Komunikacija ir informacija

 

BIBLIOTHECA LITUANA III 2015 06 09Bibliotheca Lituana III
Sugrąžinta praeitis
Straipsnių rinkinys
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas  Sudarytojai Arvydas Pacevičius, Angelė Pečeliūnaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 255, [1] p.
ISSN 2424-3477
ISBN 978-609-459-498-4

Bibliotheca Lituana III straipsnių rinkinyje publikuojami darbai, parengti remiantis tarptautinėje konferencijoje ,,Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida (2012 m. lapkričio 1516 d. Vilniaus universitetas) skaitytais pranešimais.
Leidinyje aptartos L. Vladimirovo mokslinės idėjos ir palikimas, atminties institucijų rinkinių raidos tyrimai ir perspektyvos, tikslinta paveldo grąžinimo akcijos chronologija ir apimtis, nagrinėtas kintamas bibliotekos ir bibliotekininkystės vaidmuo akademinėje ir informacinėje aplinkoje, skaitmeninio išsaugojimo poreikiai, kiti kultūros paveldo skaitmeninimo tendencijų ir technologijų taikymo bei atminties institucijų vaidmens skaitmeniniame tinklaveikos pasaulyje klausimai. Tikimės, kad straipsniuose publikuojama medžiaga bus naudinga atminties institucijų specialistams, mokslininkams, dėstytojams bei studentams, išplės bibliotekininkystės ir informacijos bei kitų komunikacijos ir informacijos mokslų šakų, taip pat giminingų disciplinų tarpdalykines tyrimų erdves, papildys jas naujomis įžvalgomis, prisidėsiančiomis prie kritinio diskurso sklaidos. 


Zukas-bibliografijos rodykleVladas Žukas 
Bibliografijos rodyklė, 1950–2014
Vilniaus universiteto biblioteka, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Parengė Salomėja Peciulkienė, Eglė Akstinaitė-Veličkienė, Dalia Valikonytė, Žiedūnė Zaveckienė
Sudarė Domas Kaunas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – 196 p.
ISBN 978-609-459-489-2

Bibliografijos rodyklė parengta įžymaus knygotyrininko, lietuvių bibliografijos ir senosios literatūros tyrėjo, bibliografinių veikalų sudarytojo, kultūros istoriko ir meno kolekcininko, ilgamečio Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Žuko gimimo 90-osioms metinėms. Joje iš naujo įtraukti 1985 ir 2005 metais išleistų bibliografijos rodyklių įrašai, ji taip pat papildyta 2006–2014 metais pasirodžiusių publikacijų bibliografiniais aprašais.
Bibliografijoje suregistruoti prof. V. Žuko parašytų ir sudarytų knygų, parengtų bibliografijos rodyklių, mokslinių straipsnių, leidinių recenzijų, įvairių istorinių šaltinių publikacijų bei jų komentarų, straipsnių enciklopedijose bibliografiniai aprašai, literatūros apie prof. V. Žuką ir jo veiklą, parengtos pagalbinės asmenvardžių ir kolektyvų rodyklės. 


Modernaus muziejaus veiklos gairesModernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, III tomas
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra
Sudarė Arūnas Puškorius

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 104 p.
ISBN 978-609-459-491-5

Leidinys „Modernaus muziejaus veiklos gairės“ yra trečiasis „Muziejininkystės studijų“ tomas. Jame pateikiama 2014 metais Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. 


Savi ir svetimi OlimpaiSavi ir svetimi olimpai: ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos
Monografija
Natalija Arlauskaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 352 p.
ISBN 978-609-459-399-4

Monografi ja nagrinėja klasikos ekranizacijas skirtingose kino tradicijose ir sąlygas, kuriomis filmo suvokimas vyksta ekranizacijos režimu arba jį blokuoja. Taip pat – literatūros ir kino hierarchijų formavimąsi ir pertvarkymą kine nuo nebyliųjų fi lmų iki postmodernistinių, nuo melodramų ir siaubo fi lmų iki nežanrinių autorinių. Knygoje analizuojami Akiros Kurosawos, Peterio Greenaway'aus, Billo Morrisono, Clarence'o Browno, Josefo von Sternbergo, Vsevolodo Pudovkino, Romano Kačianovo, Mario Bavos, Teuvo Tulio ir kitų režisierių fi lmai. Ji skirta kino, literatūros, kultūros ir vizualumo studijų specia listams, taip pat visiems, besidomintiems šiomis sritimis. 


Ziniu valdymas organizacijojeŽinių valdymas organizacijoje
Mokomoji knyga
Zenona Atkočiūnienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidy-kla, 2014. – 178 p.
ISBN 978-609-459-424-3

Informacinės vadybinės veiklos pokyčiai skatina akcentuoti žinių bei jų valdymo svarbą panaudojant jas sėkmingai organizacijų veiklai užtikrinti, prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Mokomojoje knygoje nagrinėjami informacinės visuomenės, žinių visuomenės, žinių ekonomikos ypatumai informacijos ir žinių valdymo aplinkos pokyčių kontekste, atskleidžiamas informacijos ir žinių tarpusavio ryšys, analizuojami žinių valdymo procesai, išryškinami žinių organizacijos kultūros ir jos kūrimo ypatumai, supažindinama su mokymosi samprata, jo svarba organizacijai, individualaus, koman-dinio mokymosi ypatumais, akcentuojama žinių valdymo vertinimo svarba ir nauda, nagrinėjami žinių vertinimo modeliai, intelektinio kapitalo vertinimo įrankiai, žinių auditas ir žinių valdymo branda.
Mokomoji knyga visų pirma skirta Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams, būsimiems informacijos ir komunikacijos specialistams, studijuojantiems žinių vadybos, strateginės žinių vadybos disciplinas. Šis leidinys gali būti įdomus ir kitų aukštųjų mokyklų studentams bei visiems, kurie domisi žinių valdymo teorija ir praktika. 


Informacijos valdymas viesajame sektoriujeInformacijos valdymas viešajame sektoriuje
Monografija
Zenona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 344 p.
ISBN 978-609-459-345-1

Informacijos valdymo viešajame sektoriuje problematikai skirtoje monografijoje siekiama aptarti teorinius informacijos valdymo požiūrius, išanalizuoti ir įvertinti informacijos valdymo situaciją Lietuvos ministerijose ir atsižvelgiant į aplinkos bei institucinius ypatumus numatyti kaitos perspektyvas. Monografija galėtų būti naudinga viešojo sektoriaus institucijoms, siekiančioms užtikrinti visapusišką ir nuoseklų informacinės veiklos procesą, taip pat visiems besidomintiems informa¬cijos valdymo teorija ir praktika. 


Viesosios Bibliotekos dienorastisVilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis 1910–1911
Дневникъ Виленской публичной бiблиотеки 1910–1911
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka
Sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius
Vertė Laimantas Jonušys, Arvydas Pacevičius

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 178 p.
ISBN 978-609-459-462-5

Knygoje publikuojamas Vilniaus viešosios bibliotekos, įkurtos 1867 m. nusavintų E. Tiškevičiaus Senienų muziejaus rinkinių pagrindu, Dienoraštis (1910 m. lapkričio 1 d. – 1911 m. vasario 2 d.) rusų kalba, jo vertimas į lietuvių, dalies teksto – ir į anglų kalbas, tyrimų ir ikonografinė medžiaga. Dienoraščio autorius stačiatikių dvasininkas Vasilijaus Demidovskis kaip metraštininkas fiksuoja net tik skaitytojų ir muziejaus lankytojų statistiką, bet ir reikšmingesnius Vilniaus miesto ir visos Lietuvos gyvenimo įvykius, kasdienybės fragmentus, netikėtu rakursu atskleidžiančius imperinės Rusijos „rusiškų pradų gaivinimo" politiką. 


Augti Lietuvoje StonkuvieneAugti Lietuvoje: ugdymo kaip inkultūrizacijos eskizai
Growing up in Lithuania: sketches of enculturation
Monografija
Irena Stonkuvienė 

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 352 p.
ISBN 978-609-459-272-0

Neabejotina, kad kultūra yra pagrindinė ugdymo terpė, o ugdymas – kultūros tęstinumo garantas. Tačiau ši sąsaja nėra tokia paprasta, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, ypač jei kultūros, ugdymo ir tradicijos jungtį suprantame ne kaip statišką duotybę, o kaip daugialypius, kintančius, lanksčius fenomenus, kurių turinį pripildo ir subjektyvios, su visuma ne visuomet sutampančios detalės. Todėl monografijos skaitytojas kviečiamas ne tik pasinerti į detalų, kasdieniais pavyzdžiais iliustruotą inkultūracijos XX a.–XXI a. pradžios Lietuvoje aprašymą, bet ir savaip jį interpretuoti. 


Modernaus muziejaus veiklos gairesModernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas
Sudarė Elvyra Pečeliūnaitė-Bazienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 156 p.
ISSN 2351-5104
ISBN 978-609-459-273-7

Leidinys „Modernaus muziejaus veiklos gairės" yra antrasis „Muziejininkystės studijų" tomas. Jame pateikiama 2013 metais Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų mo¬dulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas" teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.
Knyga skirta įvairių grandžių muziejų darbuotojams, dirbantiems paveldo rinkinių formavimo, saugojimo, viešinimo bei edukacijos srityse.