Istorija

 

 

Manifestuojanti KlejaManifestuojanti Klėja
Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais
Aurelijus Gieda

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 656 p.
ISBN 978-609-459-860-9 (internete)
ISBN 978-609-459-861-6 (spausdintinis)

Knygoje analizuojama Lietuvos profesionalios istoriografijos genezė ir sklaidos tradicija 1883–1940 metais. Monografijos aktualumą ir naujumą nužymi integralus ir sintetinis žvilgsnis į Lietuvos nacionalinės istoriografijos tapsmą. Pasitelkiamas tarpdisciplininis požiūris ir lyginamoji perspektyva, istoriografija ir istorika matoma tiek bendresnėje tuometinių Lietuvos humanitarinių mokslų, tiek nagrinėjamo laikotarpio europinės istoriografijos raidos panoramoje. Kartu tai pirmasis išsamus lietuviškosios istorikos ir istorijos metodologijos tekstų tyrimas.
Aurelijus Gieda (g. 1976) – VU IF Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros dėstytojas (nuo 2004), humanitarinių mokslų daktaras (dis. Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 1904–1940 m., 2013). Svarbiausios tyrimų sritys – istorika (Historik), istoriografijos teorija ir istorija, kultūrinė ir sociokultūrinė istorija, idėjų istorija. 


ALMA MATER VILNENSIS 2016ALMA MATER VILNENSIS :
Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI–XXI amžiai)

Kolektyvinė monografija 

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 888 p.
ISBN 978-609-459-832-6 (internete)
ISBN 978-609-459-833-3 (spausdintinis)


NEMATOMOS TIKROVES SVIESANEMATOMOS TIKROVĖS ŠVIESA
Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos
 
Monografija
Dainora Pociūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 332 p.
ISBN 978-609-459-824-1 (internete)
ISBN 978-609-459-825-8 (spausdintinis)


KARIAI BETONAS MITAIKariai. Betonas. Mitas
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje

Monografija
Inga Arlauskaitė Zakšauskienė, Norbertas Černiauskas, Algirdas Jakubčionis, Salvijus Kulevičius, Justina Poškienė, Tomas Vaiseta, Karolis Zikaras

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 312 p.
ISBN 978-609-459-799-2 (internete)
ISBN 978-609-459-800-5 (spausdintinis)
 


Lietuvos Metrika 27 knygaLietuvos Metrika
The Lithuanian Metrica
Литовская Метрика

Lietuvos istorijos institutas
Tekstus parengė Irena Valikonytė, Tomas Čelkis, Lirija Steponavičienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. XXX, 292 p.

Šioje knygoje išspausdinti visi Lietuvos Metrikos knygos nr. 27 (vadinamosios 27-osios Užrašymų knygos) dokumentai, t.y. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo specialiai paskirtų teisėjų Ponų tarybos narių teismo, nagrinėjusio bylas 1541 m. balandžio 1542 m. gegužės mėn. Vilniuje, Valdovų rūmuose, dokumentai, o taip pat ankstyvesni (15141538 m.) aktai, pateikti teismui, kaip rašytiniai įrodymai, arba interesantų prašymu įrašyti į Lietuvos Metriką. Ši knyga tai teismo, pradėjusio funkcionuoti dar 1540 m. lapkričio mėn., veiklos, užfiksuotos 10-ojoje Teismų knygoje (Lietuvos Metrika, knyga nr. 229), tęsinys. Publikacijos įvade trumpai išanalizuota folianto struktūra ir turinys, o pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.


Vilniaus pirkliaiVilniaus pirkliai XIX amžiuje: statusas, veikla, galimybės
Monografija
Aelita Ambrulevičiūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 440 p.
ISBN 978-609-459-790-9

Monografijoje nagrinėjama sudėtinga ir gausaus istoriografinio įdirbio neturinti XIX a. Lietuvos istorijos tema socioekonominė verslo istorija, konkrečiau Vilniaus pirklių socialinė ir ekonominė istorija. Atskleidžiama etnokonfesinė ir socialinė pirklių sluoksnio dinamika, jos pokyčiai XIX a. Vilniuje, pirklių verslo krypties pasirinkimai, analizuojama Rusijos imperijos politika pirklių atžvilgiu, aptariama pirklių socialinė laikysena, verslo, gyvenimo būdo pokyčiai.


Lietuvos ir Baltarusijos istorijos politikaLietuvos ir Baltarusijos istorijos politika
Straipsnių rinkinys
Sudarytojai Raimundas Lopata, Inga Vinogradnaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 258 p.
ISBN 978-609-459-741-1

Straipsnių rinktinėje Lietuvos ir Baltarusijos politologai nagrinėja Baltarusi­jos ir Lietuvos vykdomą istorijos politiką. Baltarusijos istorijos politika apta­riama pristatant pastarųjų kelių dešimtmečių Baltarusijos istorijos politikos raidą, politinių veiksnių įtaką, reikšmingiausius Baltarusijos istorinius na­ratyvus, Baltarusijoje vyraujančias praeities istorinės interpretacijos versijas ir LDK istorinio naratyvo vaidmenį. Nagrinėjant Lietuvos istorijos politiką aiškinamasi, kokį Lietuvos praeities vaizdinį formuoja Lietuvos valstybė, ko­kiais principais yra paremta jos istorijos politika, ką reiškia LDK istorijos sugrįžimas į politinių diskusijų areną, kaip skirtingos istorinės pažiūros for­muoja skirtingas lietuvybės idėjas ir grindžia skirtingą geopolitinę savivoką bei kokią vietą Lietuvos atminimo kultūroje užima Baltarusija. Straipsnių rinktinėje išryškinami dominuojantys istoriniai naratyvai bei juos struktū­rinantys interesai, aiškinamasi, kokį geopolitinį ir geokultūrinį tapatumą šie naratyvai įtvirtina, bei vertinami Lietuvos ir Baltarusijos tarpusavio santy­kiams kylantys iššūkiai. 


Visa tiesa apie A BumblauskaVisa tiesa apie Alfredą Bumblauską
Sudarytojos Nijolė Bulotaitė, Agnė Grinevičiūtė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 128 p.
ISBN 978-609-459-756-5

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, buvęs fakulteto dekanas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas Alfredas Bumblauskas švenčia asmeninę sukaktį. Profesoriui, televizijos laidų vedėjui, ne kartą išrinktam įtakingiausiu visuomenės veikėju, sukanka 60. Šia proga kalbinami istoriko kolegos, studentai, draugai ir pažįstami apie tai, kaip, kur ir kada susipažino, susidraugavo, ką smagaus ir įsimintino kartu nuveikė. Leidinyje yra ir keletas literatūros klasiko kūrinių, skirtų jubiliatui.


Romeniskojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai LietuvojeRomėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje
Monografija
Mykolas Michelbertas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 112 p.
ISBN 978-609-459-708-4

Knygoje aptariami daiktai su emaliu, aptikti II–V a. pirmos pusės Lietuvos archeologijos paminkluose. Pateikiama emaliuotų dirbinių chronologija, paplitimas Lietuvoje ir didesnėje Rytų Europos teritorijoje, išskiriami jų gamybos centrai. Emaliuoti daiktai rodo svarų vakarų ir rytų baltų genčių indėlį į romėniškojo laikotarpio europinio Barbaricumo materialinę ir dvasinę kultūrą.


Zvilgsnis i LDKŽvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio :
XVI
XIX amžiaus rankraštiniai kartografijos šaltiniai
(Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondai)
Parengė Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 312 p.
ISBN 978-609-459-622-3

Šio tyrimo objektas yra XVIXIX a. pradžios buvusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemių valdų rankraštiniai žemėlapiai ir planai. Leidinio įvade-studijoje pristatomi kartografiniai dokumentai kaip istorijos šaltiniai, išryškinant jų naudojimą LDK istorijos tyrimuose; aptariama kartografinių šaltinių simbolių ir ženklų, išreiškusių erdves, kaita XVIXIX a. Analizė leidžia iš dalies kalbėti apie atskirų epochų žmonių kognityviąją mentalinę žemėlapių sampratą. Antrą tyrimo leidinio dalį sudaro XVIXIX a. LDK ir, 1795 m. panaikinus Abiejų Tautų Respubliką (ATR), jos teritorijų Rusijos imperijos sudėtyje privačių žemių valdų ir gyvenviečių, administracinių vienetų žemėlapių bei planų publikacijos. Skelbiamas šimtas kartografinių šaltinių, atrinktų iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus saugyklos. Šių dokumentų visuma rodo, kad LDK gyvavimo metais jų daugiausia parengta XVIII a. antroje pusėje. Nemažai jų sukurta XIX a. pradžioje Rusijos carų valdymo metais. Kai kuriuose XIX a. pradžios žemėlapiuose perbraižyta ankstesnių amžių kartografinių dokumentų informacija, atspindinti mažai pakitusią ATR teritorinę struktūrą. Šia kartografinių šaltinių publikacija siekiama į mokslo apyvartą įtraukti mažai žinomus ir kuo įvairesnius LDK istorijos pažinimo ir paveldo dokumentus.

Birds-Eye View of the Grand Duchy of Lithuania :
Manuscript Cartography Sources of the 16th
19th Century
(Funds of the Manuscript Department of Vilnius University Library)
Prepared by Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė

The object of this research to focus on the manuscript maps and plans of former territories of the Great  Duchy of Lithuania (GDL) of the 16thearly 19th century. In the first part of the publication a separate introductory study is dedicated to the inquiry into the maps and plans of local territories and private landholdings of the GDL. Two objectives are tackled in this part, namely cartographic documents are introduced as historical sources emphasizing their utilization in the research of the GDL history; and the evolution of symbols and signs of cartographic sources used to represent space in the 16th19th century is discussed. Their analysis partially enables us to speak about the cognitive-mental perception of maps, characteristic of people representing different periods of history. The second part of the study comprises publications of 16th19th century maps and plans representing private land possessions and settlements as well as administrative units of the GDL and its former territories which became part of the Russian Empire following the dissolution of the Polish Lithuanian Commonwealth in 1795. The publication includes a hundred cartographic sources selected from the depository of the Manuscript Department of Vilnius University Library. These documents indicate that in the period of the GDL most of them were drawn up in the second half of the 18th century. Quite a few were produced in the early 19th century under the rule of the Russian tsars. Some maps of the early 19th century contain redrawn information from cartographic documents referring to earlier centuries and reflect the little changed territorial structure of the GDL. This publication of cartographic sources is aimed at the introduction of little-known and maximum diverse sources of knowledge and heritage of the GDL history into the scientific circulation.


Liet Metrika 1559 1563 40 ojiLietuvos Metrika (1559–1563)
40 - oji Teismų bylų knyga (XVII a. pradžios kopija)
Lietuvos istorijos institutas
Tekstus parengė Neringa Šlimienė, Irena Valikonytė
Rodykles parengė Neringa Šlimienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. XXXII, 468 p.
ISBN 978-609-459-549-3

Šioje knygoje išspausdinti visi Lietuvos Metrikos knygos Nr. 254 (vadinamosios 50-osios Teismų bylų knygos), saugomos Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, s.v. 254), dokumentai, surašyti gudų kalba. Tai valdovo teismo knyga, todėl į ją buvo nurašyti daugiausia Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 15591563 m. vadovauto teismo sprendimai ir protokolai bei kiti su teismo procesu susiję dokumentai. Knygoje taip pat daug nekilnojamo turto užrašymų ir kitokių sandorių, bajorų pateiktų valdovui patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos Metrikos knygas, kurios atliko ir notarinę funkciją. Į šią knygą pateko du dovanotą nuosavybę patvirtinantys dar XV a. pabaigoje sudaryti dokumentai (vienas nedatuotas, o kitas 1486 m.). Publikacijos įvade išanalizuota folianto struktūra, kopijos nurašymo kultūra ir teismų knygos sandara, o pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.


Lietuvos statutas LDKLietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė
Straips­nių rinkinys
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedr
Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė
Vyriausiasis redaktorius Alfredas Bumblauskas

Vilnius : Vilniaus uni­versiteto leidykla, 2015. – 304 p.
ISBN 978-609-459-509-7 (internete)
ISBN 978-609-459-510-3 (spausdintas)

Straipsnių rinkinyje, parengtame pagal 2013 m. lapkričio 7–8 d. Vilniaus universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje 1588 m. Trečiojo Lietuvos Sta­tuto priėmimo 425 metų sukakčiai, perskaitytus pranešimus, Lietuvos ir užsienio istorikai analizuoja ne tiek Statuto turinį, kiek teisės formavimo ir funkcionavimo bei kodifikavimo tradicijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje problemas, teisės vaidmenį įvairiose bajoriš­kosios visuomenės gyvenimo srityse, taip pat santykiuose su Lenkijos Karalyste ir Abiejų Tautų Respublikos epochoje. Autorių įžvalgos, besiremiančios modernios prieigos metodais, papildo statutianą ir pagilina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociopolitinės ir kultūros raidos vaizdinius šiuolaikinėje istoriografijoje. 


Ankstyvojo metalu laikot laidojimo paminklai LTAnkstyvojo metalų laikotarpio laidojimo paminklai Lietuvoje
Katalogas
Algimantas Merkevičius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 196 p.
ISBN 978-609-459-454-0 (spausdinta versija)
ISBN 978-609-459-480-9 (elektroninė versija)

Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie ankstyvojo metalų laikotarpio laidojimo paminklus, tyrinėtus ar atsitiktinai surastus Lietuvoje. Leidinys parengtas vykdant mokslinių tyrimų projektą „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI)“ (vadovas Algimantas Merkevičius), kurį parėmė Lietuvos mokslo taryba. 


LT valstybes kontroles istorijaLietuvos valstybės kontrolės istorija
Kolektyvinė monografija
Dalia bukelevičiūtė, Ryšard gaidis, Algirdas Jakubčionis. Saulius Kaubrys, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Atsakomasis redaktorius Zenonas Butkus

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 524 p.
ISBN 978-609-459-486-1

Šioje publikacijoje stengtasi išlaikyti optimalų apimties balansą tarp ketvirtį amžiaus siekiančios šiandieninės Valstybės kontrolės veiklos analizės ir jos praeities ištakų, t. y. tikrosios istorinės dalies pristatymo. Atskirai nagrinėjamas valstybės aparatą kontroliuojančių instancijų atsiradimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, jų egzistavimas carizmo priespaudos, sovietinės ir nacių okupacijos laikais; išskiriamas jau modernios Valstybės kontrolės susiformavimas ir jos funkcionavimas per pirmosios Nepriklausomybės dvidešimtmetį (1919–1940). Viso darbo kulminacija, aišku, yra dabartinės mūsų Valstybės kontrolės veiklos analizė, išsiaiškinimas, kaip ji tapo šiuolaikiška, europietiška audito institucija. 


Tiurku istorija ir kulturaTiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje
Turks' history and culture in Lithuania
История и культура тюрков в Литве
Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje, skirtoje 615-osioms totorių ir karaimų apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje metinėms, pagrindu
Sudarė Tamara Bairašauskaitė, Galina Miškinienė
Redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Alfredas Bumblauskas ... [et al.]

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 400 p.
ISBN 978-609-459-446-5

Straipsnių rinkinyje spausdinami Baltarusijos, Izraelio, Lenkijos, Lietuvos, Tatarstano, Turkijos ir Ukrainos mokslininkų naujausi tyrimai apie Lietuvos totorius ir karaimus. Abi tautinės mažumos yra integrali buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės dalis, išlaikiusi savitus bruožus, bet taip pat patyrusi priimančios visuomenės sociokultūrines įtakas, šalia to – nuolat mezgusi ryšius su didžiuoju Rytų pasauliu ir sukūrusi LDK „mažąjį Orientą" su jo religinėmis ir kultūrinėmis formomis, skoniu ir spalvomis. Akademiniam ir neakademiniam skaitytojui pateikiamą straipsnių rinkinį sudaro keturi teminiai skyriai: istorija; kalba ir tekstas; kultūrinis, religinis ir tautinis diskursai; šaltiniai. 


Lietuvos metrikaLietuvos Metrika
The Lithuanian Metrica
Литовская Метрика
Lietuvos istorijos institutas

Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993–.
Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – XX, 316 p.
ISBN 5-420-01071-2 (įr.)

Šioje knygoje išspausdinti visi Lietuvos Metrikos knygos nr. 264 (50-osios Teismų bylų kny¬gos), t. y. valdovo Žygimanto Augusto teismo šakos, vadinamojo maršalkų teismo, nagrinėjusio bylas valdovo nurodymu Vilniaus seimo metu 1565 m. lapkričio–1566 m. kovo mėn., aktai, o taip pat ankstesni (1542–1565 m.) dokumentai, pateikti šiam teismui kaip rašytiniai įrodymai. Įvade išanalizuota folianto struktūra, teismo knygos sandara ir aktų paleografija. Publikacijos pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. 


LDK teritorija ČelkisLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV–XVI amžiuje
Mokslinė monografija
Tomas Čelkis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 352 p.
ISBN 978-609-459-445-8

Knygoje nagrinėjama XIV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės terito¬rijos sienų su gretimomis šalimis samprata, delimitacinių procesų raida ir intensyvumas. Aiškinamos XIV–XVI a. šaltiniuose aptinkamos „sienos" ir „ženklo" sąvokos. Tiriama XIV–XVI a. LDK ir Vokiečių ordino sienų raida, rekonstruojama jų nustatymo procedūra. Analogiškai nagrinėtos LDK sienos su rusėniškomis kunigaikštystėmis ir Maskvos valstybe. Telkiamas dėmesys į pietrytinių LDK sienų „prie Juodosios jūros" XIV–XVI a. klausimus, apžvelgiama istorinės geografijos specifika ir LDK sienų su Osmanų imperija delimitavimas. Nagrinėjama LDK sienų su Mazovija ir Lenkija problema, šalių delimitaciniai procesai aptarti 1569 m. derybų dėl Liublino unijos kontekste. 


Metodai Lietuvos archeologijojeMetodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti
Sudarytojas Algimantas Merkevičius

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 768 p.
Santraukos anglų kalba.
ISBN 978-609-459-278-2

Ši knyga – tai pirmasis specialus mokslinis leidinys, kuriame pristatomi Lietuvos archeologijoje naudojami moksliniai metodai, jų veikimo principai ir praktinio taikymo galimybės.
Straipsnių rinkinys skirtas visiems, besidomintiems moksliniais metodais ir technologijomis, taikomais Lietuvos archeologijoje. Jis bus naudingas ne tik studentams, archeologijos ir praeities mėgėjams, bet ir profesionaliems archeologams. Šis leidinys prisidės prie tolesnės Lietuvos archeologijos raidos ir paskatins kitų mokslo sričių tyrinėtojus aktyviau bendradarbiauti su archeologais, tiriant visiems labai svarbios Lietuvos praeities materialius objektus. Leidinyje publikuojami 27 moksliniai straipsniai, parengti 58 tyrinėtojų iš trylikos Lietuvos ir vienos Danijos mokslo institucijos: Klaipėdos universiteto, Kopenhagos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Gamtos tyrimų centro, Kultūros paveldo centro, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos, VšĮ „Vilniaus puodžių cechas", VšĮ „Vita Antiqua", UAB „Kultūros vertybių paieška".
Rinkinyje pristatomi žmonių ir gyvūnų paleobiologiniai, fizikiniai ir cheminiai, archeobotaniniai, absoliučiojo datavimo, statistiniai, geoinformaciniai, povandeninių tyrimų ir eksperimentinės archeologijos metodai. Leidinio sudarytojas Algimantas Merkevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, docentas, humanitarinių mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas. 


PaprudziaiPaprūdžiai. Žemaičių karinio elito kapinynas
Monografija
Mykolas Michelbertas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 140 p.
ISBN 978-609-459-298-0

Monografijoje apibendrinti Paprūdžių kapinyno (Kelmės r.) archeologinių tyrimų rezultatai. Dau­giausia dėmesio skirta aptiktiems III a. pab.–VI a. pr. vyrų karių kapams, kurie išsiskiria ginklais ir kitomis gausiomis įkapėmis. Šie kapai parodo karinio elito susiformavimą Žemaitijoje.
Knyga skirta archeologams profesionalams, kraš­totyrininkams, muziejų darbuotojams ir visiems, be­sidomintiems seniausia mūsų krašto praeitimi.  


LDK istorijos ir tradicijos fenomenaiLietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos 
Straipsnių rinkinys
Sudarė Alfredas Bumblauskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 310 p.,  iliustr., faks., žml.
ISSN 1822-4016
ISBN 978-609-459-221-8 

 


Lietuvos rusaiLietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis
Русские Литвы в XX – начале XXI вв.: история, идентичность, память
Straipsnių rinkinys
Sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 404 p.
ISBN 978-609-459-220-1

Lietuvos rusai yra svarbi, komplikuota ir intriguojanti tema. Joje susipina trys didelės temos: rusai, Rusija ir rusų kultūros įtaka Lietuvoje (ir Europoje apskritai). Tai labai susiję, bet netapatūs dalykai. Šios knygos autorių pagrindinis tyrimo objektas yra Lietuvos rusai. Keturi skirtingų disciplinų autoriai – istorikai Andrius Marcinkevičius ir Grigorijus Potašenko, literatūrologas Pavel Lavrinec ir sociologė Monika Frėjutė-Rakauskienė – analizuoja XX–XXI a. pradžios rusų Lietuvoje adaptacijos veiksnius, literatūrą, pokario migracijas, tapatumą ir atmintį. Šioje knygoje naujai aktualinama ir kur kas išsamiau tiriama Lietuvos rusų tapatumo raida ir jų istorinė atmintis XX–XXI a. pradžioje, išryškinant sąsajas tiek su LDK ir jos tradicija, tiek su oficialiąja ir alternatyviąja tapatybėmis sovietmečiu bei rusų tapatybės pokyčiais Lietuvoje po 1990 m. Tokio pobūdžio sisteminių, į šias naujas Lietuvos rusų temas ir problemas orientuotų tyrimų šalyje ligi šiol nebuvo atlikta.


VU KIEMELIAI ENVilnius University Campus: courtyards, people, stories
Nijolė Bulotaitė

Vilnius : Vilnius University Press, 2013. – 76 p.
ISBN 978-609-459-190-7

This publication presents the history of the old ensemble of Vilnius University buildings. It describes thirteen university courtyards and some other buildings in the Old Town which are not part of the university campus but are important for its history. The history of the buildings is closely related to the people who brought fame to Vilnius University by working, studying or living there. These legends and stories should be interesting not only to students, professors and alumni of the university, but also to the visitors coming to see the town and the university.


VU KIEMELIAI LTVilniaus universiteto rūmai: kiemeliai, žmonės, istorijos
Nijolė Bulotaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 76 p.
ISBN 978-609-459-162-4

Šis leidinys skirtas Vilniaus universiteto senųjų rūmų ansamblio istorijai. Jame aprašoma trylika universiteto kiemelių ir keletas kitų dabar Vilniaus universitetui nepriklausančių, bet jo istorijai svarbių Vilniaus senamiesčio pastatų. Rūmų istorija glaudžiai susijusi su čia dirbusiais, studijavusiais, gyvenusiais žmonėmis, garsinusiais Vilniaus universitetą. Legendos, istorijos, nutikimai turėtų sudominti ne tik universiteto studentus, profesorius, alumnus, bet ir vilniečius, miesto ir universiteto svečius.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos