ES struktūrinių ­fondų lėšomis finansuojami mokslo projektai 2012 m.

SF
Programa / projektas
Projekto pavadinimas Trukmė Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Podoktorantūrinių stažuočių projektai
(VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001)


Analiziniai, kombinatoriniai ir dinaminiai metodai skaičių teorijoje: automorfinės formos, diskrečiosios struktūros ir struktūrinės konstantos

2011-2012

Dr. G. Alkauskas (MIF)
Prof. E. Manstavičius

Lietuvos vėlyvojo baroko architektūros ir dailės savitumas Vidurio Europos meno kontekste 2011-2012

Dr. A. Kaladžinskaitė (IF)
Doc. I. Vaišvilaitė

Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija žinojimo sociologijos požiūriu 2011-2012

Dr. G. Kabelka (FsF)
Prof. Z. Norkus

Vidurio Rytų Europos konsolidacijos ir saugumo problemos XXa. ketvirtajame dešimtmetyje: Balkanų, Baltijos ir Mažoji Antantės bei Rytų paktas 2011-2012

Dr. D. Bukelevičiūtė (IF)
Prof. Z. Butkus

Nitridų nanodarinių funkcinių paviršių technologijos kūrimas 2011-2012

Dr. T. Grinys (TMI)
Dr. R. Tomašiūnas

Nanovamzdelių izoliuotų žemos temperatūros inertinėse terpėse tyrimas infraraudonosios spektrometrijos metodu 2011-2012 Dr. J. Čeponkus (FF)
Prof. V. Šablinskas
Religingumo raiška šiuolaikinėje visuomenėje: neohinduizmas Lietuvoje 2011-2012 Dr. M. Ališauskienė (OSC)
Prof. A. Beinorius
Multifunkcinių medžiagų elektromechaninių savybių tyrimas 2011-2012 Dr. M. Kinka (FF)
Doc. V. Samulionis
Savitųjų ir radiacinių defektų Si bei GaN dariniuose struktūros, mikroskopinių ir elektrinių parametrų kombinuotos identifikacijos metodų sukūrimas 2011-2012 Dr. V. Kalendra (TMI)
Habil. dr. E. Gaubas
Naujų nano-optinių medžiagų sinteze zolių-gelių metodu ir jų apibūdinimas 2011-2012 Dr. O. Ščit (CHF)
Prof. A. Kareiva
Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje 2011-2012 Dr. M. Drėmaitė (IF)
Doc. I. Vaišvilaitė
Dviejų silpnosios sąveikos Z bozonų vienalaikio susidarymo reakcijos skerspjūvis 2011-2012 Dr. D. Jurčiukonis (TFAI)
Dr. A. Juodagalvis
Komunikacijos mokslų filosofijos metmenys 2011-2012 Dr. K. Kirtiklis (FsF)
Prof. M. P. Šaulauskas
Jaunų žvaigždžių (YSO – Young Stellar Objects) spindesio kitimo tyrimas 2011-2012 Dr. V. Laugalys (TFAI)
Dr. R. Janulis
Kamieninių ląstelių integravimas į sintetines polimerines matricas 2011-2012 Dr. A. Vaitkuvienė (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Molekulių įspaudų technologijos taikymas chromatografinėse ir biologinių jutiklių sistemose 2011-2012 Dr. V. Ratautaitė (CHF)
Prof. A. Ramanavičius
Elektroaktyvių 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino darinių sintezė, savybės ir pritaikymas energiją taupančiose puslaidininkinėse technologijose 2011-2012 Dr. J. Ardaravičienė (FF)
Prof. K. Arlauskas

Gauso atsitiktinių laukų didelių nuokrypių tikimybės 2011-2012 Dr. A. Bakšajev (MII)
Prof. R. Rudzkis
Integruotas pradinis geometrinis ugdymas 2011-2012 Dr. V. Grabauskienė (MII)
Prof. V. Dagienė
Joninių skysčių molekulinės struktūros, dinamikos ir spektrinių parametrų teorinis modeliavimas 2012-2014

Dr. K. Aidas (FF)
Prof. V. Balevičius

Kietųjų elektrolitų funkciniams jonikos elementams tyrimas 2012-2014

Dr. A. Džiaugys (FF)
Prof. A. F. Orliukas

Cu+, Li+, VO** superjonikų plačiajuostė impedanso spektroskopija 2012-2014

Dr. T. Šalkus (FF)
Prof. J. Banys

Liuminescencijos našumo InGaN dariniuose didinimo būdų tyrimas 2012-2014

Dr. J. Mickevičius (FF)
Prof. G. Tamulaitis

Kalcio nanofosfatų sintezė zolių-gelių metodu, apibūdinimas ir panaudojimas odontologijoje bei ortopedijoje 2012-2014

Dr. Ž. Stankevičiūtė (CHF)
Prof. A. Kareiva

Organiniai puslaidininkiai optoelektronikos technologijoms: sintezė ir fotofizikinių savybių tyrimas 2012-2014

Dr. A. Tomkevičienė (TMI)
Prof. S. Juršėnas

Vartotojiškos visuomenės užuomazgos Lietuvoje XIX a. II pusėje - XX a. pr. 2012-2014

Dr. A. Ambrulevičiūtė (IF)
Prof. T. Bairašauskaitė

Bajorai Vilniaus mieste XVIII amžiuje: statusas, sudėtis, santykiai su kitomis bendruomenėmis 2012-2014

Dr. D. Burba (IF)
Prof. I. Valikonytė

Optimizuotų spektrinių parametrų kietakūnio apšvietimo technologijų kūrimas nišiniams taikymams 2012-2014

Dr. P. Vitta (MIF)
Dr. R. Vaicekauskas

Bekatalitinis GaN nanovielų auginimas naujų optoelektroninių prietaisų gamybai 2012-2014

Dr. T. Malinauskas (TMI)
Dr. R. Tomašiūnas

Stereoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas 2012-2014

Dr. D. Matuzevičius (FsF)
Prof. H. Vaitkevičius

Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai 2012-2014

Dr. D. Daukšas (FsF)
Prof. A. Valantiejus

Sukinio-orbitos sąveika labai šaltų atomų dujose 2012-2014

Dr. R. Juršėnas (TFAI)
Habil. dr. G. Juzeliūnas

Protinis nuovargis: veiksniai, įvertinimo metodai ir būsenų diferenciacija 2012-2014

Dr. D. Noreikia (GMF)
Dr. A. Alaburda

Simpleksinių globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai 2012-2014

Dr. R. Paulavičius (MII)
Dr. J. Žilinskas

Tinklų analizės ir klasifikavimo metodų plėtojimas sisteminiams žmogaus epigenomo pakitimas nustatyti 2012-2014

Dr. J. Gordevičius (MII)
Habil. dr. G. Dzemyda

Baltymų sąveikų tyrimas kompiuteriniais metodais 2012-2014

Dr. J. Dapkūnas (BTI)
Dr. Č. Venclovas

Cas9 baltymo iš S. thermophilus CRISPR3/Cas sistemos lokalizacija bei raiška 2012-2014

Dr. L. Jakutytė (BTI)
Dr. V. Šikšnys

Elektronų paramagnetinio rezonanso ir vibracinių modų spektroskopija radiacinių scintiliatorių ir dalelių detektorių medžiagose 2012-2014

T. Čeponis (FF)
V. Balevičius

Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika 2012-2014

N. Markevičienė (FilF)
P. V. Subačius

Lietuvių rašybos istorija (XVI-XVII a.) 2012-2014

M. Šinkūnas (FilF)
J. Pakerys

Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos 2012-2014

V. Kuokštis (FsF)
Z. Norkus

Šlapynių apgyvendinimo modeliai priešistorėje 2012-2014

E. Pranckėnaitė (IF)
A. Merkevičius

Motinystė emigracijoje 2012-2014

E. Kačkutė-Hagan (LSC)
D. Leinartė

Bakterijų sąveikos skaitinis modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu 2012-2014

R. Jasevičius (MIF)
R. Baronas

Visuotinės dotacijos projektaiVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006: Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas 2012-2015 Prof. K. Jarašiūnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009: Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas

2012-2015 Dr. D. Matulis (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012: Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas

2012-2015 Prof. S. A. Juršėnas (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013: Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas

2012-2015 Habil. dr. P. Bogdanovičius (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014: Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą

2012-2015 Prof. G. Tamulaitis (TMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015: Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas

2012-2015 Dr. V. Jonauskas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019: Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

2012-2015 Dr. A. Mikonis-Railienė (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020: Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas

2012-2015 Dr. V. Smirnovas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-022: Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose

2012-2015 Prof. A. Holvoet (FilF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023: Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika

2012-2015 Prof. D. Gailienė (FsF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-038: Genominio masto analizės pritaikymas naujų mielių kamienų, pasižyminčių padidinta heterologine raiška, kūrimui

2012-2015 Dr. R. Slibinskas (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-039: Nauji chimeriniai baltymai, turintys priešvirusinį aktyvumą

2012-2015 Prof. A. Žvirblienė (BTI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-041: Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksatorių plačiajuostė spektroskopija

2012-2015 Dr. J. Macutkevič (FF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-046: Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose

2012-2015 Prof. A. Anisimovas (TFAI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053: Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų kirties peržiūra

2012-2015 Doc. A. Ramonaitė (TSPMI)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002: Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės

2011-2015

Dr. I. Čikotienė (CHF)

VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010: Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu 2011-2014 Prof. Z. Norkus (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013: Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis (LITGEN) 2011-2015 Prof. V. Kučinskas (MF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-020: Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose 2011-2015 Dr. D. Abramavičius (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-023: Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai 2011-2015 Prof. G. Juška (FF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-030: Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje 2011-2015 Dr. S. Stončius (CHF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037: Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis 2011-2015 Prof. A. Kuncevičius (IF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049: Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje 2011-2014 Prof. A. Dobryninas (FsF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-067: Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai 2011-2015 Dr. I. Vidugirytė-Pakerienė (FilF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-073: Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas 2011-2015 Prof. R. Baronas (MIF)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-100: Bakterijų antivirusinės apsaugos sistemų struktūra ir molekuliniai mechanizmai 2011-2015 Prof. V. Šikšnys (BTI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103: Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika 2011-2015 Habil. dr. N. Čėnas (BChI)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-105: Molekulinės įrankinės epigenomikai ir Rnomikai 2011-2015 Prof. S. Klimašauskas (BTI)
Kiti projektai
Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas – EUREKA
Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003

Poveiklė 1.2.1.5: ACOUSTICS Akustinių bangų pritaikymas poringo maisto kokybės ir saugos bei nemaistinių matricų analizei 2011-2013 V. R. Adomaitis (FF)
Poveiklė 1.2.1.14: OPTICALDIAGNOSTICS Naujos optinės matavimo technologijos ir įrenginiai puslaidininkių diagnostikai 2011-2012 Prof. K. Jarašiūnas (TMI)
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005: Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni) 2011-2014  
MTEP veiklų vykdymas pagal NKP tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004: Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje 2012-2015 Prof. V. Šablinskas (FF)