Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“

2018-04-23 08:57

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“  (toliau – Priemonė).

Kvietimo pradžia: 2018 m. balandžio 20 d.
Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugpjūčio 20 d.
Kvietimo biudžetas: 50 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 000 Eur.

Kvietimo tikslas: paskatinti bendrus mokslo ir verslo mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertęturinčius produktus.

Atrankos būdas: projektų atranka konkurso būdu.

Tinkamas pareiškėjas: 1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
2. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.
3. Pagal Aprašą partnerystė būtina. Privalomi partneriai yra: 3.1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
3.2. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, ir (arba) mokslo ir studijų institucijos, kurios yra privatieji juridiniai asmenys;
3.3. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos privatieji juridiniai asmenys.
Finansuojamos veiklos: 1. fundamentiniai tyrimai (turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų); 2. MTEP; 3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas; 2. projekto vykdymas; 3. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 81 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – LVPA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. 24:00 val.


Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)

2018-04-23 08:42

Paskelbtas paraiškų konkursas vykdyti didelės apimties mokslinių tyrimų sumanios specializacijos kryptyse projektus Lietuvoje, kuriems vadovautų užsienio ir Lietuvos mokslininkai. Naudojantis Europos Sąjungos fondų lėšomis protų pritraukimui ir reintegracijai vienam projektui  numatyta didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma  –  1 mln. eurų.

Kvietimui numatytas finansavimas – 14,481 mln. eurų.

Tikimasi, jog didelio biudžeto projektai paskatins Lietuvoje burti savo mokslininkų grupes tarptautinį pripažinimą turinčius užsienio, taip pat ir lietuvių kilmės, tyrėjus, ir perduoti patirtį ar tyrimų metodus ir pasiekti mokslinių rezultatų, naudojantis Lietuvoje turima mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. gegužės 28 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą: https://goo.gl/xNTdu6.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 236 6068, donatas.jodauga@cr.vu.lt;

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt;

Vaida Garmuvienė, tel. (8 5) 219 3298, vaida.garmuviene@cr.vu.lt.

Biudžeto sudarymo klausimais VU Plėtros departamente konsultuoja:

Eglė Bobrovskė, tel. 268 7074, egle.bobrovske@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Skladowska-Curie IF veiklą

2018-04-23 08:40

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) “Individualių stipendijų” (angl. Indvidual Fellowships, IF) kvietimas.

Projektų finansavimo tikslas:

 • Sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą;
 • Suteikti galimybę įgyti naujų žinių, vykdant mokslinių tyrimų projektus kitoje Europos ar pasaulio šalyje, pratęsti karjerą mokslinių tyrimų srityje po pertraukos arba pakartotinai integruotis Europoje po išvykos.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 12d. 17:00val. Briuselio laiku.

Finansavimo programos:

Europos stipendijos (angl. European Fellowships – EF):

 • Tipinės Europos stipendijos (angl. Standard European Fellowships – standard EF) – Valstybėje Narėje (VN) ar Asocijuotoje šalyje (AŠ) esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę.
 • Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and Enterprise Panel – SE)– VN ar AŠ esanti neakademinio sektoriaus institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę.
 • Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – CAR)– VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę. Patyrę tyrėjai, pretenduojantys į CAR stipendiją, turi būti nedirbę mokslinio darbo mažiausiai 12 mėnesių, skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą.
 • Reintegracijos stipendijos (angl. Reintegration Panel – RI) – VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atvykstantis iš Trečiosios Šalies (TŠ) ir atitinkantis mobilumo taisyklę.

Pasaulio stipendijos (angl. Global Fellowships – GF) – VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę, bei siunčianti jį stažuotis į TŠ.

Tipinės EF mobilumo taisyklė – patyręs tyrėjęs negali būti gyvenęs ar vykdęs aktyvios veiklos (studijos, darbas) šalyje, kurioje yra priimanti institucija daugiau nei 12 mėn. per pastaruosius 3 m., skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą

Projektų trukmė 12-36 mėn.

Finansavimas yra skiriamas:

Tyrėjo atlyginimas; mobilumo išlaidos; šeimos išlaidos; išlaidos; mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms; valdymo ir netiesioginės išlaidos.

LMT konsultuoja Aistė Vilkanauskytė aiste.vilkanauskyte@lmt.lt  arba  tel. (8 5) 262 1939.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt,

Donatas Jodauga, tel. 236 6068, donatas.jodauga@cr.vu.lt

Biudžeto sudarymo klausimais VU Plėtros departamente konsultuoja:

Nerijus Naujalis, tel. 236 6074, nerijus.naujalis@cr.vu.lt

Kvietimo informacija:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/marie-sklodowska-curie-veiklos/354

Patyrusių tyrėjų paraiškos dėl MSCA IF Europos stipendijų „plėtros“ (angl. Widening) šalyse, įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos iš MSCA IF kvietimo lėšų, bus automatiškai priskiriamos Plėtros stipendijų kvietimui (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-02-2019.html).

Pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal šią veiklą, pripažinti tinkamais finansuoti, tačiau negavę finansavimo dėl lėšų trūkumo, galės dalyvauti LMT kvietime individualiems MTEP projektams vykdyti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“  (http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/individualus-mtep-h2020-projektai/2384).


Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

2018-04-23 08:36

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose. Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija. Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas organizuojamas keturis kartus per metus.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-430

LMT konsultuoja Agnė Albrechtaitė, agne.albrechtaite@lmt.lt  arba  tel. (+370) 676 17398.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja: 

Virginija Antanavičiūtė Kasperūnė, tel. 268 71 64, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt,

Donatas Jodauga, tel. 236 60 68 donatas.jodauga@cr.vu.lt.


Doktorantų akademinės išvykos

2018-04-23 08:34

Paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Vienai paramai akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt  iki 2018 m. gegužės 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą akademinei išvykai.

Išsamesnę informaciją LMT teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

MID Doktorantūros skyrius,  tel. (8 5) 268 7093, e.p. virginija.uksiene@cr.vu.lt.

Finansiniais klausimais Plėtros departamente konsultuoja:

Joana Stukienė, (8 5) 268 71 92, e.p. joana.stukiene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

2018-04-23 08:31

Parama skirta skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 14 d. 24 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://junkis.lmt.lt . Kartu su paraiška teikiami privalomi papildomi dokumentai:

– vykdančiosios institucijos raštas (rašto formą galite rasti intranete);

– išsami renginio programa.

Reikalavimai:

 • Renginys turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio 13 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 10 d.
 • Lėšos skiriamos:

–  patalpų ir įrangos nuomai;

– pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;

– kviestinio (-ių) pranešėjo (-ų) honorarui (-ams);

– renginio dalyvių maitinimui;

– prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;

– renginio leidinių parengimui ir išleidimui;

– informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.

 • Prašoma suma turi būti ne mažesnė nei 1000 EUR
 • Išlaidos renginiui organizuoti turi būti pagrįstos 2018 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir patirtos vykdančiosios institucijos.
 • Patirtos kvietime teikti paraiškas nurodytu laikotarpiu.

LMT informaciją teikia: Inga Grigaliūnienė, tel. 8 676 18 660, el. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Virginija Antanavičiūtė Kasperūnė, tel. 268 71 64, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt,

Gitana Vaitekūnienė, tel. 236 60 68, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.

Biudžeto sudarymo klausimais VU Plėtros departamente konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. 268 7034, El. paštu agnija.duobiene@cr.vu.lt (nusiųsti sąmatą suderinimui).


Kvietimas dalyvauti tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje (Transnational Access Research Visit Programme) – HPCEUROPA3

2018-04-23 08:28

Švedijos Karališkojo technologijos universiteto PDC centras (angl. The PDC Center for High Performance Computing at the KTH Royal Institute of Technology) siūlo dalyvauti ES finansuotame projekto – HPCEuropa3 tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje. KTH/PDC (https://www.pdc.kth.se/)  yra vienas iš 10 partnerių, dalyvaujančių šiame projekte.

Vienas iš šio projekto tikslų pritraukti mokslininkus iš Baltijos šalių, kurie specializuotųsi arba siektų įgyti žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing).

4 paraiškų teikimo etapas užsidaro 2018 m. gegužės 18d.

 Tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai, podoktorantai ir profesoriai.

 Vizito trukmė: tarp 3 ir 13 savaičių.

Apmokamos išlaidos: kelionės, maisto, vietinio transporto ir apgyvendinimo išlaidos.

Reikalavimai:

-būti susipažinus su Beskow kompiuterizuoto skaičiavimo systema naudojama PDC centre;

-turėti išmanymą/žinias savo pasirinktoje mokslinio tyrimo tematikoje (vizito pabaigoje reikės pateikti dvi ataskaitas ir užpildytą klausimyną);

-turėti šiek tiek žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing) rekomenduotina, bet nebūtina.

Nėra jokių apribojimų vienam mokslininkui teikti paraiškas keletą kartų į skirtingus kvietimus.

Papildoma informacija: http://www.hpc-europa.eu

 HPCE3 Programos koordinatorius: Dr. Lilit Axner lilit@kth.se.

 VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt  ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


„The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)“ kvietimas teikti paraiškas 2018

2018-04-23 08:26

The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) launches annual Calls for Proposals. All stakeholders (large industries, SMEs, technology providers, academia, RTOs) are encouraged to take part in this new venture and contribute to the deployment of a new and sustainable economy. The Bio-Based Industries Joint Undertaking operates under Horizon 2020 rules.

 • The 2018 call is the fifth in a total of seven Calls between 2014 and 2020.
 • 4 strategic orientations: Feedstock, Process, Products, and Market uptake.
 • Indicative budget: 115 million euros.
 •  Call closure: 6 September 2018, 17:00 CET

Call information, topics and documents are available on the Participant Portal.

For more information visit: https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018.


MITA informuoja apie galimybę Lietuvos tyrėjams stažuotis Suomijos tyrimo centruose arba rinktis kitas stažuotės vietas

2018-04-23 08:19

Šiuo metu MITA yra suderinusi stažuočių vietas šiuose Suomijos universitetuose ir tyrimų centruose:

 • Suomijos Lappeenranta technologijų universitete (Lappeenranta University of Technology ), kurio veiklos orientuotos į verslo vystymą bei žaliąją pramonę;
 • Rytų Suomijos universitete (University of Eastern Finland);
 • Karelijos taikomųjų mokslų universitete Suomijoje ( University of Applied Sciences Karelia) ,
 • Suomijos mokslo parke (Joensuu Science Park  );
 • Suomijos regioninės plėtros kompanijoje JOSEL (JOSEL Ltd).

Stažuotės gali būti organizuojamos ne tik Suomijoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse esančiuose prestižiniuose universitetuose, mokslinių tyrimų centruose ar inovatyviose įmonėse. Stažuočių vietas gali inicijuoti tiek MITA, tiek patys mokslininkai. Stažuotės vietos derinamos atsižvelgiant į priimančiosios institucijos tinkamumą stažuotei atlikti.

Numatyta, kad stažuotės terminas turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos ir ne ilgesnis kaip 100 dienų, tačiau stažuotė gali būti skaidoma ir dalimis.

Ši veikla vykdoma pagal MITA koordinuojamą ES projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ (daugiau https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-mtepi-paslaugu-technologiju-identifikavimo-ir-perdavimo-praktiniu-gebejimu-ugdymo-stazuotes-uzsienio-valstybese ).


Sustabdyti LMT kvietimai

2018-04-20 09:14

Nuo balandžio 20 d. laikinai sustabdomas paraiškų teikimas pagal kvietimą gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas, nes bus vykdomi sistemos atnaujinimo darbai. Paraiškas bus galima teikti nuo gegužės 2 d., kai įsigalios atnaujintas Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašas ir jo pagrindu patvirtintos dokumentų formos.