Lietuvos mokslo projektai 2011 m.

Programa Projekto pavadinimas Trukmė Vadovas (-ai)
Lietuvos mokslo taryba

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai 2010-2012 A. Dobryninas (FsF)
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje 2010-2011 G. Valickas (FsF)
Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys 2010-2013 A. Bagdonas (FsF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys 2010-2012 R. Lopata (TSPMI)
Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė 2010-2011 R. Laužikas (KF)
Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas 2010-2012 S. Matulevičienė (FilF)
Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai 2010-2012 D. Leinartė (LSC)
LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai 2010-2013 A. Bumblauskas (IF)
Lietuvos egodokumentinis paveldas 2010-2013 A. Pacevičius (KF)
Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui 2010-2013 R. Šerpytytė (RSTC)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Ateities energetika

Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas kuro elementuose 2010-2011 A. F. Orliukas (FF)
Naujų perspektyvių neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas 2010-2011 T. Malinauskas (TMI)
Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms 2010-2011 A. Žukauskas (TMI)
Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams 2010-2011 A. Kareiva (CHF)
Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno dangų paruošimas, naudojant lazerinį apdirbimą (LAGO) 2010-2011 J. Barkauskas (CHF)
CZTSe sluoksnių elektrocheminis formavimas ir struktūrinis bei optoelektroninis charakterizavimas 2010-2011 K. Arlauskas (FF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lėtinės neinfekcinės ligos

Alerginių ligų formavimosi genetiniai ir molekuliniai mechanizmai Lietuvos naujagimių kohortoje 2010-2011 R. Dubakienė (MF)
A. Žvirblienė (BTI)
Patogeninių kartotinių sekų reikšmė protinio atsilikimo etiopatogenezėje 2010-2011 J. Kasnauskienė (MF)
Lietuvos populiacijos genominė įvairovė ir koronarinės širdies ligos individualaus gydymo galimybės 2010-2011 Z. A. Kučinskienė (MF)
Mutacijos, monoaminooksidazės B gene siejamame su Parkinsono liga, įtaka pre-iRNR splaisingui 2010-2011 A. Kanopka (BTI)
Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas širdies nepakankamumui ir staigiai mirčiai prognozuoti 2010-2011 A. E. Tamošiūnas (MF)
Leukemijos diagnostinių ir prognostinių žymenų tyrimai 2010-2011 R. Navakauskienė (BChI)
Karboanhidrazių, kaip vėžinių ląstelių žymenų, diagnostinio potencialo įvertinimas 2010-2011 D. Matulis (BTI)
Streso kinazės JNK, molekulinio taikinio terapijoje, veikimo prognostiniai žymenys 2010-2011 A. V. Kalvelytė (BCHI)
Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje (STZVL) 2011-2013 K. Strupas (MF)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

Svetimkraščių amarų (Hemiptera, Sternorhyncha: Aphididae) rūšių gyvenimo ciklų ir genetinė įvairovė 2010-2011 R. Rakauskas (GMF)
Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos sąveikoje 2010-2011 P. Šinkūnas (GMF)
Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai 2010-2011 V. Būda (GMF)
Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje 2010-2011 D. Žvingila (GMF)
Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui 2010-2011 E. Lekevičius (GMF)

LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa

Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveiklos studija 2009-2011 A. Ramonaitė (TSPMI)
Academia Salensis: lingvistinė tipologija ir lietuvių kalba 2009-2011 A. Holvoet (FilF)
Lietuvių kalbotyra lingvistinėje Europos erdvėje: tarptautinė Societas Linguistica Europaea (SLE) konferencija 2009-2011 A. Usonienė (FilF)
Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45-47 tomų leidyba 2010-2012 B. Stundžia (FilF)
Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba 2010-2012 N. Radavičienė (FsF)
Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ leidyba 2010-2012 Z. Butkus (IF)
Dabartinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių daryba
(I dalis)
2010-2011 J. Pakerys (FilF)
Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“ leidyba 2010-2012 T. Janeliūnas (TSPMI)
VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras 2010-2011 V. Rinkevičius (FilF)
Building Democracy and Capitalism in Lithuania. Pathways and Outcomes in International Comparison 2010-2011 Z. Norkus (FsF)
Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų „Knygotyra“ rengimas ir leidyba 2010-2012 D. Kaunas (KF)
Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai 2010-2012 M. Ramonienė (FilF)
Ankstyvieji LDK reformacijos šaltiniai: tikėjimo išpažinimų tyrimai ir edicija 2010-2011 D. Pociūtė-Abukevičienė (FilF)
Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys 2010-2011 A. Usonienė (FilF)
Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ 2010-2012 A. Poviliūnas (FsF)
Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (AVANTEKSTAS) 2010-2012 K. Nastopka (FilF)
Etimologijos (Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė) 2010-2012 D. Sinkevičiūtė (FilF)
Thesaurus Latino-Lituanicus 2010-2011 M. Strockis (FilF)
Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkinių raida ir skaitmeniniams (BLAIR) 2010-2011 A. Pacevičius (KF)
Rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė: kalba, etnografija, kultūra 2010-2012 V. Kardelis (FilF)
Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas (ARCHEOLITAS) 2010-2011 A. Luchtanas (IF)
Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vasaros vertimo seminaras 2011 K. Kirtiklis (FsF)
Lietuviškas mentalitetas Vakarų kultūros kontekste 2011 A. Šliogeris (FsF)
Žurnalo "Baltistica" elektroninė versija 2011 B. Stundžia (FilF)
Kalbininko Prano Skardžiaus biografijos, bibliografijos ir raštų rodyklių rengimas ir leidyba 2011-2012 E. Žilinskaitė (FilF)
Teologiniai lietuvių literatūros aspektai (monografija) 2011-2013 D. Čiočytė (FilF)
Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė 2011-2013 V. Rinkevičius (FilF)
Ugdymas kaip inkultūracija 2011-2012 I. Stonkuvienė (FsF)
Monografija "Paalksnių laidojimo paminklai" 2011 M. Michelbertas (IF)
Tradicijos sąvokos kaita 2011 J. Jonutytė (KHF)
Šiaurės aukštaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės 2011 R. Kliukienė (FilF)
"Orientalistika Lietuvoje" straipsnių rinkinio leidyba 2011 A. Beinorius (OSC)
Lietuvos politinės minties antologija 2011-2013 A. Jankauskas (TSPMI)

LMT: Nacionalinė mokslo programa
Sveikas ir saugus maistas

 

Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba 2011-2013 N. Kuisienė (GMF), R. Meškys (BChI)
Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje 2011-2014 A. Novičkovas (TMI)
Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 2011-2014 G. Slapšytė (GMF)
Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis (HIBRIDA) 2011-2014 R. Ražanskas (BTI)

LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai

Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos 2010-2011 V. Nakrošis (TSPMI)
Matų ir funkcijų koncentracija 2010-2011 S. Norvidas (MII)
Jonogeninių molekulinių šepečių sintezė gyvybingosios radikalinės polimerizacijos metodais 2010-2011 R. Makuška (CHF)
Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose 2010-2011 A. Raudys (MII)
Elementariųjų procesų kaskadų sudėtinguose atomuose teorinis tyrimas 2010-2011 R. Karazija (TFAI)
Lakazių panaudojimas mediatorių ir kofaktorių regeneracijai 2010-2011 L. Marcinkevičienė (BChI)
Nelinijinės struktūros pi-konjuguoti heterocikliniai oligoarilenai: sintezė ir savybės 2010-2011 S. Tumkevičius (CHF)
Šiurkščiųjų funkcijų analizės metodų kūrimas ir taikymas ekonometrijoje 2010-2011 R. Norvaiša (MII)
Bakterijos Gardnerella vaginalis kamienų patogeniškumo analizė 2010-2011 M. Plečkaitytė (BTI)
Valdomos spalvinės kokybės kietakūnio apšvietimo šaltinių technologijos sukūrimas 2010-2011 R. Vaicekauskas (MIF)
Gamaretroviruso XMRV paplitimo tyrimas ir virusui specifinių antikūnų testavimo sistemos kūrimas 2010-2011 J. R. Lazutka (GMF)
Lietuvoje išskirtų virulentinių bakteriofagų genominiai tyrimai 2010-2011 A. Zajančkauskaitė (BChI)
Kvaziklasikinė elektronų dinamika nanodariniuose 2010-2011 E. Anisimovas (FF)
Struktūrinės aplinkos ir funkcijos ryšys nukleazių evoliucijoje 2010-2011 G. Sasnauskas (BTI)
Dielektrikų plonų sluoksnių MOCVD nusodinimas taikymams naujos kartos atminties įrangoje 2010-2011 A. Abrutis (CHF)
Atsparus antibiotikams Acinetobacter spp. Lietuvos ligoninėse: molekulinė epidemiologija 2010-2011 E. Sužiedėlienė (GMF)
Optinis stiprinimas organinėse molekulinėse sistemose kietakūnių lazerių taikymams 2010-2011 S. Juršėnas (TMI)
Joniniai skysčiai: tyrimas ir taikymas analizėje 2010-2011 A. Padarauskas (CHF)
Dzeta funkcijų tyrimai 2010-2011 R. Garunkštis (MIF)
Naujų metodų mažųjų RNR tyrimų kūrimas ir taikymas 2010-2011 G. Vilkaitis (BTI)
Dirbtinių audinių, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas 2010-2011 V. Bukelskienė (BChI)
R. Gadonas (FF)
Nukleazių struktūros ir specifiškumo ryšys 2010-2011  M. Zaremba (BChI)
Nukleotido išsukimo vaidmuo baltymų specifiniame DNR atpažinime 2010-2011 G. Tamulaitis (BTI)
Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais 2010-2011 J. Žilinskas (MII)
Korupcija ir lobizmas: interesų grupių poveikio politikos formavimui skaidrumo problemos 2010-2011 J. Novagrockienė (TSPMI)
Organizmo skysčiuose cirkuliuojančios DNR tyrimai molekulinei vėžio diagnostikai 2010-2011 S. Jarmalaitė (GMF)
Lėtinių neinfekcinių ligų diagnostiniai tyrimai infraraudonosios spektrinės mikroskopijos metodu 2010-2011 V. Šablinskas (FF)
Ambulatorinis psichologinis įvertinimas psichotraumatologijoje 2010-2011 E. Kazlauskas (FsF)
Žmogaus regos sistemos spalvinio suvokimo laikinių mechanizmų tyrimas 2010-2011 R. Stanikūnas (FsF)
Reumatoidinio artrito fotosensibilizuotos terapijos modelis in vitro 2010-2011 S. Bagdonas (FF)
Grafeno sluoksnių ir nanojuostų elektronų, transporto ir elektromagnetinės savybės 2010-2011 G. Juzeliūnas (TFAI)
Atviros prieigos mažų molekulių kristalografinė duomenų bazė COD 2010-2011 S. Gražulis (BTI)
Paviršinės akustinės bangos nanostruktūriniuose plonasluokslniuose dariniuose ir jų taikymas jutikliams 2010-2011 D. Čiplys (FF)
Nanostruktūrinių ir biologinių medžiagų hidratacija 2010-2011 J. Barauskas (BChI)
Kinematinės erdvės struktūra ties Saule iš vėlyvojo spektrinio tipo nykštukių stebėjimų 2010-2011 J. Sperauskas (FF)
Nanostruktūrizuotų darinių sintezės elektrocheminiai aspektai 2010-2011 H. Cesiulis (CHF)
Prekambro sritys ir aktyvios tektoninės juostos Lietuvoje ir kaimyninių kraštų plutoje 2011-2012 G. Motuza Matuzevičius (GMF)
Atsitiktinių grafų tyrimai 2011-2012 M. Bloznelis (MIF)
Nugaros smegenų refleksų aktyvavimo mechanizmų tyrimas 2011-2012 A. Alaburda (GMF)
Priverstinė spinduliuotė plačiatarpiuose AlGaN heterodariniuose 2011-2012 G. Tamulaitis (TMI)
Radiacinių defektų tyrimas silicio kristaluose ir detektoriuose, skirtuose super-LHC eksperimentams-2 2011-2012 J. V. Vaitkus (TMI)
Netiesinė fotoninių darinių optika: draustinės juostos solitonų dinamika, nuostoliai ir valdymas 2011-2012 E. Gaižauskas (FF)
Daugiamačiai uždaviniai su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis: skaitiniai metodai ir taikymai 2011-2012 M. Sapagovas (MII)
Pjezoelektrinių sluoksnių MOCVD sintezė taikymams paviršinių akustinių bangų tipo jutikliams 2011-2012 A. Abrutis (CHF)
Ekstremalūs įvykiai femtosekundinėse baltos šviesos gijose 2011-2012 A. Dubietis (FF)
Defektų evoliucijos ir modifikavimo spinduliuotėmis in situ kontrolės technologijos vystymas 2011-2012 E. Gaubas (TMI)
Fluorintų benzensulfonamidų sintezė ir jų sąveikos su karboanhidrazėmis tyrimas 2011-2012 V. Dudutienė (BTI)
Signalo perdavimo reguliacija A. thaliana augaluose 2011-2012 I. Meškienė (BTI)
Baltymų ir nukleorūgščių kompleksų struktūriniai tyrimai tirpale 2011-2012 E. Manakova (BTI)
Naujų žmogaus Parvoviridea šeimos virusų tyrimai ir diagnostika 2011-2012 K. Sasnauskas (BTI)
Pažangus evoliucinių ryšių tarp baltymų nustatymo metodas CONDOR 2011-2012 M. Margelevičius (BTI)
Proteominiai streso atsako tyrimai rekombinantinius baltymus sintetinančiose mielių ląstelėse 2011-2012 R. Slibinskas (BTI)
Bakterijų C-šeimos DNR polimerazių struktūra, klasifikacija bei pasiskirstymo genomuose dėsningumai 2011-2012 Č. Venclovas (BTI)
Fago T4 praimosoma 2011-2012 G. Tamulaitienė (BTI)
Ilgos atminties ir sunkių uodegų modeliavimas finansuose ir draudoje 2011-2012 D. Surgailis (MII)
InGaN mono-sluoksnių auginimas bei jų optinio atsparumo tyrimai ultra-trumpais lazerio impulsais 2011-2012 A. Melninkaitis (FF), T. Grinys (TMI)
Klinikiniai, radiologiniai ir neurofiziologiniai rodikliai ankstyvos Parkinsono ligos diagnostikai 2011-2012 V. Budrys (MF)
Paviršiuje imobilizuotos bisluoksnės fosfolipidų membranos funkcionuojančių baltymų įterpimui 2011-2012 G. Valinčius (BChI)
Heterocikliniai N-oksidai (HNO): sintezė, citotoksiškumas, sąveika su fermentais-taikiniais 2011-2012 J. Šarlauskas (BChI)
Femtosekundinė skaitmeninė holografija netiesinių procesų tyrimams III grupės nitridų junginiuose 2011-2012 V. Kudriašov (FF), T. Malinauskas (TMI)
Galaktikos kamuoliniai žvaigždžių spiečiai – ankstyvosios Visatos cheminės raidos indikatoriai 2011-2012 A. Kučinskas (TFAI)
Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990-2010 m. 2011-2012 D. Jakniūnaitė (TSPMI)
Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas 2011-2013 J. Jonutytė (KHF)
Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai 2011-2013 N. Milerius (RSTC)
Ekranuojančių kompozicinių medžiagų su anglies nanovamzdeliais tyrimas ir taikymas 2011-2012 J. Banys (FF)
Piridinų ir pirazinų biodegradacija ir biokatalizinė sintezė 2011-2013 R. Meškys (BChI)
Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas 2011-2012 D. Baltriukienė (BChI)
Fluorescuojančių organinių nanodarinių formavimo technologija ir taikymas jutikliuose 2011-2012 K. Kazlauskas (TMI)
Aukštos  ozono koncentracijos įtaka viroido ir augalo šeimininko sąveikai 2011-2012 A. Abraitienė (BTI)
Projektinio ir probleminio mokymo (si) taikymo edukologijos studijų baigiamuosiuose darbuose tyrimas 2011-2012 V. Targamadzė (FsF)
Monokulinių stimulų požymių skirtumo įtaka stimulo padėties erdvėje binokuliniam suvokimui 2011-2012 P. H. Vaitkevičius (FsF)
Reduktyvizmo raiška šiuolaikinėje filosofijoje 2011-2012 J. Dagys (FsF)
Daugelio klasių klaidų kainas įvertinantys atpažinimo metodai saugumo ir rizikos analizei 2011-2012 Š. Raudys (MIF)
Kraštiniai Navje-Stokso sistemos uždaviniai neapibrėžtose srityse 2011-2012 K. Pileckas (MIF)

LMT: Podoktorantūrinių stažuočių projektai

Lėtų ir stacionarių poliaritonų dinamika ir jos valdymas (2009)-2011 G. Juzeliūnas (TFAI)
V. Kudriašov
Paviršiaus plazmonų rezonanso metodo taikymas biologiškai aktyvių junginių analizėje (Bio-SPR) (2009)-2011 A. Ramanavičius (CHF)
Z. Balevičius
Stochastinių globaliojo optimizavimo metodų taikymas inžinerijoje (2009)-2011 J. Mockus (MII)
D. Šešok

LMT: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas“

Keramikų su greita jonų pernaša gamyba ir taikymas kietojo kūno jonikos funkciniuose elementuose 2011-2012 E. Kazakevičius (FF)
Feroelektrinės ir feroelektrinio relaksoriaus būsenų koegzistavimo tyrimas TTB struktūros keramikose 2011-2012 R. Grigalaitis (FF)
Molekulių izoliuotų kietose paravandenilio ir inertinių dujų matricose fotodinamikos tyrimas 2011-2012 J. Čeponkus (FF)
(K,Li)(Nb/Ta)O3 ploni sluoksniai: sintezė PI-MOCVD būdu ir pritaikymas paviršinių akustinių bangų tipo sensoriams 2011-2012 A. Abrutis (CHF)
Atsitiktinių procesų ir laukų statistinės išvados ir ribinės teoremos 2011-2012 V. Paulauskas (MIF)
Toksiškųjų amiloidinių peptidų darinių, siejamų su Alzheimerio liga, atskyrimas ir charakterizavimas 2011-2012 G. Valinčius (BChI)
Nauji metodai DNR citozino modifikacijų analizei ir jų taikymas medicinos diagnostikoje 2011-2012 S. Klimašauskas (BTI)

LMT: Bendra Lietuvos – Baltarusijos  mokslinių tyrimų programa

Sluoksniuotų puslaidininkių suspenduotų nanolakštų charakterizavimas indukuotos laisvakrūvės sugerties ir fotolaidumo relaksacijos metodais 2011-2012 V. Grivickas (TMI)
Elektroninių ir šiluminių procesų dinamikos tyrimai optiniais metodais skirtingos morfologijos CVD deimantuose 2011-2012 K. Jarašiūnas (TMI)
Šviesą emituojančių nitritinių darinių išaugintų MOCVD metodu optinių savybių tyrimas 2011-2012 A. Žukauskas (TMI)
Silicio legiravimas germaniu siekiant padidinti prietaisų radiacinį atsparumą 2011-2012 J. V. Vaitkus (TMI)
Redoks fermentų taikymas naujuose biokuro elementuose 2011-2012 A. Ramanavičius (CHF)
LMT: Bendra Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programa Nanostruktūrintos funkcinės medžiagos biotechnologiniams ir optiniams taikymams 2011-2013 A. Kareiva (ChF)
AlGaN ir metalais legiruotų ZnO 1D-nanosandarų su derinamu draustinės juostos pločiu auginimas, charakterizavimas ir optinių savybių tyrimas 2011-2013 K. Jarašiūnas (TMI)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Aukštųjų technologijų plėtros programaImpulsų nešlio-gaubtinės fazės valdymas ir įdiegimas OPCPA sistemose 2011-2013 A. Varanavičius (FF)
Veiklos procesų modeliavimo ir vizualizavimo metodų ir programinės įrangos sukūrimas 2011-2013 A. Žilinskas (MII)
Svarbiausių lazerinių elementų grupės esminis patobulinimas didinant optinį atsparumą ir optimizuojant poliravimo bei metalų oksidų mišinių dengimo technologijas - EIGULYS 2011-2013 A. Melninkaitis (FF)
Organinės optoelektronikos medžiagos didelio kiekio sintezės technologijoms 2011-2013 S. Juršėnas (TMI)
Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos kūrimas 2011-2013 V. Jonkus (FF)
Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu 2011-2013 A. Juozapavičius (MIF)
Kietakūnio gatvės šviestuvo elektrinių, optinių ir šiluminių charakteristikų optimizavimas 2011-2013 P. Vitta (TMI)
Didelės vidutinės galios daugiapluosčio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (INTEGRA) -2011 V. Smilgevičius (FF)
Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS) -2011 L. Bukauskas (MIF)
Naujų diagnostikos sistemų, skirtų žmogaus papilomos viruso infekcijos ir jos sukelto vėžio laboratorinei diagnostikai, kūrimas -2011 A. Žvirblienė (BTI)
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa Inovatyvios biotechnologijos sukūrimas bazinės alyvos gamybai (BIOLUBRICANT) 2011-2013 I. Matijošytė (BTI)
  Inovatyvios priemonės kosmetikos pramonei (COSMETIZYM) 2011-2013 D. Čitavičius (GMF)
Eurostars Gamybos efektyvumo navigatorius (pen!6232 PEN) 2011 G. Dzemyda (MII)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas 2011-2013 V. Kardelis (FLF)
Emigrantų kalba 2011-2013 M. Ramonienė (FilF)
Lietuvių mokslo kalbos lingvistinio anotavimo metodika 2011 A. Usonienė (FilF)
Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos mokslinio leidimo rengimas 2011-2013 V. Zubaitienė (FilF)
Frydricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos (Grammatik der litauischen Sprache, 1879) vertimas ir mokslinis redagavimas 2011-2012 B. Kabašinskaitė (FilF)
Aiškinamojo keliakalbio teisės terminų žodyno rengimas 2007-2011 H. Šinkūnas (TF)
Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų norminių rekomendacijų rengimas 2007-2011 D. Sinkevičiūtė (FLF)
Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų plėtra ir patikra 2010-2011 S. Meškauskienė (MII)
     
Kitos institucijos

Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos apsaugos ministerijos

Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvos teritorijoje 2007-2012 R. Mokrik (GMF)

Užsienio reikalų ministerija

Goro geologinė raida ir naudingų iškasenų paieška  2011-2012 G. Motuza (GMF)