuojantys veiksniai, aptariama universalių indikatorių sistema, leidžianti matyti profesinės brandos pokyčius.
Monografija skiriama akademinei bendruomenei bei turto ir verslo vertintojų bendruome¬nei, specialistams ir tyrėjams, kuriems aktuali turto ir verslo vertinimo problematika. 


Apskaitos ir audito pagrindaiApskaitos ir audito pagrindai
Vilniaus universiteto vadovėlis
Rasa Subačienė, Ramunė Budrionytė, Irma Kamarauskienė, Vaclovas Lakis, Daiva Raziūnienė, Vilius Savickas, Kastytis Senkus, Daiva Tamulevičienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 560 p.
ISBN 978-609-459-473-1

Vadovėlyje „Apskaitos ir audito pagrindai" pateikiami pagrindiniai apskaitos informacijos formavimo principai, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos metodai; atskleidžiama Lietuvos mokesčių sistema, nagrinėjami pagrindinių mokesčių mokėtojai, jų apmokestinimo objektas, tarifai, mokesčių ėmimo būdai; analizuojamas audito atsiradimas, jo rūšys, reglamentavimas, pagrindinės audito koncepcijos ir jo procesas.
Vadovėlis skiriamas įvairių specializacijų studentams, besimokantiems apskaitos, audito ar mokesčių pagrindų. Jame nagrinėjamų temų žinioms pagilinti pateikiami savikontrolės klausimai ir užduotys. Savarankiškam mokymuisi vadovėlio pabaigoje pateikiami dalies savikontrolės užduočių atsakymai. 


Strateginis valdymas AStrateginis valdymas: įmonių ir nacionalinės ekonomikos strategijų sintezė
Mokomoji knyga
Aleksandras Vasiliauskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 792 p.
ISBN 978-609-459-471-7

Mokomojoje knygoje nuosekliai apibūdinamas visas įmonės ir nacionalinės ekonomikos strateginio valdymo procesas, kuris apima tris stadijas: strateginę analizę, strategijos rengi¬mą ir jos įgyvendinimą. Kiekvienai tokiai stadijai skiriamas atskiras mokomosios knygos skyrius. Įžanginiame pirmajame skyriuje pateikiamos sąvokos ir bendriausi principai, kurie leidžia suvokti strateginio valdymo procesą kaip vieningą sistemą. Strateginis valdymas bendriausiu požiūriu siejamas su organizacija, kuri traktuojama kaip žmones bendrai vei¬klai telkianti sistema, turinti savo funkcionavimo tikslus, taip pat priemones šiems tikslams įgyvendinti. Remiantis šiuo apibrėžimu, mokomojoje knygoje tiek atskira įmonė, tiek visos šalies ekonomika traktuojama kaip organizacija. Atskleisti strateginio valdymo bendriausi principai ir konkretūs savitumai, kurie lemia įmonių ir valstybės veiklos ekonomikoje specifiką įvairiais aspektais.
Mokomoji knyga skiriama universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams. Ji bus nau¬dinga visiems verslo praktikams, besidomintiems strateginio valdymo problematika. 


Verslo strategija paslaugu sektVerslo strategija: atvejo analizė
Mokomoji knyga
Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Aida Mačerinskienė
2-oji (atnauj. ir papild.) laida

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 260, [1] p. : diagr.
ISBN 978-609-459-398-7

Mokomojoje knygoje pateikiami žymiausių pasaulio kompanijų, veikiančių turizmo versle (apgyvendinimo, maitinimo, transporto, kelionių organizavimo, laisvalaikio ir pramogų bei sveikatinimo ir grožio puoselėjimo srityse), kurios besivaržydamos tarpusavyje „diktuoja" šiuolaikines mados tendencijas pasaulinėje rinkoje, atvejai.
Knyga galėtų būti naudinga vadybos ir verslo administravimo ir ekonomikos studijų krypčių bakalauro, magistrantūros studijų studentams, studijuojantiems verslo strategijų, verslo strateginio valdymo, planavimo, taip pat tarptautinio turizmo verslo, turizmo įmonės vadybos ir turizmo planavimo dalykus, bei visiems kitiems, kuriems aktualios teorinės ir praktinės verslo strategijų problemos, taip pat norintiems susipažinti su žymių kompanijų verslo sėkmės paslaptimis. 


Darnaus vystymosi Mikalauskiene StreimikieneDarnaus vystymosi politikos įgyvendinimo teoriniai pagrindai
Mokomoji knyga
Asta Mikalauskienė, Dalia Štreimikienė

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 200 p.
ISBN 978-609-459-360-4

Darnus vystymasis ir su juo susiję ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimo būdai pastaruoju metu yra svarbūs kiekvienos šalies vystymosi aspektai. Šios mokomosios knygos tikslas ir yra pateikti studentams sisteminių teorinių žinių apie darnų vystymąsi ir jo įgyvendinimo iššūkius.
Mokomoji knyga skiriama ne tik darnaus vystymosi komunikacijų specialybės studentų mokymuisi, bet ir visiems besidomintiems darniu vystymusi, darnaus vystymosi politika ir šios politikos įgyvendinimo priemonėmis. 


Socialines paramos dilemaSocialinės paramos dilema – tarp autonomijos ir paternalizmo
Monografija
Laimutė Žalimienė, Eugenijus Dunajevas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 336 p.
ISBN 978-609-459-449-6

Pagrindinė idėja, kurią siekiama atskleisti šioje knygoje, yra tai, kad piniginė socialinė parama gali būti traktuojama kaip didesnę asmens autonomiją bei pasirinkimą užtikrinanti pagalbos forma, o nepiniginė parama / paslaugos yra labiau paternalistinė pagalba asmeniui. Abi paramos formos neabejotinai yra svarbios ir būtinos. Tačiau neadekvačios paramos formos paskyrimas ar vienašališkas primetimas sukelia neigiamus padarinius: kuria asmens priklausomybę nuo paramos, sudaro sąlygas naudoti paramą ne pagal paskirtį, stigmatizuoja ir verčia asmenį jaustis nevisaverčiu visuomenės nariu. Tai yra didelei mūsų visuomenės daliai aktuali problema. Pasirinkimas tarp piniginės ir nepiniginės socialinės paramos yra ne tik ekonominės svarbos, bet ir asmens orumo, teisių, netgi demokratijos užtikrinimo klausimas. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie mano, jog jie kontroliuoja savo gyvenimą, jaučiasi laimingesni, negu esantys paternalistinėse institucijose (Radcliff, Pacek 2008). 


Statistikos metodai soc ekonom tyrimuoseStatistikos metodai socialiniuose ekonominiuose tyrimuose
Stanislovas Algimantas Martišius

Vilnius: Vilniaus universiteto lei¬dykla, 2014. – 580 p.
ISBN 978-609-459-357-4

Statistika socialiniuose tyrimuose – platus ir sudėtingas tyrimų objektas. Jį galima nagrinėti įvairiais pjūviais, skirtingais metodais, vadovaujantis skirtingomis metodikomis. Šioje knygoje mėginama apibūdinti statistikos metodus socialinių klausimų tyrimo požiūriu. Tai metodologinio pobūdžio statistikos kaip masinių procesų tyrimo metodų ir procedūrų nagrinėjimas. Tuo požiūriu apibūdinama statistikos mokslo raida, jos vieta metodologinių tyrimų sistemoje; nagrinėjami statistikos duomenų masyvų analizės metodai, jų taikymo sritys: statistiniai grupavimai ir klasifikacijos, gyvenimo lygio ir vartojimo statistiniai tyrimai, ekonominės raidos ir lyginamosios analizės metodai – indeksai, dauginė koreliacija ir regresija, statistinė išvadų teorija, ekonometriniai modeliai ir sistemos. Tiems, kurie domisi statistika, jos taikymu, mėgsta į mokslinį pažinimą pažvelgti platesniu loginiu požiūriu, knyga bus įdomi ir naudinga. 


Kredito unijosKredito unijos: teorija ir praktika
Mokslo monografija
Filomena Jasevičienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 354 p.
ISBN 978-609-459-335-2

Nors kredito unijos nesudaro reikšmingos finansų rinkos dalies, tačiau jų sparti plėtra neabejotinai turi nemažą reikšmę teikiant finansines paslaugas smulkiems klientams bei sprendžiant kai kurias socialines problemas. Kredito unijos vaidina ypač svarbų vaidmenį šalies regionuose, teikdamos finansines paslaugas atokiausių Lietuvos vietovių gyventojams, padėdamos plėtoti žemės ūkį, smulkų ir vidutinį verslą, ugdyti kaimo bendruomenes.
Monografijoje išnagrinėti ir įvertinti kredito unijų teoriniai pagrindai, jų raida Lie¬tuvoje ir kai kuriose kitose pasaulio valstybėse, atskleisti jų veiklos ir priežiūros ypatumai. Taikant įvairius analizės būdus išanalizuota kredito unijų veikla ir atlikti vertinimai, atskleisti jų pranašumai ir trūkumai. Taip pat išanalizuoti kredito unijų veiklos plėtrai turintys įtakos veiksniai. Apibūdintos svarbiausios rizikos, jų valdymo svarba, siekiant užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijų veiklą. Aprašyta vidaus kontrolės, vidaus audito ir planavimo svarba. Atlikta taikant ekonominius ir statistinius metodus kredito unijų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė. 


Ekonominiu teoriju istorija 1 dalEkonominių teorijų istorija II dalis
Vadovėlis 
Remigijus Ciegis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 484 p.
ISBN 978-609-459-285-0

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vady­bos katedros profesoriaus, socialinių mokslų habilituoto daktaro Remigijaus Čiegio papildytame ir pataisytame vadovėlio leidime naginėjama ekonominių teorijų istorija. Vadovėlyje nuosekliai aptariama ekonominių teorijų raida nuo kapitalistinės rinkos eko­nomikos susiformavimo iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio vidurio, pabrėžiant jų svarbą ūkio plėtrai. Vadovėlis skirtas universitetų ir aukštųjų mokyklų ekonominių ir vadybinių specialybių studentams bei visiems besidomintiems socialinių-ekonominių klausimų atspindėjimo ekonomikos teorijoje raida. 


Ekonominiu teoriju istorija 2 dalEkonominių teorijų istorija I dalis
Vadovėlis 
Remigijus Ciegis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 571 p.
ISBN 978-609-459-284-3

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros profesoriaus, socialinių mokslų habilituoto daktaro Remigijaus Čiegio papil­dytame ir pataisytame vadovėlio leidime naginėjama ekonominių teorijų istorija. Va­dovėlyje nuosekliai aptariama ekonominių teorijų raida nuo kapitalistinės rinkos eko­nomikos susiformavimo iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio vidurio, pabrėžiant jų svarbą ūkio plėtrai. Vadovėlis skirtas universitetų ir aukštųjų mokyklų ekonominių ir vadybinių specialybių studentams bei visiems besidomintiems socialinių-ekonominių klausimų atspindėjimo ekonomikos teorijoje raida. 


Banko fin vald krizes pamokos irBanko finansų valdymas: krizės pamokos ir reguliavimo priemonių poveikis
Stasys Kropas, Linas Čiapas, Giedrius Šidlauskas, Danas Vengraitis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 352 p.
ISBN 978-609-459-274-4

2008 m. pasaulinė finansų krizė buvo didžiausia ir labiausiai išplitusi, o jos sukelti nuostoliai – didžiausi nuo pasaulį sukrėtusios 1930 m. ekonomikos depresijos. Stengdamiesi ją suvaldyti valstybių vyriausybės ir centriniai bankai energingai ėmėsi įvairių priemonių. Išmoktos krizės pamokos ir iš esmės nauja bankininkystės veiklos reguliavimo bei priežiūros politika keičia tradicinę bankų veiklą ir kelia didesnius bankų finansų valdymo reikalavimus. Keičiasi ne tik pinigų ir bankų veiklos samprata, bet ir žinios bei studijos apie bankininkystę ir bankų finansų valdymą, svarbą ir pobūdį. Šios problemos esmę gerai parodo ir tai, kad Europos Sąjungos valstybių narių vadovai nutarė stiprinti ekonomiką ir integraciją – įkurti Europos bankų sąjungą.
Būdami susiję su bankų veikla ir tiesiogiai patyrę 2008 m. pasaulinės finansų krizės padarinius, šios studijos autoriai tiek teoriniu, tiek empiriniu aspektu vertina bankininkystės raidos ir įvairių banko finansų valdymo pokyčius. Joje analizuojamas pasikeitęs banko veiklos turinys, reguliavimo aplinka ir priežiūros sistema bei įvairūs banko valdymo klausimai. Manome, studija bus įdomi ir naudinga ne tik bankų veiklą studijuojantiesiems bei kredito ir finansų įstaigose dirbantiesiems, bet ir viešojo sek¬toriaus politikos formuotojams. Taip pat tikimės, kad ji bus labai pravarti ir verslo įmonėms bei namų ūkiams, vis dažniau turintiems reikalų su bankais ir besinaudojantiems jų teikiamomis paslaugomis. 


ziniomis grindziamos visuom kurimas MelnikasŽiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: globalizacija, darni plėtra, ekonominiai sprendimai 
Monografija
Borisas Melnikas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 544 p.
ISBN 978-609-459-244-7

Monografijoje kompleksiškai nagrinėjami žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ir plėtros procesai. Prioritetinis dėmesys skiriamas šiuolaikinėms mokslo ir technologijų pažangos, inovacijų aktyvinimo, socialinės ir ekonominės raidos, taip pat darnios plėtros aplinkybėms, ypač atsižvelgiant į šiuolaikinius globalizacijos ir internacionalizacijos ypatumus. Atskleidžiami būdingi žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ir plėtros dėsningumai, apibūdinamos pokyčių tendencijos, pateikiami įvairių požiūrių į šiuolaikinę visuomenę ir ekonominį jos gyvenimą lyginamoji analizė. Monografija skiriama akademinei bendruomenei. 


socioekonomine statistikaSocioekonominė statistika
Mokomoji knyga
Valkauskas, Romualdas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 178 p.
ISBN 978-609-459-236-2

Mokomoji knyga supažindina skaitytoją su „skaičių ir matų“ kalba ir jos instrumentais – statistikos metodais ir jų panaudojimu empirinių duomenų apie socialinius ir ekonominius reiškinius kiekybinėje analizėje, nustatant šių reiškinių lygio, struktūros, pasiskirstymo, dinamikos ir tarpusavio priklausomybės dėsningumus. Skiriama Vilniaus universiteto studentams, bet gali būti pravarti ir naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, visiems besidomintiems statistika, jos metodų taikymo subtilybėmis ar specifiniais ekonominių statistinių skaičiavimų metodais, šio mokslo teorija ir praktika bei socioekonomine statistika. 


Komercine bankininkyste JasevicieneKomercinė bankininkystė : analizė ir vertinimai
Monografija
Filomena Jasevičienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 392 p.
ISBN 978-609-459-223-2

Monografijos tikslas – peržiūrėti bankų raidos tendencijas, banko valdymo ypatumus, kapitalo sudėtį ir jo įtaką banko veiklos stabilumui, išanalizuoti ir įvertinti bankų rizikos rūšis, išskiriant svarbiausias, t. y. kredito, likvidumo ir kitas, susisteminti pagrindinių rizikų valdymo būdus ir principus, išanalizuoti ir įvertinti banko pasirinkimą etikos požiūriu lemiančius veiksnius.


recent trendsCivil procedureRECENT TRENDS IN ECONOMY AND EFFICIENCY OF CIVIL PROCEDURE
MATERIALS OF INTERNATIONAL CONFERENCE

9–10 of May 2013

REVIEWERS:
Prof. Prof. Tadeusz Erecinski, Warsaw University
Prof. Laura Ervo, Örebro University
Prof. Vytautas Nekrošius, Vilnius University
Dr. Vigita Vėbraitė, Vilnius University 

Vilnius: Vilnius University Press 2013


Economy anti economy GYLYSEconomy, Anti-economy and Globalization: Holistic Approach
Povilas Gylys

Vilnius: Vilnius University Press, 2013. – 416 p.
ISBN 978-609-459-189-1

This book offers fresh, holistic perspectives for exploring the scope of economic science and economic policies. The fundamentals of the theory of anti-economy, the holistic interpretation of globalization and its sustainability, international tax competition, the cognitive reasons for the collapse of the Soviet system, the role of the state and of supra-national organizations are only a few of the many topics elucidated in this volume.


Ziniasklaidos ekon ir vadŽiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas
Mokomoji knyga
Deimantas Jastramskis

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 104 p.
ISBN 978-609-459-171-6

Knygą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje, skirtoje žiniasklaidos ekonomikai, aptariami Lietuvos žiniasklaidos industrijų makroekonominiai rodikliai, gvildenamos ekonomi­nės politikos ir žiniasklaidos reguliavimo temos. Antroje dalyje nagrinėjama žinias­klaidos nuosavybės, valdymo struktūrų ir žiniasklaidos turinio problematika, apžvel­giamos vadybos funkcijos, pateikiami pagrindiniai efektyvaus vadovavimo požiūriai, rinkos tyrimo ir rinkodaros procesai.


Valdymo apskaitaValdymo apskaita
Mokomoji knyga
Daiva Tamulevičienė, Rasa Subačienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 440 p. : iliustr.
ISBN 978-609-459-181-5

Mokomojoje knygoje nagrinėjama valdymo apskaitos informacinė sistema, išlaidų esmė, klasifikavimas, elgesys, produkcijos savikainos skaičiavimo metodai, išlaidų, ap­imties ir pelno analizė, kainodara ir pelningumo analizė, atsargų valdymas, investicijų valdymas, biudžetų rūšys, jų sudarymo ir vykdymo procesas. Teoriniai valdymo aps­kaitos klausimų aspektai atskleidžiami juos papildant praktinėmis užduotimis, kurios pateikiamos kartu su spendimais ir atsakymais.


Finansu rinkosFinansų rinkos ir depozitinės institucijos
Vadovėlis
Egidijus Bikas

Vilnius: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 272 p.
ISBN 978-609-459-165-5

Vadovėlyje nagrinėjama finansų sistema, jos dalyviai ir funkcijos, finansų rinkos ir jų struktūra. Taip pat aptariami centriniai bankai – Federalinė rezervų sistema, Euro­pos centrinis bankas, Lietuvos bankas; depozitinės institucijos – komerciniai bankai ir kredito unijos bei finansų krizių raida, priežastys ir padariniai.
Vadovėlis skiriamas universitetų ir kolegijų studentams. Reikalingos informacijos čia ras verslo įmonių ir organizacijų darbuotojai bei visi besidomintys finansų rinkomis ir institucijomis.


Pinigai ir kreditasPinigai ir kreditas    
Mokomoji knyga
Meilė Jasienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 172 p.
ISBN 978-609-459-146-4

Knygoje išdėstyti pinigų kilmės, jų raidos klausimai, pinigų funkcijos ir savybės. Nagrinėjami valiutų kursai ir valiutinė integracija, kreditas ir palūkanų normos. Svarbus dėmesys skiriamas centriniams ir komerciniams bankams, jų veiklos ypaty­bėms. Pateiktas finansų rinkų ir vertybinių popierių apibūdinimas. Aptarti pinigų ir kredito raidos Lietuvoje bruožai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos