Vadyba

Verslininku vadybinis potencialas Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių inter­nacionalizacija
Kolektyvinė monografija
Danuta Diskienė, Renata Korsakienė, Rima Česynienė, Greta Drūteikienė, Rasa Smaliukienė, Asta Stankevičienė, mokslinė redaktorė Danuta Diskienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 376 p.
ISBN 978-609-459-612-4

Kolektyvinėje monografijoje „Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacija“ kompleksiškai nagrinėjamas SVĮ versli­ninkų vadybinis potencialas internacionalizacijos procesų kontekste. Išskirtinis dėme­sys skiriamas internacionalizacijos teorijų raidai, institucinės aplinkos suformuotoms aplinkybėms, ypač ES šalyse plėtojamai verslo paramos sistemai. Atskleidžiama vers­lininkų ir vadovų tarptautinė patirtis, įvertinamas turimas vadybinis potencialas, išryš­kinami dėsningumai ir pateikiami verslininkų vadybinio potencialo plėtojimo priorite­tai. Kolektyvinė monografija skiriama akademinei bendruomenei, verslo atstovams ir praktikams, besidomintiems vadybinio potencialo ir internacionalizacijos klausimais.


Managerial attitudesManagerial Attitudes in Business Organisations in Lithuania and Poland
Collective Monograph
Danuta Diskienė, Bartosz Jasiński, Alicja Karasek, Albinas Marčinskas, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Sylwia Stańczyk, Aleksandra Sus, Virginijus Tamaševičius, Romualdas Valkauskas. Scientific editor Danuta Diskienė

Vilnius: Vil­nius Universitety Publishing House, 2012. – 328 p.
ISBN 978-609-459-143-3

The collective monograph that is based on the analysis of many scientific papers, the authors’ research and personal experience describes contemporary concepts and is­sues of management as well as discloses and compares managerial attitudes of Lithu­anian and Polish business managers. The collective monograph is devoted to research­ers working in the field of management and administration and other areas as well as pedagogical staff, post-graduate and graduate students of management, managers of business organisations, practitioners working in various fields and a wider audience of readers interested in modern management.


Verslo Strategija atveju analize Verslo strategija: atvejo analizė
Mokomoji knyga
Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 308 p.
ISBN 978-609-459-052-8

Šioje mokomojoje knygoje koncentruotai pateikiama informacija svarbiausiais teoriniais ir praktiniais verslo strategijų atvejų analizės klausimais, išryškinamas įvairus požiūris į verslo strategijas ir pateikiamos perspektyvios verslo strategijų formavimo ir jų tyrimo kryptys. Verslo strategijų nagrinėjimas teoriniu požiūriu sudaro prielaidas strategiškai svarbiems sprendimams, adekvatiems šiuolaikinės aplinkos pokyčiams, priimti. Mokomojoje knygoje pateikiamos aktualios verslo atvejų situacijos, parodančios, su kokiais iššūkiais susiduria ir Lietuvos, ir žinomiausios pasaulio kompanijos. Knyga galėtų būti naudinga vadybos ir verslo, ekonomikos studijų krypčių studentams, studijuojantiems verslo strategijų, verslo strateginio valdymo daly-kus, ir visiems kitiems, kuriems aktualios teorinės ir praktinės verslo strategijų problemos, taip pat norintiems susipažinti su žymių kompanijų verslo sėkmės paslaptimis.


Kultura ir miestasKultūra ir miestas
Vyriausioji redaktorė Dr. Audronė Rimkutė
Mokslinių straipsnių rinkinys

Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – 160 p.
ISBN 978-9955-634-19-5

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūra ir miestas“ nagrinėjama kultūros įtaka miesto plėtrai, miesto ir kultūros sąsajos šiuolaikinių miesto plėtros teorijų, miestų vadybos ir politikos kontekste.
Straipsnių autoriai yra Lietuvos mokslininkai, besidomintys socialiniais kultūros ir meno aspektais, tyrinėjantys miesto ekonomiką, vadybą ir politiką, miesto antropologiją ir sociologiją, miestų plėtros koncepcijas.


Gyvybes draudimasGyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo raidos Lietuvoje apraiškos ir tendencijos
Teoriniai ir praktiniai aspektai
Vytautas Kindurys
Monografija

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 574 p.
ISBN 978-9955-634-33-1

Monografijoje pirmą kartą Lietuvos mokslinėje ir vadybos literatūroje suformuluotos pamatinės teorinės gyvybės draudimo paslaugų verslo tyrimo koncepcijos idėjos ir egzistenciniai teiginiai. Pateiktas santykinai naujas požiūris į gyvybės draudimą kaip specifinį paslaugų verslą, šiuolaikines jo raidos tendencijas ir besirutuliojančias jo ekonominio bei socialinio turinio formas. Monografijoje išplėstas ir patikslintas teorinis gyvybės draudimo paslaugų verslo turinio, taip pat kitų pagrindinių sąvokų, kurios vartojamos šio verslo praktinėje organizacinėje veikloje, sampratos suvokimas.
Skiriama vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypčių doktorantams, magistrantams, mokslo ir pedagoginiam personalui ir visiems kitiems, kurie domisi teoriniais ir praktiniais gyvybes draudimo paslaugų klausimais.


kulturos industrijosKULTŪROS INDUSTRIJOS: iššūkiai ir perspektyvos
Mokslinių straipsnių rinkinys
Sudarytoja: Dr. Jūratė Svičiulienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 148
ISBN 978-9955-33-372-2


vadybos metodaiVadybos metodai
Mokomoji knyga, antroji papildyta laida
Regina Kirlaitė, Albinas Marčinskas

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 160
ISBN 978-9955-33-325-8

Ši knyga, tikimės, bus naudinga ne tik būsimiems vadybos specialistams, bet ir vadovams praktikams.


Liet vadyb potencialasLietuvos vadybinis potencialas
Būklė ir perspektyvos
Monografija
Danutė Diskienė, Albinas Marčinskas

Vilniusilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 297
ISBN 978-9955-33-149-0

Monografijoje teikiama Lietuvos vadybinio potencialo tyrimo bazinė koncepcija, pagrįsta teorinės minties ir vadybinės praktikos integravimu, taip pat jo dedamųjų būklė ir didinimo galimybės. Apibūdinama modernios vadybos standartai ir mūsų šalies verslo ir viešojo sektoriaus vadybos nuostatos. Skiriama vadybos krypties studentams, doktorantams bei verslo ir viešojo sektorių organizacijų vadovams.


audito sistemaAudito sistema: raida ir problemos
Monografija
Vaclovas Lakis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 386
ISBN 978-9955-33-054-7

Monografijos tikslas yra ištirti audito Lietuvoje raidą, atskleisti trūkumus ir pateikti audito organizavimo ir atlikimo tobulinimo rekomendacijas.
Monografija skiriama audito tyrėjams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. Ji gali būti naudinga išorės ir vidaus auditoriams bei asmenims, kuriantiems vidaus audito sistemas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos