Projektai

 • Vilniaus universiteto inovacijų ir technologijų perdavimo paslaugų spektro išplėtimas

  Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0007

ES 200x92

Vilniaus universitetas pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vilniaus universiteto inovacijų ir technologijų perdavimo paslaugų spektro išplėtimas“.

Projektu siekiama padidinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo Vilniaus universitete apimtis, sprendžiant inovacijų vadybos specialistų trūkumo problemą ir stiprinant jų inovacijų ir technologijų perdavimo kompetencijas. Šiuo metu universitete didesnė dalis MTEP rezultatų komercinimo funkcijų ir atsakomybių tenka tyrėjams, ne komercinimo specialistams, todėl būtina išplėsti teikiamų inovacijų ir technologijų perdavimo proceso paslaugų spektrą. Projekto metu bus identifikuotos universiteto tyrėjų sukurtos ir komercinį potencialą turinčios technologijos, o 40-iai atrinktų perspektyviausių technologijų bus paruošti ir įgyvendinti rinkodaros planai. Patobulinus darbuotojų kompetencijas, akademiniams padaliniams bus pasiūlytos naujos paslaugos, tokios kaip ekonominis inovatyvių MTEP rezultatais grįstų sprendimų vertinimas, rinkos apžvalgos ir inovatyvių MTEP rezultatais grįstų sprendimų rinkodaros planų rengimas. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą  universitete pagerės inovacijų ir technologijų perdavimo procesai, tyrėjų kuriamų MTEP sprendimų komercinis potencialas padidės, o tai universitetui leis pasiekti didesnės finansinės grąžos sėkmingai bendradarbiaujant su įmonėmis.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ lėšomis.

Projekto trukmė: 2018 m. vasario 14 d. – 2021 m. vasario 14 d.

Projekto biudžetas: 688,6 tūkst. Eur.

 • BiC – biologinių žymenų komercializavimas: Interreg Baltijos jūros regiono projektas, skatinantis biologinių žymenų komercializavimą

BiC projektas

Biologiniai žymenys - vis didėjantis rodiklių rinkinys, rodantis pokyčius, vykstančius audiniuose ar ląstelėse, leidžiantis prognozuoti ligas, lemiantis tikslesnę diagnostiką bei sudarantis sąlygas parinkti tinkamą ir veiksmingą gydymą kiekvienam pacientui. Biologinių žymenų atradimas tampa vis svarbesnis moksliniams tyrimams ir pramonei, galintis padidinti ekonomikos augimą ir atverti naujas diagnostikos ir gydymo galimybes. Nepaisant didelio biologinių žymenų potencialio naujoms rinkoms, išlieka patirties stoka, kaip biologinius žymenis įtraukti į inovacijų procesą bei klinikinę praktiką. Taip pat išlieka įsitraukimo į rinką problemos, nes biologinių žymenų atradimas ir komercializavimas užima daug laiko bei reikalauja nemažai finansinių investicijų.

Interreg Baltijos jūros regiono projektas BiC – Biologinių žymenų komercializavimas, sieks padėti spręsti šias problemas, siekdamas sukurti įrankį ar platformą, skirtą kiekvienu etapu papildyti biologinių žymenų kūrimo būdą ir paskatinti pramonę, įskaitant farmacijos ir diagnostikos sektorius, mažas ir vidutines įmones bei investuotojus, kuo anksčiau įsitraukti į vystymo procesą.

Projektą įgyvendina Danijos Ideklinikken / Aalborgo universitetinė ligoninė su partneriais iš Baltijos jūros regiono: "Biopeople" / Kopenhagos universitetas (Danija), "Tartu Biotechnology Park OÜ" (Estija), Turku universitetas (Suomija), Turku technologijų parkas (Suomija), ScanBalt (Danija), BioCon Valley® GmbH (Vokietija), Vilniaus universitetas (Lietuva) ir Vroclavo technologijų parkas (Lenkija).

BIC kurs ir plėtos:

 • biologinių žymenų plėtojimo priemones tyrėjams
 • atrankos ir stebėjimo vadovus technologijų perdavimo centrams
 • naujų verslo modelių kūrimą
 • biologinių žymenų platformą su prieiga prie įrankių
 • technologijų pristatymus suinteresuotoms šalims

Skatindamas geresnę ir efektyvesnę biologinių žymenų komercializaciją BiC prisidės prie biologinių žymenų panaudojimo ir konkurencingumo gerinimo Baltijos jūros regione, o ilgalaikėje perspektyvoje padės gydymo įstaigoms teikti prieinamas ir individualizuotas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Projekto trukmė: 2017 m. spalio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto biudžetas: 2,55 mln. Eur.

Kontaktinis asmuo dr. Monika Kavaliauskė, el. p.

Daugiau

 • Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto santrumpa: INOVEKS
Projekto vertė: 9.616.739,00 Lt.
Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas.
Projekto trukmė: iki 2015 m. spalio 30 d. (21 mėn.).

03

Europos socialinis fondas

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto partneriai

Vilniaus universitetas, VU tarptautinio verslo mokykla, VšĮ Saulėtekio slėnis

Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros komandos:
1. Atrinks geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių komandos steigs smulkaus ir vidutinio (SVV) subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus.

2. Padės išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padės parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.
Projekto metu bus sukurta MSI ir MTP kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Projekto uždaviniai

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto veiklos

1. Studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjų atranka ir viešosios paslaugos idėjų atrankos, verslo pradėjimo ir idėjų vystymo klausimais;
2. Ekspertinės konsultacijos SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Papildoma informacija

INOVEKS pristatymas

Kontaktai

Pareigos Vardas ir Pavardė El. p. adresas Telefonas
Projekto vadovė Dalia Lukšienė

8 5 268 7006

Projekto finansininkė Alma Samadašvili 8 5 268 7273
Projekto vyriausioji specialistė rinkodarai Dalia Lukšienė 8 5 268 7006
Projekto vyriausioji specialistė intelektinės nuosavybės apsaugai  Sandra Trumpulytė   8 5 268 7083
Projekto vyriausioji specialistė viešinimui Nijolė Bulotaitė n  8 5 268 7001
Projekto vyriausioji specialistė patentų analizei Jūratė Semeškaitė   8 5 268 7005
 • Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (toliau – APC) sudarymas, kad stiprėtų Lietuvos tyrėjų tarptautinis konkurencingumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Daugiau

 • „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)"

Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus.

Šio projekto ribose, Vilniaus universitetas dalyvauja InnoSPICE mokymuose, kurių tikslas yra atlikti žinių kaupimo ir technologijų perdavimo analizę Vilniaus Universitete. InnoSPICE yra ISO 15504 standartą atitinkantis technologijų perdavimo procesų gerinimo organizacijoje modelis.

2014 m. sausio 28 d. VU vykusiame renginyje "Technologijų perdavimas Vilniaus universitete" buvo pasidalyta mintimis apie VU vykstantį technologijų perdavimo procesą, su juo susijusias veiklas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, pristatyti nauji projektai, skirti skatinti ir tobulinti praktinį mokslinių tyrimų pritaikymą ir komercinimą.  

VU Biotechnologijos instituto direktorius prof. K. Sasnauskas istoriniu rakursu apžvelgė technologijų perdavimo patirtį Biotechnologijos institute   Renginys   Renginys   Renginys   Renginys   UAB

 

Aptarti mokymų, vykusių Vilniaus universitete (VU), taikant innoSPICE inovacijų ir technologijų perdavimo procesų gebėjimo brandos modeliu pagrįstą metodiką, rezultatai. Beveik pusantrų metų trukęs mokymų procesas buvo vykdomas imituojant technologijų perdavimo (TP) procesų gebėjimų vertinimą bei ugdant technologijų perdavimo gebėjimus. Daugiau.Ataskaitos įvadinė dalis.

Daugiau

 • E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas

Projekto tikslas – sukurti galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems interesantams naudojantis el. paslaugomis – lengvai ir patogiai gauti informaciją apie Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas bei įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.

Daugiau

 • Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius

Projekto tikslas – sukurti mokslinei veiklai palankią aplinką, kuri užtikrins Universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų integravimąsi bei efektyvų mokslinio potencialo ir mokslo panaudojimą. Šio projekto rėmuose bus parengtas Universiteto mokslininkų teikiamas paslaugas aprašantis leidinys ir pristatymas Universiteto tinklalapyje, taip pat intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo procesus reguliuojantys dokumentai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos