Informatika ir kompiuteriai

Intelekt modeliai marketingo sistemoseIntelektiniai modeliai marketingo sistemose
Monografija
Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 384 p.
ISBN 978-609-459-326-0

Šiuolaikinėse įmonėse dirbantys marketingo ir informacijos sistemų specialistai susiduria su problema, kaip surinkti ir įvertinti įmonės ir rinkos informaciją, efektyviai reaguoti į sąlygų kaitą, suprasti ir tenkinti klientų poreikius. Todėl ypač aktualia jų veiklos priemone tampa marketingo informacijos sistema (MIS). Deja, empirinių tyrimų rezultatai mokslinėje literatūroje patvirtina, kad, nepaisant MIS poreikio marketingo valdymo pripažinimo, šios sistemos nėra plačiai paplitusios ir dažnai netenkina jų vartotojų lūkesčių. Kitaip nei apskaitos, gamybos ar kitose vadybos srityse ir nepaisant gausių pastangų mokslinėje literatūroje, nepavyksta struktūrizuoti marketingo veiklos procesų, todėl šiuolaikinei marketingo veiklai vertinti, ypač internetines technologijas naudojančiose įmonėse, būtina naudoti dirbtinio intelekto metodus, padedančius efektyviai modeliuoti marketingo situacijas, kurioms būdingas didelis neapibrėžtumas, rizika ir sunkumai apdorojant gaunamą informaciją. Šioje monografijoje autoriai apžvelgė, susistemino ir įvertino mokslinėje literatūroje nagrinėjamus MIS klausimus, aprašė naujus MIS analizės ir kūrimo metodus vadovaudamiesi pateikiama marketingo IS daugiamatiškumo ir marketingo įžvalgų samprata. Monografijoje analizuojama, kaip galima naudoti intelektinius metodus marketingo IS kūrimo problemoms spręsti, įvertinti tokio naudojimo pranašumai, trūkumai ir kylančios problemos. Taip pat siekiama pateikti visą marketingo IS problemų spektrą ir šiuolaikinį požiūrį į problemų sprendimą, remiantis marketingo valdymo ir intelektinių metodų taikymu, pasitelkiant modernias informacines technologijas. 


Verslo informacija 1Verslo informacija: poreikiai ir tenkinimo keliai

Monografija
Rimvydas Skyrius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 272 p.
ISBN 978-609-459-256-0

Monografijoje nagrinėjami verslo ir kitokios organizuotos veiklos informacijos poreikiai, jų tenkinimo keliai ir priemonės, informacinių technologijų vaidmuo. Daugiausia dėmesio ski¬riama informacinių poreikių tenkinimo efektyvumui ir jam įtaką darantiems veiksniams, kurių poveikis įvairiose poreikių spektro dalyse yra nevienodas. Autoriaus atlikti tyrimai telkiami į sudėtingesnėje informacinėje veikloje kylančius poreikius, daugiausia siejamus su valdymo sprendimų parama ir verslo analitika. Remiantis tyrimų rezultatais apibrėžiami ir pagrindžiami efektyvaus informacijos poreikių tenkinimo principai ir informacinių technologijų potencialas sprendžiant esminius informacijos poreikių tenkinimo srities prieštaravimus. Monografija ski¬riama tyrėjams, studentams ir dėstytojams, kuriems aktuali informacinių poreikių tenkinimo problematika. Ji gali būti naudinga ir praktikams – šiuolaikinių informacinių sistemų projek-tuotojams, diegėjams ir vartotojams, kurių interesai tiesiogiai susiję su monografijos problematika. 


Info sist inz teor pagr GudasInformacijos sistemų inžinerijos teorijos pagrindai
Monografija
Saulius Gudas

Vilnius: Vilniaus universi­tetas. – 2012. 384 p.
ISBN 978-609-459-075-7

Monografiją „Informacijos sistemų inžinerijos teorijos pagrindai“ sudaro dvi dalys: „Veiklos valdymo informacinių sąveikų teorija“ ir „Informacijos sistemų inžinerijos teorijos principai“.
Autorius pateikia žiniomis grindžiamos IS inžinerijos teorinius pagrindus remdamasis prielaida, kad žiniomis grindžiamos IS inžinerijos metodams kurti pirmiausiai būtinas adekvatus kompiuterizuojamos srities – organizacinių sistemų modelis, kuris atitinka bendruosius valdymo teorijos principus ir įvertina specifines organizacinio tipo sistemų valdymo informacinių sąveikų savybes.
Pirmoje dalyje „Veiklos valdymo informacinių sąveikų teorija“ pateikiamas organizacinių sistemų veiklos valdymo hierarchinis modelis, kuriamas konceptų „valdymo funkcinė priklausomybė“, „valdomas procesas“, „elementarus valdymo ciklas“, „veiklos valdymo funkcija“, „procesų erdvė (sujungimas, apiben­drinimas, laikas)“ pagrindu.
Veiklos valdymo informacinių sąveikų teorija apibrėžia hierarchinį veiklos valdymo modelį, kuriamą remiantis vidiniu požiūriu į veiklos modeliavimą – veiklos valdymo pirminė (vidinė) priežastis yra veiklos valdymo dėsningumas, monografijoje apibrėžtas kaip valdymo funkcinė priklausomybė (VFP).
Valdymo informacinių sąveikų teorija skirta informacijos sistemų inžinerijos metodams tobulinti veiklos valdymo žinių pagrindu, kurti žiniomis grindžiamas informacijos sistemų kompiuterizuoto kū­rimo priemones.
Antroje dalyje „Informacijos sistemų inžinerijos teorijos principai“ dėstomi žiniomis grindžiamos IS inžinerijos principai, siejami su veiklos valdymo informacinių sąveikų priežastimi – valdymo funk­cine priklausomybe, apibrėžiamas žiniomis grindžiamas (normalizuotas) informacijos sistemų kūrimo gyvavimo ciklas, pagrindžiamas hierarchinio veiklos valdymo modelio savybėmis (valdymo informacinių sąveikų teorija).
Pateikiami normalizuoto IS kūrimo gyvavimo ciklo etapų aprašymai, kurie yra žiniomis grindžiamos IS inžinerijos teorinis pagrindas. Apibrėžiamos veiklos modelio normalizavimo formos, aprašomi norma­lizavimo etapai, iliustruoti pavyzdžiu.
Knygos pabaigoje pateikiamas valdymo funkcinės priklausomybės kaip organizacinių sistemų valdy­mo dėsningumo apibendrinimas.


program irangos lokalizavimo pagrindaiPrograminės įrangos lokalizavimo pagrindai
Vadovėlis
Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. – 272 p.
ISBN978-9955-634-62-1

Vadovėlyje pateikiami programinės įrangos lokalizavimo pagrindai: aptariami kalbos ir rašto ženklai, ženklų kodavimo klausimai, nagrinėjama lokalizavimo darbų eiga, įvardijamos lokalizavimo problemos, aptariamos kultūrinės dimensijos.
Vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų studentams ir lokalizavimo arba internacionalizavimo tematiką pasirinkusiems doktorantams. Jis turėtų sudominti ir lo­kalizuotojus praktikus – pagelbėtų geriau suvokti lokalizavimo procesus, našiau ir sistemingiau atlikti lokalizavimo darbus.


info sistemu analizeInformacinių sistemų analizė
Mokomoji knyga
Ona Barčkutė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 200
ISBN 978-9955-33-304-3

Knygoje pateikiamos temos, atskleidžiančios informacinių sistemų, kaip kuriamų objektų, sudedamąsias dalis, sistemų analizės esmę, etapus, etapų metu atliekamus darbus, jų atlikimo metodus, naudojamas programines priemones, kuriamus modelius. Išryškinamas analitiko vaidmuo įvardijant sistemos reikalavimus tradiciniu ir objektiniu požiūriu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos