Filosofija

Offenders personality virselisOFFENDER’S PERSONALITY AND RISK OF VIOLENCE:
Issues of Psychological Assessment
Monograph
Ilona Laurinaitytė, Alfredas Laurinavičius, Laura Ustinavičiūtė
Offenders_personality_and_risk_of_violence.pdf

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 213 p.
ISBN 978-609-459-907-1


Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo linkmesGeros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo linkmės
Mokslo studija
Vilija Targamadzė
Geros_mokyklos_koncepcijos_įgyvendinimo_linkmes_V.Targamadze.pdf

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 96 p.
ISBN 978-609-459-895-1 (internete)
ISBN 978-609-459-896-8 (spausdintinis) 


Kosmine samoneKOSMINĖ SĄMONĖ
Algis Mickūnas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 176 p.
ISBN 978-609-95089-4-8

 


Vertybes ir ugdymas V AramaviciuteVertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo
Mokslo studija
Vanda Aramavičiūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 424 p.
ISBN 978-609-459-762-6

Pritariant minčiai apie netolygų globalizacijos poveikį šalies, visuomenės ir asmens gyvenimui, knygoje siekiama aptarti vertybes ir ugdymą iš kaitos ir stabilumo perspektyvos. Laikomasi požiūrio, kad orientacija vien į pokyčius trukdytų įsigilinti į vertybių raidos ir ugdymo procesus, o vien į stabilumą – naujai apmąstyti vertybių ir ugdymo prioritetus ir jų prasmę. Metodologinė­mis tyrimo prieigomis pasirinkus tarpdisciplininį, sisteminį ir hierarchinį principą, ryškinamos ne tik vertybių sampratos, statuso ir turinio raiškos tendencijos, apibūdinamos paauglių vertybių internalizacijos linkmės, bet ir išskleidžiamos ugdymo įtakos vertybių kaitai ir stabilumui prielaidos, tarp jų mokymą(si) traktuojant kaip perspektyvų vertybių ugdymo veiksnį.


Emmanuel LevinasEmmanuel Levinas: A Radical Thinker in the Time of Crisis
Collection of articles
Edited by Rita Šerpytytė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 214 p.
ISBN 978-609-459-671-1

This volume is a collection of articles prepared on the basis of papers given at the interna-tional conference “Emmanuel Levinas: A Radical Thinker in the Time of Crisis” (Vilnius University, Lithuania, October, 2015). It brought together scholars from different disciplinary backgrounds in-volving philosophers, historians and specialists of cultural and religious studies to rediscover Levinas as a radical thinker in the time of crisis. The articles cover a wide range of Levinas’s philosophy topics, with particular focus on their link to the challenges of contemporary world.

Straipsnių rinkinyje publikuojami tekstai, parengti pranešimų, skaitytų tarptautinėje kon-ferencijoje „Emmanuelis Levinas: radikalus mąstytojas krizės metu“, pagrindu. Filosofai, istorikai, religijos ir kultūros studijų specialistai savo straipsniuose siekia iš naujo atrasti Leviną kaip krizės mąstytoją. Straipsniuose svarstomas platus Levino filosofinės tematikos spektras, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinio pasaulio iššūkiams.


Platonas JankauskasPlatonas: filosofavimas grožio akivaizdoje
Skirmantas Jankauskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 516 p.
ISBN 978-609-459-601-8

Monografijoje susitelkiant ties Platono dialogais, kuriuose dominuoja sielos problematika, naujai interpretuojama platoniškoji kilnios meilės samprata. Apmąstydamas sielos kaip filosofavimo subjekto būdą, Platonas nustato meilę esant palankiausia natūralia būsena filosofavimo siekiams realizuoti. Santykyje tarp brandaus vyro ir gražaus berniuko, t. y. grožio akivaizdoje, eksploatuojant ir pažabojant tarp seksualumo ir dieviškumo tarpstantį erotiškumą, filosofuojančiojo mąstymui prieinama tampa etinės prigimties būtis.

Plato: Philosophizing in the Face of Beauty
The monograph presents a new approach at interpreting those dialogues of Plato that conditionally could be called as dialogues about the Soul. The novelty of the interpretation lies in an effort to treat the dialogues, and antique philosophy in general, from the point of view of the subject of philosophizing. The latter is defined as an anonymous and not a self-identifying subject due to its lack of Descartian ego cogito. Such a conception of the subject explains why it is only the object of thinking that is directly presumed in the gnoseological scheme of antique philosophy. However, taking into account the specific nature of the subject of antique philosophizing – the Soul – it is possible to analytically reconstruct those onto-gnoseological aspects of Plato’s philosophy which are usually treated as the inconsistencies of Plato’s thinking.
In addition, a particular focus is given in the monograph to the value structure of Platonic philosophy with its prevailing ideas of the beauty and the good. This special role attributed by Plato to beauty in particular enables his philosophy to be interpreted as philosophizing in the face of beauty.


Erotas ir revoliucijaErotas ir revoliucija: H. Marcuse's psichoanalitinė žmogaus išlaisvinimo vizija
Mokslinė studija
Vytautas Radžvilas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 104 p.
ISBN 978-609-459-353-6

Mokslinėje studijoje nagrinėjama iškilaus „kritinės teorijos" atstovo Marcuse's veikaluose plėtota individo pavergimo formų šiuolaikinėje visuomenėje analizė ir juose propaguota psichoanalitinė išlaisvinančios revoliucijos vizija. Ji buvo kuriama mėginant iš naujos metafizinės, sociologinės ir istorinės perspektyvos naujai interpretuoti pamatinius S. Freudo teiginius apie žmogaus prigimtį ir jo psichinio gyvenimo raidą. Siekdamas teoriškai pagrįsti individo išlaisvinimo ir nerepresyvios visuomenės galimybę, H. Marcuse rėmėsi psichoanalizės ir marksizmo idėjomis. Tačiau jo pastangos derinti šias idėjas nedavė tikėtinų rezultatų. Šio socialinio teoretiko plėtota psichoanalitinė šiuolaikinio individo revoliucinio išsilaisvinimo samprata yra nenuosekli ir vidujai prieštaringa. Ji geriausiu atveju patvirtina visoje civilizacijos istorijoje mąstytojo įžvelgiamą nuolatos atsikuriančią žmogaus laisvinimosi ir pasivergimo dialektiką. Galimybė ją paneigti Marcuce's veikaluose nepagrindžiama net teoriškai, todėl jo socialinė teorija įgyja ryškių utopinio mąstymo bruožų. Ši išsilaisvinimo utopija yra ne tik ydinga teoriniu požiūriu ir atrodo praktiškai neįgyvendinama, bet lengvai gali būti paversta savo priešingybe – tapti šitaip „laisvinamo" individo dar didesnio pavergimo įrankiu. 


Vaikams jau ketveri : Lietuvoje atliekamo tęstinio tyrimo rezultatai ir rekomendacijos tėvams bei specialistams
Vaikams_jau_ketveri.pdf
Roma Jusienė, Rima Breidokienė, Dovilė Butkienė

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 96 p.
ISBN 978-609-459-291-1

Šiame leidinyje pristatomi kai kurie keturmečių adaptyvaus elgesio, elgesio bei emocinių sunkumų, samprotavimo ir savireguliacijos gebėjimų raidos aspektai remiantis Lietuvoje atliekamo tęstinio mokslinio tyrimo rezultatais. Rezultatai yra aprašomojo pobūdžio, trumpai aptariami raidos psichologijos kontekste. Leidinyje taip pat pateikiami pasiūlymai ir pastebėjimai ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams bei specialistams, dirbantiems su mažais vaikais bei jų tėvais ar globėjais.


Psichoterapijos veiksmingumasPsichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgy­venami pokyčiai
Psichoterapijos_veiksmingumas.pdf
Sudarė Gražina Gudaitė

Vil­nius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 272 p.
ISBN 978-609-459-294-2

Psichoterapijos veiksmingumo tyrimai yra daugiabriaunis procesas. Jie suteikia galimybę pažvelgti į sudėtingą pokyčių proceso visumą, išryškinant veiksnius, skatinančius asmens išgijimo, augimo ar brendimo procesus, taip pat ir tuos, kurie trikdo asmens savireguliacijos, prisitaikymo ar saviraiškos procesus.
Tikimės, kad knyga bus įdomi ir reikalinga psichologams ir psichotera­peutams praktikams, bus naudinga planuojant tolesnius mokslinius psicho­terapijos tyrinėjimus, galbūt bus svarbi ir tiems, kurie ieško pagalbos.


Psichologijos studiju rasto rengimoPsichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos
Psichologijos_studijų_rašto_darbų_rengimo_rekomendacijos.pdf
Metodinė priemonė
Vilmantė Pakalniškienė, Sigita Girdzijauskienė, Ilona Čėsnienė, Dalia Bagdžiūnienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 56 p.
ISBN 978-609-459-330-7

Metodinę priemonę sudaro kelios dalys: darbo planavimas, tyrimų etika, rašto darbo struktūra, toliau išsamiau aptariamos rašto darbo sudedamosios dalys, bendrieji reikalavimai. Prieduose pa­teikiami įvairūs pavyzdžiai, bakalauro ir magistro darbų skirtumai bei klausimai, padedantys į savo darbą pažiūrėti recenzento akimis.


Kinas ir filosofija kolekt monografKinas ir filosofija
Monografija
Nerijus Milerius (sudarytojas), Audronė Žukauskaitė, Jūratė Baranova, Kristupas Sabolius, Lukas Brašiškis 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 224 p. : iliustr.
ISBN 978-609-459-228-7

Kolektyvinėje monografijoje „Kinas ir filosofija“ pristatomi tyrimai, monografijos autorių atlikti 2011–2013 metais vykdant projektą „Filosofiniai kino meno tyrimai: prielaidos, tikslai, uždaviniai“. Analizuojamas kino ir filosofijos santykis, nagrinėjami montažo, tapsmo, tapatybės, kasdienybės, atminties, vaizduotės temų kinematografiniai ir filosofiniai aspektai. Monografija skirta filosofijos ir kino specialistams, taip pat visiems, besidomintiems kino filosofijos ir kino teorijos klausimais. 


Anglu lietuviu k psichologija žodynasAnglų-lietuvių kalbų psichologijos žodynas
English-Lithuanian diction­ary of psichology
Anglų-lietuvių_kalbų_psichologijos_žodynas.pdf
Albinas Bagdonas, Eglė Rimkutė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 284 p.
ISBN 978-609-459-226-3


Augti Lietuvoje StonkuvieneAugti Lietuvoje: ugdymo kaip inkultūrizacijos eskizai
Growing up in Lithuania: sketches of enculturation
Augti_Lietuvoje._ugdymo_kaip_inkultūrizacijos_eskizai.pdf
Monografija
Irena Stonkuvienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 352 p.
ISBN 978-609-459-272-0

Neabejotina, kad kultūra yra pagrindinė ugdymo terpė, o ugdymas – kultūros tęstinumo garantas. Tačiau ši sąsaja nėra tokia paprasta, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, ypač jei kultūros, ugdymo ir tradicijos jungtį suprantame ne kaip statišką duotybę, o kaip daugialypius, kintančius, lanksčius fenomenus, kurių turinį pripildo ir subjektyvios, su visuma ne visuomet sutampančios detalės. Todėl monografijos skaitytojas kviečiamas ne tik pasinerti į detalų, kasdieniais pavyzdžiais iliustruotą inkultūracijos XX a.–XXI a. pradžios Lietuvoje aprašymą, bet ir savaip jį interpretuoti.


Leonas Jovaiša. Nuo pedagogikos edukologijos linkLeonas Jovaiša: nuo pedagogikos edukologijos link
Leonas_Jovaiša._Nuo_pedagogikos_edukologijos_link.pdf
Mokslo studija
Sudarytoja Vanda Aramavičiūtė

Vilnius : Vilniaus uni­versiteto leidykla, 2013. – 456 p.
ISBN 978-609-459-182-2

Ši mokslo studija – bandymas pristatyti Lietuvos edukologą profesorių habili­tuotą daktarą Leoną Jovaišą. Studijoje visų pirma siekiama sistemiškai aptarti profesoriaus indėlį į edukologijos raidą, išryškinant jo esmines ugdymo filosofijos, didaktikos, hodegetikos, delinkventinės pedagogikos, profesinio orientavimo ir konsultavimo pedagogikos, ugdymo mokslo istorijos sklaidos idėjas. Pasitelkus refleksiją ir patirtį, taip pat mėginama apibūdinti profesoriaus įnašą į Lietuvos edukologijos mokslininkų ugdymą atskleidžiant vaisingos praktinės pedagoginės, mokslo tiriamosios ir akademinės veiklos pasiekimų svarbą šiame procese, kartu autentiškos asmenybės pilnatvės ir įtaigumo įtaką.
Tikime, kad studija sudomins esamus ir būsimus edukologijos teoretikus ir praktikus, švietimo politikos kūrėjus. Viliamės, kad ji žadins skaitytojų norą giliau pažinti Lietuvos edukologijos vietą ir vertę šiuolaikinio pasaulio kontekste.


Procedurinis teisingumas ValickasProcedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis
Procedūrinis_teisingumas_ir_žmonių_pasitikėjimas_teisėsaugos_pareigūnais_bei_institucijomis.pdf
Monografija
Gintautas Valickas, Viktoras Justickis, Kristina Vanagaitė, Ksenija Voropaj

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 388 p.
ISBN 978-609-459-193-8

Monografijoje analizuojami pastaruoju metu įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais ir institucijomis. Nagrinėjama, kaip mūsų šalies nuteistieji, nusikaltimo aukos, vairuotojai, studentai ir kiti tiriamieji vertina teisėjų ir policijos pareigūnų elgesį, teisėsaugos institucijas ir įstatymus. Atskleidžiamas teisėsaugos pareigūnų elgesio ir procedūrinio teisingumo reikalavimų atitikimas, pareigūnų elgesio pokyčiai (lyginami 2004 ir 2011 metų tyri­mo rezultatai), pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų didinti teisėsaugos pareigū­nų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams.
Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, so­cialiniams darbuotojams.


Inirtingas miegas SaboliusĮnirtingas miegas
Vaizduotė ir fenomenologija
Inirtingas_miegas._Vaizduotė_ir_fenomenologija.pdf
Kristupas Sabolius

Vilniaus universitetas 2012. – 284 p.

Dr. Kristupas Sabolius yra Vilniaus universiteto dėstytojas, filosofas, rašytojas, vertėjas, teatro, kino ir šiuolaikinio meno projektų dalyvis ir kritikas. Tai pirmoji jo lietuviškai išleista mokslinė monografija.  


GytavogindayDžajadeva
Gytagovinda
Vertimas iš sanskrito kalbos, įvadinis straipsnis ir paaiškinimai Valdo Jaskūno 

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla 2012. – 168 p.: iliustr.
ISBN 978-609-459-117-4

Džajadevos draminė lyrinė poema (Apgiedotasis Govinda), parašyta XIII a. pradžioje Rytų Indijoje, Orisoje, yra unikalus devocionalios sanskrito literatūros kūrinys, tapęs vienu svarbiausių viduramžių ir šiuolaikinio vaišnavizmo įkvėpimo šaltinių. Poemoje vaizduojami dievo Krišnos meilės žaidimai su piemenaite Radha pavasarį Jamunos upės pakrantėje. Šis tantrine devocionalumo (bhakti) dvasia sukurtas kūrinys atskleidžia meilės jausmų įvairovę ir yra kupinas atviro erotiškumo, išreikšto žemiškos meilės vaizdiniais.
Ši knyga-tai pirmasis kritinis poemos vertimas iš sanskrito į lietuvių kalbą su paaiškinimais ir išsamiu įvadiniu straipsniu, pristatančiu kultūrinę ir religinę poemos aplinką, jos iliustravimo tradiciją Indijoje. Vertimas iliustruotas Gytagovindos XVII-XIX a. rankraščių iliustracijomis.


Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymasTyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo nustatymas
Tyrimo_ir_įvertinimo_priemonių_patikimumo_ir_validumo_nustatymas.pdf
Metodinė priemonė
Vilmantė Pakalniškienė

Vil­nius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 144 p.
ISBN 978-609-459-096-2

Šioje metodinėje priemonėje aprašomas tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validu­mo nustatymas ir statistinis įvertinimas (Cronbacho alfa, tiriamoji ir patvirtinamoji faktorių analizė ir kt.). Suprantama, čia nėra aprašyti visi galimi patikimumo ir validumo įvertinimo metodai, jų ger­okai daugiau. Pristatomi metodai ir toks statistinis įvertinimas naudojami dažniausiai. Ši priemonė skirta visiems, kurie nori įvertinti tyrimo metu naudojamų priemonių patikimumą ir validumą.


Indija ir Vakarai Beinorius copyIndija ir Vakarai
Monografija
Audrius Beinorius

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 464 p.
ISBN 978-609-459-086-3

Ši monografija ir yra vienas iš intelektinių bandymų pažvelgti į tam tikrus istorinius Indijos ir Vakarų kultūrinės sąveikos aspektus ar pjūvius. Analizuojamos paskiros, tačiau svarbios Indijos kultūrinio gyvenimo sritys: budizmo suvokimas Vakaruose, orientalistinis hinduizmo konstravimas, tekstologinis religingumo vertinimo tendencingumas, mistinis patyrimas, astrologijos ir divinacinių praktikų vaidmuo tradicinėje Indijoje, kai kurie klasikinės hindų teologijos aspektai, Vakarų psichologinių, filosofinių, religijotyrinių teorijų ir modelių taikymas Indijai pažinti.


SIGN AND FORMSign and Form. Ženklas ir forma
Algirdas Budrevičius

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. – 152 p.
ISBN 978-609-459-035-1

Semiotikoje dar nėra pamatinės ir tikslios ženklo teorijos. Šioje studijoje pateikiamas požiūris į ženklą, grįstas Aristotelio ir Tomo Akviniečio esaties ir pažinimo teorija (hilomorfizmu). Esminė jo ypatybė ta, kad ženklas ir žymima­sis objektas nagrinėjami kaip išvestinės sąvokos, konstruojamos kaip formos ir materijos junginiai. Pagrindinis tyrimo dalykas yra ženklas kaip žymimojo objekto formos panašumas (tai yra homomorfizmas). Svarbiausias tikslas yra sukurti ženklo kaip homomorfizmo modelių šeimą, kuri būtų griežtos pamati­nės ženklo teorijos pradinė dalis. Pasiūlyti ženklo modeliai gali būti traktuoja­mi ir kaip mentalinės reprezentacijos aprašymai, todėl taikomi ir kognityvisti­koje pažinimo reiškiniams aiškinti.


Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliaiPasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai
Pasitikėjimo_Lietuvos_teisėsauga_profiliai.pdf
Monografija
Aleksandras Dobryninas (sudarytojas), Anna Drakšienė, Vladas Gaidys, Eglė Vileikienė, Laima Žilinskienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 416 p.
ISISBN 978-609-459-137-2

Monografijoje pristatomi teoriniai, socialiniai, teisiniai ir istoriniai pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga ir jos patikimumo aspektai. Analizuojami apibendrinti empiri­niai duomenys, surinkti 2011–2012 metais atliekant mokslinio projekto „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ kokybi­nius ir kiekybinius tyrimus. Monografija skiriama kriminologams, teisininkams, so­ciologams, teisėsaugos institucijų atstovams, visiems besidomintiems kriminalinės justicijos klausimais.


Seimos zemelapio metodasŠeimos žemėlapio metodas
Šeimos_žemėlapio_metodas.pdf
Mokomoji knyga socialinių mokslų studen­tams
Irena Juozeliūnienė, Laura Kanapienienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 112 p.
ISBN 978-609-459-065-8

Mokomojoje knygoje supažindinama su kokybinių šeimos tyrimų ypatumais ir pristatomas Šeimos žemėlapio metodas – trijų pakopų išplėtotas giluminis inter­viu. Knygos autorės konceptualizuoja tyrimo metodo procedūras, aiškina meto­do taikymą ir pateikia pavyzdžių. Knyga skiriama socialinių mokslų studentams ir visiems besidomintiems kokybiniais tyrimais.


Projektinio ir probleminio mokymo(si) taikymo edukologijos studijų baigia­muosiuose darbuose rekomendacijos
Projektinio_ir_probleminio_mokymosi.pdf
Vilija Targamadzė, Vitalija Gražienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 224 p.
ISBN 978-609-459-120-4

Leidinys atspindi edukologijos mokslo nuolat vykdomą individų ugdymo(si) tobulinimo būdų paiešką. Autorės modeliuoja projektinio ir probleminio mokymo(si) taikymo edukologijos baigiamuosiuose darbuose galimybes, reflektuodamos teorines įžvalgas ir empirinius tyrimus bei jų sąveiką, kartu žymėdamos diskusines, kartais kontroversiškas vietas ir pateikdamos reko­mendacijas. Knyga skiriama akademinei bendruomenei, aukštųjų mokyklų dėstytojams, siekiantiems atnaujinti edukologijos studijų metodus ir baigia­mųjų darbų rašymo tradiciją. Projektinio ir probleminio mokymo(si) metodai turėtų sudominti ir mokyklų vadovus bei mokytojus.


tradicijos savokos kaita copyTradicijos sąvokos kaita
Monografija
Jurga Jonutytė

Vilnius: Vilniaus univer-sitetas, 2011. – 200 p.
ISBN 978-9955-634-67-6

Ši knyga tradiciją sieja ne su dirbtinai palaikomomis ar gaivinamomis kultūrinės veiklos formomis, bet su lanksčia ir naujovėms atvira kolektyvine atmintimi. Filosofinė tradicijos sąvokos analizė skirta ir kultūros reiškinius tiriantiems humanitarams, ir visiems šiandieniais mąstymo pokyčiais besidomintiems skaitytojams.


Filosofijos ivadas GutauskasFilosofijos įvadas
Seminarų užduotys
M. Gutauskas

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. – 58 p.
ISBN 978-9955-634-85-0

Ką reiškia skaityti filosofinį tekstą? Šie tekstai nėra paprasti ir retai kada atsiveria pirmu skaitymu. Juos dar reikia išmokti atrakinti ir skaityti. Reikia sekti ne tik autoriaus, bet ir problemų bei dalykų pėdsakais. Galiausiai reikia išmokti nagrinėti, svarstyti problemas bei dalykus pokalbyje su kitais ar pačiu savimi. Ši metodinė priemonė bus pagalbininkė nagrinėjant filosofų tekstus.


moteris fiziniuose ir technologijos moksluoseMoteris fiziniuose ir technologijos moksluose
Monografija
Sudarytojos: Aurelija Novelskaitė, Giedrė Purvaneckienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. p. 280
ISBN 978-9955-33-638-9  

Pagrindinis monografijos tikslas – supažindinti Lietuvos akademinę bendruomenę ir kartu Lietuvos visuomenę su lyčių problematika Lietuvos mokslo bendruomenėje. Koncentruojantis į specifines fizinių ir technologijos mokslų sritis, kuriose moterų mažumos problema šiandien yra akivaizdžiausia, šia monografija siekiama atkreipti mokslo bendruomenės ir visuomenės dėmesį į reikšmingiausius lyčių problematikos Lietuvos moksle aspektus, esamus ir galimus tokios situacijos padarinius tiek konkretiems individams, tiek Lietuvos mokslo ir net visos šalies raidai.


socialines filosofijos pagrindaiSocialinės filosofijos pagrindai
Socialinės_filosofijos_pagrindai.pdf
Mokomoji knyga
Albinas Plėšnys

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 272 p.
ISBN 978-9955-634-56-0

Mokomoji knyga skirta pirmųjų kursų studentams, norintiems susipažinti su socialinės filosofijos pagrindais. Knygoje trumpai apžvelgiamas socialinės filosofijos formavimas ir pagrindinių jos idėjų nuo antikos iki šių dienų raida, siūlomas bendriausių požiūrių į socialinių reiškinių pagrindus klasifikavimo metodas. Knygoje liečiamos ir kai kurios politinės filosofijos bei etikos temos, kiek jos tiesiogiai susiję su socialine filosofija.


Lietuviskosios paraštėsLietuviškosios paraštės
Lietuviškosios_paraštės.pdf
Monografija
Arvydas Šliogeris

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 388 p.
ISBN 978-9955-634-40-9

Lietuviškosios paraštės – tai unikali rinktinė, kurios nemarginalūs tekstai, atskleisdami visuminį Arvydo Šliogerio filosofijos vaizdą, atveda skaitytoją iki jos pakraščių – egzistencinių ir metafizinių patirties paraščių. Čia mes regime visą didingą iškiliausio mūsų filosofo mąstymo panoramą - nors ir atsiveriančią kiek mažesniu masteliu nei didžiuosiuose jo veikaluose, bet toli gražu neprarandančią tikrojo savo masto.


Ideologizuotos Švietimo kaitos teorijosIdeologizuotos švietimo kaitos teritorijos
Ideologizuotos_švietimo_kaitos_teritorijos.pdf
Monografija
Lilija Duoblienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 264 p.
ISBN 978-9955-33-654-9

Monografijoje analizuojama ugdymo filosofijos ir ugdymo kultūros problematika. Teigiama, kad ir viena, ir kita tampa ideologizuotomis teritorijomis, kurias atpažinti, suprasti ir jų atžvilgiu kritiškai elgtis reikia švietimo dalyvių sąmoningumo. Užuot būtų ugdomas ir skatinamas, sąmoningumas yra ribojamas. Svarstoma, kaip nutinka, kad mokyklai deklaruojant demokratines vertybes, didesnę laisvę ir asmens autonomiją, įvyksta priešingai – kuriama nekritiška, nedrąsi ir atsakomybės neprisiimanti visuomenė. Lokalios Lietuvos švietimo galios ir kontrolės problemos analizuojamos platesniame Europos ir kitų pasaulio valstybių švietimo kaitos kontekste, remiantis įvairiais pavyzdžiais, empirinių tyrimų rezultatais ir teorinėmis, ypač kritinės pedagogikos atstovų, įžvalgomis.
Knyga turėtų sudominti tuos, kurie kelia su švietimu susijusius filosofinius ir socialinius klausimus.


simboline logika mKas yra simbolinė logika
Virginia Klenk

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 20011, p. 485 
ISBN 978-9955-33-660-0

Ši knyga sumanyta kaip išsamus įvadas į simbolinę logiką. Jam nereikia jokių ankstesnių logikos ar matematikos žinių ir apimamos visos įprastos temos iki pat daugiaviečių predikatų logikos su tapatybe. Knyga buvo rašoma tikint, kad kiekvienas studentas gali išmokti simbolinę logiką. Ji yra parengta siekiant suteikti studentui kuo daugiau pagalbos ją perprantant.


sociolog istorija 1djpgSociologijos istorija: teorinės idėjos, problemos, ir sąvokos
I tomas. Sociologijos filosofija
I_tomas._Sociologijos_filosofija.pdf
Vadovėlis
Algimantas Valantiejus

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 932
ISBN 978-9955-33-159-9

Tai vadovėlis Lietuvos aukštųjų mokyklų socialinių ir humanitarinių mokslų studentams ir doktorantams. Šios knygos pirmoje dalyje gvildenamos moderniojo laikotarpio sociologijos ir filosofijos idėjos, teorinės problemos ir sąvokos. Sociologijos diferenciacijos kriterijai, metodo idėjos ir kiti koncepciniai dėmenys įtraukiami į probleminį filosofinės nuostabos lauką. Sociologija čia interpretuojama kaip sudėtinė diferencijuoto filosofijos dalyko plėtros dalis. Drauge nagrinėjami sociologijos, visuomenės ir modernybės ryšiai.


nihilizmas serputyteNihilizmas ir Vakarų filosofija
Mokslinė monografija
Rita Šerpytytė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 474
ISBN 978-9955-33-035-6

Rita Šerpytytė – filosofė, Vilniaus universiteto profesorė, nuo 2000 m. vadovauja VU Religijos studijų ir tyrimų centrui.
Mokslinių interesų sfera – religijos filosofija, filosofinė hermeneutika, M. Heideggerio fundamentinė ontologija, šiuolaikinė italų filosofija, filosofinė nihilizmo problematika.


 

Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformaci­ja Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu
Kokia_demokratija._koks_kapitalizmas.pdf
Monografija
Zenonas Norkus

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 744 psl.
ISBN 978-9955-33-231-2

Monografija pateikia tipologinio lyginamojo tyrimo rezultatus, kurie atskleidžia bendruosius ir specifinius Lietuvoje okupacijos metais (po 1940 m.) susiformavusios santvarkos, 1988 m. prasidėjusio perėjimo prie liberaliosios demokratijos ir rinkos ekonomikos bei per du šių procesų dešimtmečius susiformavusios ekonominės ir politinės sistemos bruožus. Tyrimas remiasi prielaida, kad tik lyginimas su kitomis panašaus istorinio likimo šalimis leidžia adekvačiai atsakyti į nuolatos viešosiose diskusijose keliamus klausimus, ar/kuo mūsų šalies raida yra „sėkminga“ ar „nesėkminga“, o vienų ar kitų socialinio gyvenimo sričių būklė – „normali“ ar „katastrofiška“?


Mano knyga – vaikas.
Agotos Šidlauskai­tės gyvenimo ir psichologinės pedagoginės praktikos bruožai
Mano_knyga__vaikas.pdf
Eglė Rimkutė

Vil­nius: Vilniaus universiteto leidykla; [2008]. 238 p.
ISBN 978-9955-33-229-9

Knygoje aprašomas psichologės dr. Agotos Šidlauskaitės gyvenimas ir profesinė veikla. Na­grinėjamos jos plėtojamos vaiko psichologijos ir psichopatologijos idėjos, kuriomis ji grindžia praktinę psichologinę pagalbą vaikams. Daug vietos skiriama jos praktinio darbo Vaiko stu­dijų centre Ottawoje ir privačioje Ventos pa­rengiamojoje mokykloje analizei.


Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psi­choterapija
Santykis_ir_pokytis.pdf
Kolektyvinė monografija
 Sudarė G. Gudaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 260 psl.
ISBN 978-9955-33-259-6

Monografijoje analizuojame įvairius psichoterapinio santy­kio aspektus: ir santykių susidarymo sąlygas, ir mechanizmų raišką bei turinį, ir priemones, kurios padeda santykius megzti ir plėtoti. Nors analizuojami labai įvairūs klausimai, tikimės, kad šioje monografijoje mums pavyko atskleisti šio sudėtingo reiškinio visumą, kurią suprasti yra labai svarbu ir mokant psi­choterapijos, ir planuojant mokslinius tyrimus, ir taikant psi­choterapiją praktikoje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos