VU e.paslaugos

Projektai

  • Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto santrumpa: INOVEKS
Projekto vertė: 9.616.739,00 Lt.
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas.
Projekto trukmė: iki 2015 m. spalio 30 d. (21 mėn.).

03

Europos socialinis fondas

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto partneriai

Vilniaus universitetas, VU tarptautinio verslo mokykla, VšĮ Saulėtekio slėnis

Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros komandos:
1. Atrinks geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių komandos steigs smulkaus ir vidutinio (SVV) subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus.

2. Padės išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padės parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.
Projekto metu bus sukurta MSI ir MTP kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Projekto uždaviniai

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto veiklos

1. Studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjų atranka ir viešosios paslaugos idėjų atrankos, verslo pradėjimo ir idėjų vystymo klausimais;
2. Ekspertinės konsultacijos SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Papildoma informacija

INOVEKS pristatymas

Kontaktai

Pareigos Vardas ir Pavardė El. p. adresas Telefonas
Projekto vadovė Dalia Lukšienė

8 5 268 7006

Projekto finansininkė Alma Samadašvili 8 5 268 7273
Projekto vyriausioji specialistė rinkodarai Dalia Lukšienė 8 5 268 7006
Projekto vyriausioji specialistė intelektinės nuosavybės apsaugai  Sandra Trumpulytė   8 5 268 7083
Projekto vyriausioji specialistė viešinimui Nijolė Bulotaitė n  8 5 268 7001
Projekto vyriausioji specialistė patentų analizei Jūratė Semeškaitė   8 5 268 7005
  • Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (toliau – APC) sudarymas, kad stiprėtų Lietuvos tyrėjų tarptautinis konkurencingumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Daugiau

  • „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)"

Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus.

Šio projekto ribose, Vilniaus universitetas dalyvauja InnoSPICE mokymuose, kurių tikslas yra atlikti žinių kaupimo ir technologijų perdavimo analizę Vilniaus Universitete. InnoSPICE yra ISO 15504 standartą atitinkantis technologijų perdavimo procesų gerinimo organizacijoje modelis.

2014 m. sausio 28 d. VU vykusiame renginyje "Technologijų perdavimas Vilniaus universitete" buvo pasidalyta mintimis apie VU vykstantį technologijų perdavimo procesą, su juo susijusias veiklas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, pristatyti nauji projektai, skirti skatinti ir tobulinti praktinį mokslinių tyrimų pritaikymą ir komercinimą.  

VU Biotechnologijos instituto direktorius prof. K. Sasnauskas istoriniu rakursu apžvelgė technologijų perdavimo patirtį Biotechnologijos institute  Renginys  Renginys  Renginys  Renginys  UAB

 

Aptarti mokymų, vykusių Vilniaus universitete (VU), taikant innoSPICE inovacijų ir technologijų perdavimo procesų gebėjimo brandos modeliu pagrįstą metodiką, rezultatai. Beveik pusantrų metų trukęs mokymų procesas buvo vykdomas imituojant technologijų perdavimo (TP) procesų gebėjimų vertinimą bei ugdant technologijų perdavimo gebėjimus. Daugiau.Ataskaitos įvadinė dalis.

Daugiau

  • E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas

Projekto tikslas – sukurti galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems interesantams naudojantis el. paslaugomis – lengvai ir patogiai gauti informaciją apie Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas bei įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.

Daugiau

  • Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius

Projekto tikslas – sukurti mokslinei veiklai palankią aplinką, kuri užtikrins Universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų integravimąsi bei efektyvų mokslinio potencialo ir mokslo panaudojimą. Šio projekto rėmuose bus parengtas Universiteto mokslininkų teikiamas paslaugas aprašantis leidinys ir pristatymas Universiteto tinklalapyje, taip pat intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo procesus reguliuojantys dokumentai.