Politika ir politologija

Politines minties antologija 1 2018Lietuvos politinės minties antologija. Lietuvos politinė mintis 1918–1940, I tomas (Antroji laida)
Sud. Justinas Dementavičius, Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 592 p.
ISBN 978-609-459-922-5

Ribotu, beveik kolekciniu, tiražu perleistas pirmasis (iš trijų) „Lietuvos politinės minties antologijos“ tomas. Tomas skirtas tarpukario Lietuvos politinei minčiai. Skaitytojas jame ras reikšmingiausius katalikiškos, tautininkiškos, valstiečių liaudininkų ir kairiųjų politinės minties dokumentus. Tekstai suskirstyti pagal šiam laikotarpiui būdingas temas ir išdėstyti chronologine tvarka. Kiekvieną tekstą palydi trumpa biograma su svarbesnių veikalų ir tyrimų nuorodomis. „Lietuvos politinės minties antologija“ skiriama akademiniam jaunimui, visai politinei bendruomenei, siekiančiai pažinti ir įprasminti savo šalies politines minties tradicijas.

Kaina 5 Eur. 


Kaip tapti valstybe JakniunaiteKaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose
Dovilė Jakniūnaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 274 p.
ISBN 978-609-459-877-7 (spausdintas)
ISBN 978-609-459-876-0 (elektroninis) 

 


Socialiniai pokyciai Lietuvos valstybejeSocialiniai pokyčiaI Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais
Monografija
Dalia Bukelevičiūtė, Zenonas Butkus, Norbertas Černiauskas, Andrius Grodis, Algis Povilas Kasperavičius, Giedrė Polkaitė-Petkevičienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 416 p.
ISBN 978-609-459-795-4 (elektroninė versija)
ISBN 978-609-459-796-1 (spausdinta versija)

Jūsų rankose monografija, parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 metais“. Socialinės problematikos ėmėmės matydami, kad ji yra gerokai apleista visą dabartinės mūsų nepriklausomybės 25-metį. Žymus sociologas Zenonas Norkus net teigia, kad mus ištiko „socialinės ekonominės istoriografijos nuosmukis“. Atsimetimas nuo šios problematikos buvo suprantamas atsikratant sovietinio režimo, matant, kad jo metu socialinės temos dominavo, kai buvo aktualu užpildyti praeities baltąsias dėmes, kurios labiausiai dengė politinę istoriją. Bet per ketvirtį amžiaus jos jau tankiai prirašytos ir į akis ima kristi priblyškęs socialinės praeities vaizdas. Tačiau jis ryškintinas ne tiek siekiant atkurti įvairių praeities sričių tyrimo balansą, kiek dėl to, kad neretai mažiau išaiškintus socialinius procesus imame interpretuoti perdėm politiškai, imame sureikšminti jų politines aplinkybes užuot iš esmės įsigilinę į pačią socialinę ekonominę raidą kaip tokią.
[...] 


PASITIKEJIMAS VALSTYBEPasitikėjimas valstybe: prielaidos, iššūkiai, sprendimai
Monografija
Autoriai : Romualdas Bakutis, Donatas Dranseika, Liutauras Gudžinskas, Vytautas Kuokštis, Kristina Malūkaitė, Vitalis Nakrošis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 264 p.
ISBN 978-609-459-856-2 (internete)
ISBN 978-609-459-857-9 (spausdintinis) 

Svarstydami, ką pasirinkti vaizduoti ant knygos viršelio, turėjome įvairių idėjų. Valstybė yra mintinė konstrukcija, ir jos vizualizacijos gali būti labai skirtingos. Juo labiau kai kalbame apie pasitikėjimą valstybe ir jos valdymo institucijomis. Dažnai sakoma, kad valstybė turi du veidus. Dėl šios priežasties vienas rimčiausių šiuolaikinių valstybės teoretikų Joelis S. Migdalas ją lygina su romėnų likimo arba pradžios ir pabaigos dviveidžiu dievu Janu1. Moderni valstybė, išreikšdama teisėtą prievartos monopolį tam tikroje teritorijoje, sykiu ir baudžia savo gyventojus, taiko jiems sankcijas, ir mėgina sušildyti piliečių širdis, užmegzti draugystę. Baimė ir meilė, galia ir žodis, atskyrimas ir globa, nuteisimas ir ugdymas – visos šios antinomijos įprasmina sudėtingus ir prieštaringus valstybės ir jos piliečių tarpusavio santykius.
[...]


LIETUVIAI IR LENKAI VYSNIAUSKAS„Lietuviai ir lenkai“ (1887)
Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje
Mokslinių darbų rinkinys
Arūnas Vyšniauskas (moksl. red.), Ryšard Gaidis, Luboš Švec

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 296 p.
ISBN 978-609-459-626-1 

Mokslinių darbų rinkinyje publikuojamas Jono Šliūpo 1887 m. Niujorke lenkų kalba išleistos brošiūros „Litwini i Polacy“ („Lietuviai ir lenkai“) vertimas į lietuvių kalbą, taip pat išversta į lietuvių kalbą šios brošiūros Jono Vitarto (Jan Witort) parašyta plati kritinė recenzija „Litwomani“ („Litvomanai“), paskelbta 1889 m. Peterburge leistame lenkų savaitraščio „Kraj“ literatūriniame priede „Przegląd Literacki“. Šie tekstai, kaip pirminis šaltinis, taip pat publikuojami lenkų kalba, jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Ryšard Gaidis.
Be to, rinkinyje lietuvių ir lenkų kalbomis publikuojama Arūno Vyšniausko įvadinė studija, skirta Jonui Šliūpui ir jo pozicijai lietuvių–lenkų santykių klausimu bei modernaus Lietuvos valstybingumo reikalavimo ankstyvajai raiškai. Rinkinį užbaigia Lubošo Šveco straipsnis anglų kalba apie J. Šliūpą kaip baltišką vizionierių bei rinkinio sudarytojo ir mokslinio redaktoriaus Arūno Vyšniausko parengta knygos santrauka, išversta į anglų kalbą.


Lietuva kurios nebuvoLietuva, kurios nebuvo : Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai
Straipsnių rinkinys
Sudarytojai Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Laurynas Peluritis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 590 p.
ISBN 978-609-459-675-9

Leidinyje pristatomas pilnutinės demokratijos palikimas, Lietuvos politinės minties paveldo dalis, apimanti tarpukario Lietuvos, okupacijos metų, išeivijos ir atgimstančios Lietuvos politinį mintijimą. Pilnutinė demokratija – tai pirmiausia katalikiškos krypties autorių politinius svarstymus vienijanti sąvoka, kuria siekiama moderniai demokratijai suteikti autentišką ir gyvą turinį. Tai iš asmens pirmumo principo kylanti ir savivaldžią visuomenę teigianti demokratija, apimanti ne tik politinę, bet ir socialinę bei kultūrinę sritį. Skirtingai nuo procedūrinės demokratijos, pilnutinė suprantama kaip trijų sričių demokratijos vieningumas, įgalinantis organišką valstybės ir visuomenės jungtį.
Leidinys būtų pirmiausia skirtas akademinei visuomenei. Beveik visose aukštosiose mokyklose dėstomi kursai „Lietuvos politinės minties istorija“. Šis leidinys būtų tokių kursų studentų parankinė knyga. Tačiau pažintis su savos valstybės politinės minties palikimu yra ne tik mokslinės svarbos dalykas. Ji ugdo piliečių politinę savimonę, prisideda prie valstybės politinio gyvenimo tradicijų formavimo.


Lietuvos valstybingumo darnaLietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918–1940 m.)
Mokslinių straipsnių rinkinys
Sudarytojai Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas (moksl. red.)

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 320 p.
ISBN 978-609-459-615-5 

Straipsnių rinkinys atspindi dvylikos autorių ilgamečių tyrimų rezultatus. Daugumoje straipsnių yra naudojama nauja, iki šiol neskelbta medžiaga iš Lietuvos ir užsienio archyvų, o visi autoriai vienaip ar kitaip faktus, įvykius ir procesus konceptualizuoja naujoviškai, juos traktuodami platesniame tarptautiniame kontekste. Ypatingas dėmesys skiriamas XX a. ketvirto dešimtmečio padėčiai, kai atrodė, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ekonomikoje, švietime ir kultūroje bei daugelyje valstybinio gyvenimo sričių pasiekta didelė pažanga, tačiau kartu kilo naujų grėsmių valstybinės nepriklausomybės likimui. Kartu su knyga pateikiamas kartografinis priedas – Stalino ir Ribentropo 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Lenkiją padalijusio žemėlapio sumažinta autentiška archyvinė kopija.


Kada reformos virsta pokyciaisKada reformos virsta pokyčiais?
Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008–2012 metų laikotarpiu
Egidijus Barcevičius, Eglė Čeponytė, Dovilė Likaitė, Vitalis Nakrošis, Nerija Putinaitė, Marius Skuodis, Romas Švedas, Ramūnas Vilpišauskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 428 p.
ISBN 978-609-459-596-7

Šioje knygoje analizuojamas penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai vadovavo Ministras Pirmininkas A. Kubilius, specifinių veiklos prioritetų įgyvendinimas 2008–2012 metų laikotarpiu. Joje aprašomas daugiabučių namų atnaujinimo programos vykdymas, valstybės tarnybos reforma, pensijų reforma, asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymas, aukštojo mokslo reforma ir pasiruošimas statyti Visagino atominę elektrinę, taip pat paaiškinama, kokie veiksniai nulėmė šių prioritetų įgyvendinimo sėkmę ar nesėkmę.


Pirmais LT desimtmetis ESPirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?
Mokslinis red. Klaudijus Maniokas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 296 p.
ISBN 978-609-459-587-5

Knygoje žinomi ekspertai analizuoja pokyčius Lietuvoje per pirmus dešimt narystės Europos Sąjungoje metų ir ES poveikį jiems. Nors daugelis tikėjosi transformacijos, struktūrinių pokyčių Lietuvoje per dešimtmetį nebuvo daug. Tačiau dauguma narystės atneštų pokyčių buvo teigiami, ir jie palaipsniui Lietuvą artina prie atviros valstybės ir visuomenės.


Energy security in the Baltic Sea regionEnergy security in the Baltic Sea region: regional coordination and management of interdependencies  
Jakub M. Godzimirski, Ramūnas Vilpišauskas, Romas Švedas

Vilnius: Vilnius University Press, 2015. 88 p.
ISBN 978-609-459-547-9

The study maps changing energy relations in the Baltic Sea region in the aftermath of two events the 2004 EU enlargement that has changed the political and institutional / regulatory landscape of the region and the outbreak of the armed conflict in Ukraine that has put the issue of energy security and security in more general terms very high on the European political agenda. It discusses how the regional distribution of energy resources and energy policies have contributed to altering the level of energy security in the whole region and in particular countries, how various actors have addressed energy security concerns by cooperative policies, in particular, EU wide and sub-regional (Nordic, Baltic) coordination measures aimed at managing energy interdependencies and increasing energy security.

Studijoje analizuojama, kaip pasikeitė energetinio saugumo situacija Baltijos jūros regione per pastarąjį dešimtmetį, ypač po 2004 m. Europos Sąjungos plėtros, kuri paveikė politinį, institucinį ir reguliacinį kontekstą ir 2014 m. prasidėjusio ginkluoto konflikto Ukrainoje, kuris ir energetinį, ir bendrą saugumą pavertė europinės politinės darbotvarkės prioritetu. Studijoje nagrinėjama, kaip regioninis energetinių išteklių pasiskirstymas ir energetikos politika prisidėjo prie energetinio saugumo pokyčių regione ir atskirose šalyse, kokius tikslus kėlė skirtingų šalių veikėjai ir kaip juos įgyvendino, bendradarbiaudami tarpusavyje, ypatingą dėmesį skiriant Europos Sąjungos ir subregioninio (Šiaurės, Baltijos šalių) koordinavimo priemonėms, kuriomis siekiama valdyti energetinę tarpusavio priklausomybę ir stiprinti energetinį saugumą. 


Kaip renkasi Lietuvos rinkejaiKaip renkasi Lietuvos rinkėjai? : idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje
Kolektyvinė monografija
Mokslinė redaktorė Ainė Ramonaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 308 p.
ISBN 978-609-459-370-3

Ši knyga yra pirmas veikalas, nuosekliai ir išsamiai analizuojantis Lietuvos žmonių rinkiminį elgesį per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį. Jos tikslas – paaiškinti, kaip balsuoja Lietuvos rinkėjai, kas nulemia jų sprendimą, ką rinkti. Knygoje remiamasi gausiais 2012 m. atliktos Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos duomenimis bei ankstesnių metų rinkiminių apklausų rezultatais. Knyga skirta ne tik mokslininkams ir studentams, bet ir politikams, žurnalistams ir plačiajai visuomenei, besidominčiai Lietuvos politiniais procesais. 


Belarusian regime longevityBelarusian Regime Longevity: Happily ever After
Joint monograph
Jovita Pranevičiūtė-Neliupšienė, Tomas Janeliūnas, Laurynas Jonavičius, Vytis Jurkonis, Kristina Vaičiūnaitė, Zhanna Maksimiuk, Valentinas Beržiūnas, Tadas Pikčiūnas, Laurynas Kasčiūnas, Juljan Jachovič
Scientific editor: Jovita Pranevičiūtė-Neliupšienė
Institute of International Relations and Political Sciences Vilnius University

Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2014. – 320 p.
ISBN 978-609-459-338-3

The end of Cold War raised optimistic beliefs that democracy begins to prevail at least in Europe if not worldwide. Francis Fukuyama even spoke of the End of History, having in mind, inter alia, that after all countries choose democracy as the only feasible political regime, the studies of transitology will get discarded to the archives of history. Unfortunately quite the opposite happened: it turned out that democracy can pave the ground for the return of non-democratic regimes. Belarus is the example of authoritarian rule not only regaining its strength, but what makes it even worse – creating or exploiting the existing situation both within and outside the country as a tool of consolidating power in hands of one man. This book will find its reader among those interested in political processes within Eastern Europe as well as those studying political transition not towards democracy but the opposite way. But most of all will this book be interesting to those in search of alternative answers and causality in analysis of political phenomena. 


Ambicingas desimtmetisAmbicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004–2014
Sud. Dovilė Jakniūnaitė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 504 p.
ISBN 978-609-459-458-8

Kolektyvinę monografiją sudaro 15 skyrių, kurių autorės ir autoriai – Lietuvos užsienio politikos tyrėjai ir ekspertai. Čia siūlomi skirtingi būdai konceptualizuoti Lietuvos užsienio politikos pokyčius (ar jų nebuvimą) nuo įstojimo į ES ir NATO iki 2014 m. Atsakymų ieškoma analizuojant Lietuvos santykius su kaimynėmis (Rusija, Lenkija, Baltarusija, Baltijos ir Šiaurės šalimis), tapatybinius procesus, veiklą tarptautinėse institucijose, diskusijas dėl saugumo politikos. Šie analizės pjūviai galiausia leidžia atsakyti į klausimą, kokią Lietuvą konstruoja jos užsienio politika – kaip, sprendžiant iš retorikos, valstybė suvokia save ir savo vietą pasaulyje. 


Valstybe ir istorijaValstybė ir istorija
Raimundas Lopata, Justinas Dementavičius, Liutauras Gudžinskas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 240 p.
ISBN 978-609-459-371-0

Šioje knygoje yra apmąstomas istorijos ir valstybės santykis – valstybės istorijos politikos formavimo prielaidos, kryptys ir vertinimo kriterijai. Pagrindinis šios knygos tikslas – įvardyti iššūkius ir įvertinti Lietuvos istorinės atminties diskurso veiksmingumą globalizacijos kontekste. Pirmojoje knygos dalyje ap-mąstomas valstybės ir istorijos santykis, kuris padeda išryškinti valstybės atsako į mūsų laikų iššūkius institucines ir ideologines prielaidas. Antroji knygos dalis artikuliuoja šiandienių iššūkių tautinei valstybei esmę. Trečiojoje knygos dalyje aiškinamasi, koks yra realus politinis Lietuvos atsakas į suformuluotus iššūkius Lietuvos valstybei. Knygos prieduose pateikiamos rekomendacijos istorijos politikos formuotojams, grindžiamos atliktų tyrimų įžvalgomis. 


Istorinės atminties diskurso prielaidos ir prieštaravimaiIstorinės atminties diskurso prielaidos ir prieštaravimai
Straipsnių rinkinys
Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 168 p.
ISBN 978-609-459-310-9

Straipsnių rinkinyje nagrinėjamos teorinės ir metodologinės valstybės istorijos politikos formavimo problemos. Sparčiai globalėjančio pasaulio sąlygomis ir vykstant regioninės integracijos procesams tradicinė valstybiu istorijos politika susiduria su naujais iššūkiais. Šioje knygoje aktualios valstybės istorijos politikos problemos nagrinejamos dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, siekiama atskleisti gelmines pomodernaus istorinio pasakojimo sąsajas su šiu dienu valstybes istorijos politika. Antra, mėginama aptarti ir įvertinti dabartinio Lietuvos istorinio diskurso buklę analizuojant, koks piliečių valstybinės savimonės pobūdis ir turinys randasi kaip Lietuvos viešajame ir edukaciniame diskurse vyraujančių istoriografijos tradicijų sąveikos rezultatas. 


istorijos politikos modeliai ir kryptysIstorijos politikos modeliai ir kryptys: Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika
Straipsnių rinkinys 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 288 p.
ISBN 978-609-459-309-3

Knygoje nagrinėjamos Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politikos, siekiant išskirti pagrindinius šių keturių politinių darinių istorijos politikos veikėjus, priemones ir dominuojančius istorinius naratyvus. Keliami klausimai, kiek nuosekli ar, priešingai, fragmentuota yra kaimynių valstybių istorijos politika, kokiems interesams ji pajungta ir kokie yra atraminiai dominuojančio pasakojimo apie praeitį taškai.


Viesi seimo rysiai 8 dVieši Seimo ryšiai su visuomene
Monografija
Andrius Vaišnys

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 388 p.
ISBN 978-609-459-...

Monografijoje, remiantis Lietuvos Seimo atveju, aptariami nacionalinio parlamento komunikacijos ypatumai: parlamentinės informacijos rengimo ir sklaidos aplinkybės, problematika, vaidmuo. Autorius suteikia sisteminiams parlamento ryšiams su visuomene plačios reikšmės, kadangi jie turi įtakos ugdant pilietiškumą, stiprinant demokratinius santykius, padeda suvokti parlamentarizmo idėją. Knyga aprėpia daugiau kaip 20 metų parlamentinės raidos laikotarpį; tarp jų autoriui priklauso 9 metai patirties dirbus Seimo ryšių su visuomene skyriaus vadovu ir įgyvendinus parlamentinės komunikacijos sumanymus, kurių dalis šiandien jau palikti Seimo kanceliarijos archyve. Knygos autorius, remdamasis ir tam tikromis teorinėmis įžvalgomis, išdėsto kritikos argumentų apie įvaizdžio teoriją, bandomą taikyti konstruojant visuomenės „pasitikėjimą" parlamentu, atskleidžia valstybės valdžios ryšių su visuomene kontekstą, kuriam didžiausios įtakos turi informacijos politika, pateikia rekomendacijų bei išvadų.


LT polit minties antolog IIILietuvos politinės minties antologija III
Politinė mintis Lietuvoje, 1940–1990 m.
Sudarytojai Justinas Dementavičius, Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas..

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012–2013.
ISBN 978-609-459-099-3

Lietuvos politinės minties antologija – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkų projektas, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (projekto nr. LIT 4-15). Pirmasis Lie¬tuvos politinės minties antologijos tomas skirtas tarpukario Lietuvos politinei minčiai, antrajame pristatomi reikšmingiausi išeivijos politinės minties darbai, trečiasis skiriamas sovietmečio Lietuvai.
Laikantis ankstesnių tomų sudarymo principų išskirtos sovietinei politinei tikrovei bū¬dingos temos. Pagal jas sudarytojai, ekspertų ir recenzentų patariami, kiekvienai temai atrinko autorius ir reikšmingiausius jų tekstus, išdėstė juos chronologine tvarka.
Antologijos trečiąjį tomą sudaro sovietinio režimo kūrėjų kalbos, egzistencinės patirties kupini pokario partizanų ir pogrindžio leidėjų tekstai. Daugelis naujai perskaitys sovietmečio akademinius straipsnius. Gausi tautą budinusių ir telkusių straipsnių dalis. Įvairove išsiskiria šio tomo politinės programos ir dokumentai. 


Lietuvos seimas IIILietuvos III Seimas – 1926–1927 išbandymų metai
Mokslinių straipsnių rinkinys
Sudarytojai Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 216 p.
ISBN 978-609-459-271-3

Knyga skirta Lietuvos Respublikos III Seimo (1926 06 02–1927 04 12) is­torijos problemoms. Moksliniuose straipsniuose įvairiais aspektais nagrinėjami šio laikotarpio klausimai, susiję su Lietuvos politinių partijų istorija, kai kurių svarbių asmenybių vaidmeniu 1926–1927 m. įvykiuose, Klaipėdos krašto specifika, 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmu, atskirų užsienio valstybių reakcija į jį. Be to, analizuojama sovietinio Kremliaus tarpukariu daryta įtaka Baltijos šalių politinei santvarkai (visų pirma, Estijoje). Atskleidžiama 1926 m. įvykių traktavimo lietuviškuose istorijos vadovėliuose raida, taip pat 1926 m. valstybės perversmo Lenkijoje vadovėlinio vaizdavimo pliusai ir minusai. Mokslinių straipsnių rinkinys yra istoriografijoje pirmasis, tokiais įvairiais požiūriais ištiriantis 1926–1927 m. politinį lūžį Lietuvoje. 


Lietuvos politinės minties antologija IILietuvos politinės minties antologija II
Politinė mintis išeivijoje, 1944–1990 m.
Sudarytojai: Justinas Dementavičius, Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012–2013
ISBN 978-609-459-099-3 (II tomas)
ISBN 978-609-459-237-9 (bendras)

Lietuvos politinės minties antologija – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkų vykdomas projektas, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (projekto nr. LIT 4-15). Pirmasis Lietuvos politinės minties antologijos tomas skirtas tarpukario Lietuvos politinei minčiai. Antrajame tome skaitytojas ras reikšmingiausius išeivijos politinės minties darbus. Sudarytojai siekė laikytis antologijoms rengti būdingo įvairovės principo. Ideologinė įvairovė reiškiama skirtingomis tautiškumo ir liberalumo interpretacijomis, įvairiu požiūriu į sovietinį režimą ir santykius su okupuota Lietuva. Tekstai suskirstyti pagal išeivijos politiniam mąstymui būdingas temas ir išdėstyti chronologine tvarka. Kaip ir pirmajame tome, kiekvieną tekstą palydi trumpa biograma su nuotrauka, svarbesnių veikalų ir tyrimų nuorodomis.
Lietuvos politinės minties antologija pirmiausia skiriama akademiniam jaunimui, visai politinei bendruomenei, siekiančiai pažinti ir perimti savo šalies politinės minties tradiciją. 


The possibilities of creating cross border clusters cover 2The Possibilities of Creating Cross-Border Clusters
Anna Wasiluk; Andrzej Daniluk

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 214 p.
ISBN 978-609-459-224-9

This book presents the results of research carried out under the grant NN 114293938.The main attention is focused on the analysis of trust and willingness to cooperate within the structure of cluster by companies in Poland, Belarus and Lithuania. The records of EU documents on cluster policy were analyzed.
The authors present recommendations that can be used by any entity interested in the development of cross-border relations.

Lietuva, kurios nebuvo : Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai
Straipsnių rinkinys
Sudarytojai Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Laurynas Peluritis

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 590 p.
ISBN 978-609-459-675-9

Leidinyje pristatomas pilnutinės demokratijos palikimas, Lietuvos politinės minties paveldo dalis, apimanti tarpukario Lietuvos, okupacijos metų, išeivijos ir atgimstančios Lietuvos politinį mintijimą. Pilnutinė demokratija – tai pirmiausia katalikiškos krypties autorių politinius svarstymus vienijanti sąvoka, kuria siekiama moderniai demokratijai suteikti autentišką ir gyvą turinį. Tai iš asmens pirmumo principo kylanti ir savivaldžią visuomenę teigianti demokratija, apimanti ne tik politinę, bet ir socialinę bei kultūrinę sritį. Skirtingai nuo procedūrinės demokratijos, pilnutinė suprantama kaip trijų sričių demokratijos vieningumas, įgalinantis organišką valstybės ir visuomenės jungtį.
Leidinys būtų pirmiausia skirtas akademinei visuomenei. Beveik visose aukštosiose mokyklose dėstomi kursai „Lietuvos politinės minties istorija“. Šis leidinys būtų tokių kursų studentų parankinė knyga. Tačiau pažintis su savos valstybės politinės minties palikimu yra ne tik mokslinės svarbos dalykas. Ji ugdo piliečių politinę savimonę, prisideda prie valstybės politinio gyvenimo tradicijų formavimo.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos