Fizika

Kvantine mechanikaKvantinė mechanika
Algirdas Matulis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 376 p.
ISBN 978-609-459-866-1

Kvantinė mechanika yra fizikos mokslas, įgalinantis gana tiksliai aprašyti vyksmus atominių matmenų struktūrose. Informatika, energetika, naujos medžiagos, sveikata ir daugelis kitų – tai sritys, kurias pastaraisiais dešimtmečiais užkariavo nanotechnologijos ir kurios remiasi kvantinės mechanikos pagrindais.
Šis kvantinės mechanikos vadovėlis skirtas pradinėms studijoms. Jo minimalioje apimtyje sutalpinta visa būtina informacija: istorinės šaknys, pagrindiniai principai, Šrėdingerio lygties sprendimo įrankiai, paprasčiausių sistemų pavyzdžiai, suformuluota kvantinės mechanikos perspektyva. Pateikta taip pat uždavinių (kartais su komentarais ir atsakymas), kurie sudaro galimybę darbščiam studentui įgyti ne tik žinių, bet ir tam tikrą teorinę kvalifikaciją.


 

Teorine mintisTeorinė mintis nuo antikos iki šių dienų
Teorinės fizikos katedrai 75-eri metai
Sudarė J. Kaladė, L. Valkūnas, K. Glemža, J. Šulskus

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 176 p.
ISBN 978-609-459-730-5

Knygoje pateikiama trumpa pasaulinės mokslinės minties nuo antikos iki šių dienų apžvalga. 2016 m. spalio 4 d. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos katedrai sukanka 75-eri metai, todėl čia taip pat trumpai apžvelgiama teorinės minties, kurią puoselėti ir buvo šios katedros priedermė, raida. Siekiant pabrėžti pagrindines katedros vykdomų darbų kryptis, pateikiama medžiaga suskirstyta dešimties metų ar didesniais laiko tarpsniais. Kartu, norint parodyti katedroje vykdytus mokslinius darbus pasaulio mokslo raidos fone, pristatomi ir ryškiausi mokslo laimėjimai. Pabaigoje pateikiamas katedroje dirbusių darbuotojų sąrašas, kuriame trumpai apibūdinami jų moksliniai laimėjimai, ir pridedamos katedros darbuotojų parengtų pagrindinių vadovėlių ir monografijų viršelių nuotraukos. 


Puslaidininkiu fizikos katedros penkiasdesimtmetisVilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedros penkiasdešimtmetis ir dabartis (1960–2010–2015)

Juozas Vidmantis Vaitkus

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 328 p.
ISBN 978-609-459-667-4

Ši knyga apžvelgia puslaidininkių fizikos pradžią Lietuvoje ir plėtrą Vilniaus universitete. Tai detalizuojama aprašant Puslaidininkių fizikos katedros ir jos pa­dalinių veiklą – aprėpiamas studijų organizavimas, moksliniai tyrimai ir šiek tiek kitos veiklos sovietmečiu ir jų transformacijos Lietuvai tapus nepriklausoma vals­tybe. Aptariami organizaciniai žingsniai, daryti kartu su kitomis katedromis, leidę įkurti Taikomųjų mokslų institutą (vėliau tapo Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutu, o paskui vėl virto jau kitokio veiklos pobūdžio Taikomųjų mokslų institu­tu). Knygos turinys pagrįstas autoriaus ir kai kurių kolegų bei puslaidininkių fizikos pradininko Lietuvoje prof. P. Brazdžiūno prisiminimais ir medžiaga iš katedros ar­chyvo. Išsamiai aptariami mokslinių rezultatų ir naujų technologijų diegimo darbai, kartu – pirmųjų lazerių Lietuvoje sukūrimo ir panaudojimo puslaidininkiams bei kitoms medžiagoms tirti epopėja.
Leidinys yra skirtas tiems, kurie domisi mokslo krypčių istorijos detalėmis, pa­grįstomis tiek dokumentais, tiek prisiminimais, taip pat tiems, kurie įnešė indėlį į šios mokslo krypties plėtrą ar studijavo šios katedros kuruotas studijų programas.
Nuotraukos ir asmenvardžių rodyklė padeda susipažinti su pateikiama infor­macija, o paskutinio laikotarpio katedros ir instituto vadovų pateikiama medžiaga reziumuoja to laikotarpio rezultatus.


Rasto darbai 2015Rašto darbai
Ką būtina žinoti rengiant tiksliųjų mokslų rašto darbą
Mokomoji knyga
Pranas Juozas Žilinskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 188 p.
ISBN 978-609-459-597-4

Knygoje aptariami pateikiamų ginti tiksliųjų mokslų rašto darbų reikalavimai. Aiškinama: kaip reikėtų rašyti referatus, kursinius, baigiamuosius ir kitus darbus; kokių reikalavimų privalo laikytis studentai, atlikdami laboratorinius darbus, kaip juos turi sutvarkyti; kaip taisyklingai turėtų būti rašomos matematinės formulės, fizikinių dydžių simboliai, matavimo vienetai ir pan.; kaip sudaromos lentelės; braižomos diagramos, schemos; koks turi būti rašto darbo bibliografijos apipavidalinimas.
Leidinys skiriamas studentams ir doktorantams, atliekantiems teorinius ir eksperimentinius darbus ir norintiems tinkamai juos aprašyti. 


HidrodinamikaHidrodinamika
Vadovelis
Algirdas Matulis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 236 p.
ISBN 978-609-459-432-8

Tai pirmas hidrodinamikos vadovelis lietuvių kalba. Jame aptariamas pagrindiniuų hidrodinamikos lygčių išvedimas, iliustruojami tiesiniai reiškiniai idealiajame ir klampiajame skys£iuose, pasitelkiant analizinius kompleksinių funkcijų bei dimensijų teorijos metodus. Pateikiama keletas netiesinių reiškinių pavyzdžių. Aptariamas hidrodinaminio artinio sąryšis su gilesne kinetine teorija. Vadovelis skirtas tiksliųjų mokslų magistrantams ir doktorantams, taip pat visiems, besidomintiems sudėtingų matematinių fizikinių reiškinių modelių sudarymu ir jų analize. 


Puslaidininkiniai itaisaiPuslaidininkiniai įtaisai. Veikimo ir taikymo pagrindai
(I dalis. Pasyvieji ir aktyvieji radiotechninių grandinių elementai)
Mokomoji priemonė
Česlovas Pavasaris

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 260 p.
ISBN 978-609-459-275-1

Šioje mokomojoje priemonėje nagrinėjami tiesinių ir netiesinių bei parametrinių ra¬diotechninių elementų – įvairių puslaidininkinių diodų, dvipolių ir vienpolių (lauko) tran¬zistorių fizikiniai veikos principai, radiotechninės savybės įvairiose jungimo grandinėse, elektrinių charakteristikų ir parametrų priklausomybė nuo veikos taško – pastoviųjų įtampų ir srovių verčių atitinkamuose puslaidininkinio įtaiso išvaduose. Taip pat yra pateiktos nagrinėjamų parametrų priklausomybės nuo poveikio signalo dažnio plačiame dažnių diapazone ir šių priklausomybių aprašymo būdai. Kadangi lietuvių kalba yra santykinai nedaug literatūros triukšmų fizikos bei puslaidininkinių įtaisų matematinio modeliavimo klausimais, šios knygos pabaigoje kartu su triukšmų fizikos įvadu yra pateikta tranzistorių (dvipolių ir vienpolių) triukšmų fizika ir atitinkamos jų skaičiavimo metodikos. Taip pat pateikti puslaidininkinių įtaisų bei elektroninių grandynų su jais teorinio modeliavimo matematiniai pagrindai. Knyga yra skirta Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studen¬tams, ypač antrojo ir trečiojo kurso, susipažinti su mokomojoje Elektronikos laboratorijoje atliekamų elektronikos bei radioelektronikos laboratorinių darbų radiotechniniais grandynais, jų pasyviųjų RLC elementų ir aktyviųjų elementų – puslaidininkinių įtaisų (prietaisų) teoriniais veikimo ir praktinio taikymo pagrindais. 


Kokiame pasaulyje gyvenameKokiame pasaulyje gyvename. Mokslininko akimis
Jonas Grigas

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. – 320 p.
ISBN 978-9955-634-.....

Knyga atskleidžia, kodėl viduramžių Renesansas ir vėlesnė pramoninė revoliucija įvyko Europoje, o ne didžiosiose Kinijos arba islamo civilizacijose? Kodėl mus vis labiau apima naftos troškulys ir ar baigiasi pigi nafta? Ką žada atominio renesanso jaudulys ir kuo gresia atominiai džinai? Ką žada atsinaujinančios energijos vilionės ir kokie yra didėjančio anglies dioksido daugėjimo atmosferoje iššūkiai? Kas skatina aukso karštligę kosmose ir ką žada kosmoso militarizavimas? Kuo žavi erdvėlaikis ir kiti realūs ir nerealūs pasaulio įvaizdžiai? Kas yra laisva valia ir kokie yra neatsakomi klausimai? Ką atskleidžia gyvybės visatoje paieškos ir visatos paslapčių tyrimai? Ar egzistuoja visatos Kūrėjas ir koks jos likimas? Knygoje dar pasakojama apie dangaus muziką, mokslo žinių kūrybą ir jų įtaką mūsų gyvenimui, fundamentalių fizikos dėsnių nepaisymo ekonomikoje pasekmes, asmeninių kompiuterių atsiradimą ir jų ateitį, elektroninį skverbimąsi į mūsų asmeninį gyvenimą ir zombių kūrimą, biologinio terorizmo grėsmę ir didėjantį nuodų sandėlį mūsų kūne, pasaulio pažinimo logiką, intuiciją, tikėjimą, mokslo ir politikos ryšį bei kitus aplinkoje ir mūsų sąmonėje vykstančius reiškinius. 


Fizikos uzdavinynasOptikos ir atomo fizikos uždavinynas
Fizikos fakulteto II kurso studentams
Vygandas Jarutis, Aidas Matijošius

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. – 89 p.
ISBN 978-609-459-027-6

Mokomoji priemonė skiriama Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto antrojo kurso studentams. Knygelėje parinkti uždaviniai yra būdingi svarbiausiems optikos ir atomo fizikos skyriams, kuriuos sudaro geometrinė optika, oliarizacija, fotometrija, interferencija, difrakcija, kvantinės optikos ir kvantinės mechanikos pradmenys.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos