Gamta

LIETUVOS POŽEMINIS VANDUOLIETUVOS POŽEMINIS VANDUO. HIDROGEOLOGIJOS ATLASAS
GROUNDWATER OF LITHUANIA. HYDROGEOLOGICAL ATLAS
Kęstutis Kadūnas, Petras Pūtys, Petras Gedžiūnas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 173 p.
ISBN 978-609-459-883-8 (elektroninis leidinys)
ISBN 978-609-459-884-5

 


Samanu biologijos bendrojiSAMANŲ BIOLOGIJOS BENDROJI APŽVALGA
Mokomoji knyga
Jonas Remigijus Naujalis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 68 p.
ISBN 978-609-459-686-5 (internete)
ISBN 978-609-459-696-4 (spausdintas)

2009 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bota­nikos ir genetikos katedros botanikai J. R. Naujalis, E. Meškauskaitė, S. Juzėnas ir A. Meldžiukienė išleido aukštųjų mokyklų biomedici­nos mokslų studijų programų studentams skirtą vadovėlį „Botanikos praktikos darbai. Archegoniniai ir žiediniai augalai“, kuriuo ir dabar, kaip labai reikalingu, plačiai naudojasi biologijos ir kitų gamtamoks­linių studijų programų studentai ir dėstytojai. Iš dviejų pagrindinių dalių sudarytame vadovėlyje gana išsamiai apžvelgti pasaulio ir Lietu­vos archegoniniai bei žiediniai augalai, pateiktos praktinės užduotys studentų laboratoriniams darbams atlikti ir jų metu analizuojamai medžiagai paruošti. Gausiai iliustruotame originaliais paveikslais ir nuotraukomis vadovėlyje įvairiapusiški moksliniai duomenys apie ar­chegoninius ir žiedinius augalus yra adaptuoti elementarias mokykli­nio lygio žinias apie botaninius objektus turintiems studentams. To­dėl vadovėlyje nėra pateikti mokslininkų nuomonių skirtumai vienais ar kitais aktualiais augalų tyrimo klausimais. Be to, vadovėlyje yra tik bendro pobūdžio rekomenduojamų pagrindinės ir papildomos lite­ratūros šaltinių sąrašai, kuriuose vyrauja įvairiais metais Lietuvoje ir kitose šalyse išleisti studijoms skirti mokomieji leidiniai. Vadovėlio tekstuose taip pat nėra jokių konkrečių literatūros šaltinių nuorodų, vadinamųjų citavimų, vienais ar kitais klausimais. Tai vienas pagrin­dinių 2009 m. pasirodžiusio vadovėlio trūkumų. Konkrečių litera­tūros šaltinių nuorodų ypač pasigenda smalsesni ir geresnį botaninį pasiruošimą turintys studentai ir, žinoma, dėstytojai. Jau vien dėl ri­boto literatūros šaltinių kiekio naujas mokomasis leidinys, papildan­tis vadovėlyje pateiktą medžiagą, yra labai reikalingas. Kadangi išleisti atnaujintą vadovėlio variantą kol kas nėra galimybių, kilo sumanymas pradėti rengti konkrečių augalų grupėms skirtas nedidelės apimties botanines apžvalgas. 

[...]


Mikologijos darbaiMikologijos laboratoriniai darbai
Mokomoji knyga
Ingrida Prigodina Lukošienė, Ernestas Kutorga

Vilnius: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 144 p.
ISBN 978-609-459-339-0

Mokomojoje knygoje „Mikologijos laboratoriniai darbai" aprašoma gry¬bų ir į juos panašių organizmų (oomikotų, gleivūnų ir gumbūnų) sandara, vysty¬mosi ciklai, ekologija ir reikšmė. Iš viso aprašyti 63 rūšių grybai ir jiems analogiški organizmai. Leidinyje pateikiami mikologijos laboratorinių darbų metodiniai nurodymai, darbų eiga ir užduotys, kontroliniai klausimai, mikologinių terminų žodynėlis, grybų lietuviškų ir lotyniškų vardų rodyklės. Knyga iliustruota paveiks¬lais, kurie padės studentams geriau pažinti grybų makroskopinę ir mikroskopinę sandarą. Knyga skiriama aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų studijų progra¬mų studentams, studijuojantiems mikologiją, ir visiems, besidomintiems grybais.


Pazinimo kelias GrigasPažinimo keliais : prieš laiko rodyklę pažvelgus
Pazinimo_keliais_J._Grigas.pdf
Jonas Grigas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 436 p. 
ISBN 978-609-459-204-1

Knyga yra autoriaus kelionė erdvėlaikiu iš Dzūkijos šilų į mokslą ir pasaulį, paro­dant atkaklų jaunimo siekį žinių, per mokslo prizmę žvelgiant į pasaulį, sutiktas asmenybes ir įvykių apmąstymus, analizuojant mokslinių kelionių metu lankytų šalių papročius ir žmonių mokėjimą džiaugtis gyvenimu.

 


hidrogeolog ir eologijos katedrai 50 mVilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų
Kastytis Dundulis, Saulius Gadeikis, Sonata Gadeikytė ... [et al.]

Sudarytojas Robert Mokrik

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 256 p., iliustr., portr.
ISBN 978-609-459-232-4

Knygoje rašoma apie Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros įkūrimą, pateikiama jos istorijos faktų, pasakojama apie katedroje dirbusius darbuotojus, jų pedagoginį ir mokslinį darbą, katedros organizuojamas studijas ir svarbiausius mokslo laimėjimus. Knyga skirta katedros 50-mečiui.


Kaveckis copyProfesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas
Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Algimantas Grigelis

Vil­niaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 608 p.
Asmenvardžių rodyklė : p. 587–599. Santrauka anglų kalba.
ISBN 978-609-459-136-5

Ši knyga apie išskirtinę Lietuvos geologijai asmenybę – inžinierių, chemiką, geologą, mineralogą, hidrogeologą, geochemiką, naudingųjų iškasenų žinovą, meteoritininką, karstininką, muziejininką Mykolą Stasį Kaveckį, Charkovo ir Kijevo aukštųjų moky­klų studentą, Prahos Karlo universiteto doktorantą-eksterną, pedagogą, Aukštųjų kursų steigėją, ketverių Kauno ir Vilniaus universitetų profesorių. Knygoje, remiantis M. Ka­veckio moksliniu paveldu – publikacijomis, archyvine bei rankraštine medžiaga – nu­šviečiami jo mokymosi ir studijų metai, darbas Rusijoje iki grįžimo į Lietuvą, mokslinė bei pedagoginė veikla Kaune ir Vilniuje, trukusi 46-erius metus.
Mineralogijos ir geologijos katedrų vedėjas, Lietuvos žemės gelmių žinovas, profeso­rius Mykolas Kaveckis reiškėsi ne tik moksliniame ir pedagoginiame darbe, bet ir viešo­joje erdvėje, visuomenėje. Fundamentalus universitetinis išsilavinimas, gilios geologijos ir geochemijos žinios pelnė jam autoritetingo geologijos ir mineralinių žaliavų bei pože­minio vandens eksperto ir patarėjo pripažinimą. M. Kaveckio indėlis į krašto geologiją išties yra labai vertingas. Jis buvo itin įsimintina asmenybė Lietuvos moksle.


REGIONINE HIDROGEODINAMIKA Regionine hidrogeodinamika: požeminio vandens telkiniai ir ištekliai
Vadovėlis
Vytautas Juodkazis, Marius Gregorauskas, Robert Mokrik

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla 2012. – 248 p.
ISBN 978-609-459-113-6

Vadovėlyje supažindinama su požeminio vandens išteklių įvertinimo hidrogeodinaminiais analitiniais ir matematinio modeliavimo metodais, pateikiama bendrųjų žinių apie požeminio vandens telkinius ir jų išteklių sandarą, aptariama požeminio vandens kokybė, nagrinėjamos vandens tiekimo plėtros tendencijos. Aiškinamos išteklių telkinių balansą formuojančių veiksnių sąvokos, nagrinėjami regioninių matematinių modelių sudarymo pagrindai ir išteklių atsinaujinimo dėsningumai. Vadovėlis skirtas Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros studentams, klausantiems „Požeminio vandens išteklių vertinimas“ kursą, gretimų specialybių studentams ir geologinių įmonių specialistams, atliekantiems požeminio vandens telkinių paiešką ir žvalgybą bei išteklių regioninį vertinimą.


HidrometrijaHidrometrija
Vilniaus universiteto vadovėlis
Gintaras Valiuškevičius

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 344 p.
ISBN 978-609-459-072-6

Vadovėlis skirtas universitetų studentams, klausantiems „Hidrometrijos“ kursą ar atskiras jo dalis. Knygoje plačiai aptariami dažniausiai Lietuvoje vykdomi (vandens lygio, gylio, srovės greičio, debito, vandens temperatūros) hidrometriniai tyrimai. Taip pat nagrinėjami vandens kokybės, bangavimo, dugno nuogulų ir kitų rodiklių matavimo metodai. Vadovėlyje pateikiamos ir pratybų užduotys, kurias atlikę skaitytojai galės lengviau įsisavinti teorinę medžiagą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų sričių specialistams, besidomintiems hidrometriniais tyrimais.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos