Psichologija, sociologija

Trumpas ivadas i adaptyviaja lyderysteTrumpas įvadas į adaptyviąją lyderystę
Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky, Donald L. Laurie

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 88 p.
ISBN 978-609-459-890-6

 


Santykis su autoritetu GudaiteSantykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta
Monografija
Gražina Gudaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 192 p.
ISBN 978-609-459-732-9

Monografijoje tyrinėjamas santykis su autoritetu pasitelkiant psichoterapinių atvejų epizodų analizes, išskirtinį dėmesį teikiant sapnų ir simbolių aiškinimui, politinių represijų patirties įtakai. Atskleidžiamas autoriteto daugiasluoksniškumas ir funkcijos, aprašoma raiškos būdų ir reprezentacijų įvairovė, analizuojamas santykio su autoritetu poveikis vyro ir moters individuacijos procese, paliečiami autorystės, kūrybiškumo kilmės aspektai, transcendencinės patirties lygmuo.


Seiminiai pokyciai 0000Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos
Family change in times of the de-bordering of Europe and global mobility: resources, processes and practices
Straipsnių rinkinys
Sudarė Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 382 p.
ISBN 978-609-459-540-0

Kolektyvinėje straipsnių rinktinėje analizuojami globalios migracijos sąlygojami šeiminiai pokyčiai. Taikydamas tris teorines perspektyvas kartų solidarumo, šeiminių praktikų ir simbolinės sąveikos tarptautinis autorių kolektyvas aptaria šeiminius resursus, praktikas ir procesus.

This edited volume analyses family changes produced by global migration. By applying three theoretical perspectives intergenerational solidarity, family practices and symbolic interactionism the international team of contributors bring into view family resources, practices, and processes. 


karjeros planavimasKarjeros planavimas : teorija, tyrimai, taikymai

Metodinė priemonė
Birutė Pociūtė, Ieva Urbanavičiūtė, Antanas Kairys, Audronė Liniauskai­tė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 84 p.
ISBN 978-609- 459-551-6

Metodinę priemonę sudaro dvi dalys, kuriose asmens karjeros raidai ir plana­vimui svarbūs reiškiniai analizuojami trimis lygiais: teoriniu, tyrimų ir prakti­niu. Pirmoje dalyje aptariamos keturios šiandien aktualios teorinės paradigmos (bruožų, karjeros raidos, socialinė kognityvinė ir konstruktyvistinė). Antroje dalyje pateikiami leidinio autorių atlikto tyrimo rezultatai.
Metodinė priemonė skiriama visų pakopų studentams, praktikams, teikiantiems karjeros konsultavimo paslaugas, ir visiems besidomintiems karjeros raida. 


vizualieji metodai migracijos ir seimu tyrimuoseVizualieji metodai migracijos ir šeimų tyrimuose
Mokomoji knyga socialinių mokslų studentams
Irena Juozeliūnienė, Danutė Tureikytė, Rūta Butėnaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 144 p. : iliustr.
ISBN 978-609-459-443-4

Šioje mokomojoje knygoje supažindinama su vizualiaisiais tyrimo metodais ir aptariamas jų taikymas migraciją patiriančių šeimų sociologiniame tyrime. Pristatoma vizualiosios sociologijos perspektyva. Mokomoji knyga skiriama socialinių mokslų studentams ir besidomintiems vizualiaisiais tyrimo metodais. 


Konsultavimas m klojeKonsultavimas mokykloje
Vadovėlis
Miglė Dovydaitienė, Roma Jusienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 148 p.
ISBN 978-609-459-447-2

Šiame vadovėlyje, skirtame edukacinės (mokyklų) psichologijos studentams bei mokyklose dirbantiems psichologams, aptariama konsultavimo mokykloje įvairovė ir galimi konsultavimo metodai. Apžvelgiami svarbiausi mokyklų konsultantams kylantys konsultavimo iššūkiai bei siūlomi jų sprendimo būdai. Konsultavimo mokykloje problematika diskutuojama remiantis raidos ir sisteminiu požiūriais. Vadovėlyje taip pat pateikiami konsultavimo pavyzdžiai, praktinės užduotys, diskusiniai klausimai, papildomų skaitinių nuorodos. 


Lazersonas rinkt rastaiVladas Lazersonas
Rinktiniai raštai
Klaidų taisymai ir papildyti bei pataisyti 5.4 ir 5.5 skirsniai

Vilniu: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 32 p.
ISBN 978-609-459-439-7 

 


Darbuotojas darbas organizacijaDarbuotojas – darbas – organizacija. Tyrimų problematika ir gairės
Metodinė priemonė
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Dalia Bagdžiūnienė, Rita Rekašiūtė Balsienė, Ieva Urbanavičiūtė, Irena Žukauskaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 176 p.
ISBN 978-609-459-355-0

Metodinės priemonės tikslas – pagilinti ir susisteminti žinias, susijusias su psichologiniais tyrimais organizacijoje. Joje supažindinama su dažniausiai organizacinių psichologų tiriamais reiškiniais, apžvelgiami jų formavimosi veiksniai ir padariniai, diagnostikos ir intervencijų galimybės. Skaitytojas supažindinamas su organizacinio psichologo profesinėmis kompetencijomis bei profesinės etikos principais. Skyrių pabaigoje pateikiami klausimai ir praktinės užduotys skatina gilintis į mokslinių ir taikomųjų organizacinės psichologijos tyrimų rezultatus bei jų taikymo organizacijoje galimybes. 


Mazu vaiku savireguliacijaMažų vaikų savireguliacija
Monografija
Roma Jusienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 232 p.
ISBN 978-609-459-463-2

Monografijoje apžvelgiama vaikų savireguliacijos samprata nuo klasikinių darbų iki šiuolaikinių tyrimų ir pristatomi 2009–2014 metais Lietuvoje vykdyto tęstinio ankstyvosios savireguliacijos raidos tyrimo rezultatai. Ypatingas dėmesys skiriamas keturmečių savireguliacijos individualiems skirtumams, ankstyvajai saviregu¬liacijos raidai bei jos veiksniams per pirmuosius keletą gyvenimo metų. Keturmečių vaikų savireguliacijos gebėjimai siejami su vaikų kalbos ir savižinos raida, kasdieniu elgesiu. Aptariamas ir tėvų vaidmuo vaikų savireguliacijai. Mažų vaikų savireguliacija šioje monografijoje analizuojama lyginat tyrėjų bei motinų požiūrius. 


Bendrojo ugdymo mokykla kryzkelejeBendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir kūlgrinda
Monografija
Vilija Targamadzė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 232 p.
ISBN 978-609-459-361-1

Šioje monografijoje telkiamasi į bendrojo ugdymo mokyklą. Monografijos tikslas – nubrėžti bendrojo ugdymo mokyklos akivarų eskizus ir projektuoti mokyklos kūlgrindą. Uždaviniai: 1. Pateikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos esminių akivarų įžvalgas. 2. Nubrėžti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos galimos kūlgrindos eskizą.
Tai įgyvendinama, atskleidžiant, kad bendrojo ugdymo mokyklos istorijoje būta nemažai akivarų, kurie ir dabar turi įtakos jos veiklai. Pateikiamos galimos mokyklos perspektyvos įžvalgos, kuriomis remiantis, galima modeliuoti mokyklos, siekiančios tapti gera mokykla, veiklą. 


Zemelapiu metodaiŽemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime
Monografija
Irena Juozeliūnienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 260 p.
ISBN 978-609-459-373-4

Monografijoje gvildenami vizualiajai sociologijai priskiriami klausimai. Supažindinama su tyrimo dalyvio balso diskursu, parodoma, kaip vizualus posūkis išryškino žemėlapių metodų vietą vaizdu grįstuose tyrimuose.
Pateikiama Koncentrinių apskritimų žemėlapio metodų taikymo pavyzdžių ir aiškinamas šių metodų derinimas su piešinių ir siužetų metodais. Parodoma, kaip Mano šeimos žemėlapio ir Vaidmens darybos žemėlapio metodai yra taikomi šeiminiams santykiams, migracijos poveikiui šeimai ir migracijos pateikimui televizijos laidose analizuoti.
Knyga skiriama tyrėjams, besidomintiems inovacinėmis metodologijomis ir ieškantiems sociologinio žiūros taško psichologijos ir antropologijos užkariautose erdvėse. 


Psichologijos studiju rasto rengimoPsichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos 
Metodinė priemonė
Vilmantė Pakalniškienė, Sigita Girdzijauskienė, Ilona Čėsnienė, Dalia Bagdžiūnienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 56
ISBN 978-609-459-330-7

Metodinę priemonę sudaro kelios dalys: darbo planavimas, tyrimų etika, rašto darbo struktūra, toliau išsamiau aptariamos rašto darbo sudedamosios dalys, bendrieji reikalavimai. Prieduose pateikiami įvairūs pavyzdžiai, bakalauro ir magistro darbų skirtumai bei klausimai, padedantys į savo darbą žiūrėti recenzento akimis.  


Psichoterapijos veiksmingumasPsichoterapijos veiksmingumas
Terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgy­venami 
Sudarė Gražina Gudaitė

Vil­nius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 272 p.
ISBN 978-609-459-294-2

Psichoterapijos veiksmingumo tyrimai yra daugiabriaunis procesas. Jie suteikia galimybę pažvelgti į sudėtingą pokyčių proceso visumą, išryškinant veiksnius, skatinančius asmens išgijimo, augimo ar brendimo procesus, taip pat ir tuos, kurie trikdo asmens savireguliacijos, prisitaikymo ar saviraiškos procesus.
Tikimės, kad knyga bus įdomi ir reikalinga psichologams ir psichotera­peutams praktikams, bus naudinga planuojant tolesnius mokslinius psicho­terapijos tyrinėjimus, galbūt bus svarbi ir tiems, kurie ieško pagalbos. 


Vaikams jau ketveriVaikams jau ketveri
Lietuvoje atliekamo tęstinio tyrimo rezultatai ir rekomendacijos tėvams bei specialistams
Roma Jusienė, Rima Breidokienė, Dovilė Butkienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 96 p.
ISBN 978-609-459-291-1

Šiame leidinyje pristatomi kai kurie keturmečių adaptyvaus elgesio, elgesio bei emocinių sunkumų, samprotavimo ir savireguliacijos gebėjimų raidos aspektai remiantis Lietuvoje atliekamo tęstinio mokslinio tyrimo rezultatais. Rezultatai yra aprašomojo pobūdžio, trumpai aptariami raidos psichologijos kontekste. Leidinyje taip pat pateikiami pasiūlymai ir pastebėjimai ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams bei specialistams, dirbantiems su mažais vaikais bei jų tėvais ar globėjais. 


minesotos daugiafazis asm aprasas BagdonoMMPI-2TM
Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas – 2TM
Administravimo, skaičiavimo ir interpretavi­mo vadovas
Taisytas leidimas
James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahl­strom, Beverly Kaemmer (leidyklos koordinatorė)
Lietuviškojo leidimo redakcinė grupė ir ketvirto skyriaus autoriai: Albinas Bagdonas (grupės vadovas ir atsakingasis mokslinis redaktorius), Antanas Kairys, Audronė Liniauskaitė, Vilmantė Pakalniškienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 204 p.
ISBN 978-609-459-240-9

MMPI-2 (Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas, 2-as leidimas) – tai gerokai pataisytas ir papildytas į daugybę kalbų versto MMPI varianto vadovas. Iš esmės knyga yra vertinys iš anglų kalbos (1–3 skyriai ir jų priedai), kuriame nustatomi testo naudojimo reikalavimai, išsamiai aprašomos skalės ir subskalės, pateikiami atvejų ir priimamų sprendimų pavyzdžiai, amerikiečių standartizacinių ir įvairių atrenkamųjų imčių tyrimo rezultatai (vyrų ir moterų normos pagal atskiras skales, testo psichometrinės charakteristikos ir t. t.). Ketvirtame skyriuje pristatomi Lietuvos reprezentatyvios standartizacinės imties tyrimo rezultatai: vyrų ir moterų normos, lietuviškojo varianto psichometrinės charakteristikos. Lietuviškojo leidimo pratarmėje glaustai aptariama MMPI adaptavimo ir taikymo Lietuvoje situacija.  


psichologines geroves skaleLPGS. Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė
Naudojimo vadovas
Antanas Kairys, Albi­nas Bagdonas, Audronė Liniauskaitė, Vilmantė Pakalniškienė

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 104 p.
ISBN 978-609-459-239-3

Vadovas skirtas supažindinti su Lietuviškosios psichologinės gerovės skalės (LPGS) standartizavimu. Parengti trys LPGS variantai: jaunimui (LPGS-J), suaugusiesiems (LPGS-S) ir papildoma skalė (LPGS-P).


nuo pedagogikos edukologijos link JovaišaLeonas Jovaiša: Nuo pedagogikos edukologijos link
Mokslo studija
sudarytoja Vanda Aramavičiūtė
redakcinė kolegija: Lilija Duoblienė

Vilnius : Vilniaus uni­versiteto leidykla, 2013. – 456 p.
ISBN 978-609-459-182-2

Ši mokslo studija – bandymas pristatyti Lietuvos edukologą profesorių habili­tuotą daktarą Leoną Jovaišą. Studijoje visų pirma siekiama sistemiškai aptarti profesoriaus indėlį į edukologijos raidą, išryškinant jo esmines ugdymo filosofijos, didaktikos, hodegetikos, delinkventinės pedagogikos, profesinio orientavimo ir konsultavimo pedagogikos, ugdymo mokslo istorijos sklaidos idėjas. Pasitelkus refleksiją ir patirtį, taip pat mėginama apibūdinti profesoriaus įnašą į Lietuvos edukologijos mokslininkų ugdymą atskleidžiant vaisingos praktinės pedagoginės, mokslo tiriamosios ir akademinės veiklos pasiekimų svarbą šiame procese, kartu autentiškos asmenybės pilnatvės ir įtaigumo įtaką.
Tikime, kad studija sudomins esamus ir būsimus edukologijos teoretikus ir praktikus, švietimo politikos kūrėjus. Viliamės, kad ji žadins skaitytojų norą giliau pažinti Lietuvos edukologijos vietą ir vertę šiuolaikinio pasaulio kontekste.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos