Kvietimai

L‘OREAL Baltic stipendija „Moterims moksle“

2018-02-23 11:04

Iki 2018 m. kovo 5 d. laukiamos paraiškos, skirtos prestižinei „Moterims moksle“ stipendijai gauti. 2018 m. penkioms Baltijos šalių mokslininkėms bus skirta 6 tūkst. eurų stipendija už jų indėlį į mokslą.

Konkursas vyksta visose trijose Baltijos šalyse – Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Kiekvienoje šalyje bus skiriama stipendija moksliniams tyrimams gyvosios gamtos mokslų, aplinkosaugos, fizikos ir inžinerijos srityse. Į stipendiją Lietuvoje pretenduos daktaro disertaciją apsigynusios tyrėjos iki 40 metų amžiaus.

„Moterims moksle“ stipendijų programa yra įgyvendinama bendradarbiaujant su Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslų akademijomis, nacionalinėmis Lietuvos, Latvijos ir Estijos UNESCO komisijomis.

Paraiškas L’OREAL Baltic „Mokslo moterims“ stipendijų programai galima teikti tarptautiniame „Mokslo moterims“ (FWIS) portale www.fwis.fr.


Dėstytojų/ekspertų mainai – 2018

2018-02-23 11:00

Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija finansuoja Italijos ir užsienio šalių (taip pat ir Lietuvos) dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainus, suteikdama nustatyto dydžio paramą, skirtą viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti. Pagal programą numatyta fiksuota ir visaapimanti paramos suma (t.y. 120 EUR į dieną pirmas 6 dienas ir 93 EUR už septintą ir aštuntą dieną, bendrai maksimali suma – 906 EUR).

Mainų tikslas – plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.

Komandiruotės metu turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų projektuose, dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.

Paraiškų galutinis teikimo terminas: 2018 m. rugsėjo 15 d.

Suinteresuoti asmenys turėtų siųsti paraišką Italų kultūros institutui ir prieš tai elektroniniu paštu (iicvilnius@esteri.it) šiuos dokumentus:

– priimančios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti aiškiai nurodytos ir viešnagės datos;

– kviečiamojo asmens sutikimo laišką ant firminio blanko su data ir parašu;

– kandidato gyvenimo aprašymą;

– komandiruotės darbo planą, kuriame būtų glaustai apibūdinta viešnagės metu numatyta veikla;

– pareiškėjo asmens dokumento kopija.

Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italų kultūros institutą likus bent 60 dienų iki suinteresuoto asmens atvykimo į Italiją.

 

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


ŽŪM kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti

2018-02-23 10:57

Vadovaujantis Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 ,,Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, skelbiamas paraiškų gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti priėmimas.

Skiriama bendra pagalbos suma – 275  tūkst. Eur.  Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos teikiamos Finansuotinų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos apraše nurodytiems tyrimams vykdyti.

Paraiškas gali teikti – mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) arba mokslininkų grupės, susivienijusios mokslinių tyrimų projektui vykdyti.

Lietuvių kalba užpildytos paraiškos gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti turi būti pateiktos iki 2018 m. kovo 9 d. 15.00 val. Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab. arba 266 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (paštu, per kurjerį, faksu, el. paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos.

 

Daugiau informacijos ministerijos tinklapyje:

http://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-valstybes-pagalba-zemes-ukio-maisto-ukio-ir-zuvininkystes-moksliniams-tyrimams-ir-taikomosios-veiklos-projektams-vykdyti-2.

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyrius tel.: (8 5) 239 1084, (8 5) 239 1023.

 

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt;

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ kvietimas

2018-02-23 10:52

2018 m. vasario 15 d. paskelbtas Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje priimamos iki gegužės 17 d. 17 val. Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Kvietimo tekstas lietuvių kalba ir prancūzų kalba.

Daugiau informacijos: http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-386

 

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt;

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 268 7164, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.


Kvietimas Nr. 9 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ Nr. 09.3.3-LMT-712-09

2018-01-10 14:55

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Finansavimo tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos – Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1 894 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 257 440 Eur.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018-03-12.

Paraiškų pateikimo būdas – Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo Tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Daugiau informacijos ir kvietimo dokumentai: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-9-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-712-09.

VU Plėtros departamente konsultuoja:

Laura Zebleckienė, tel. (8 5) 219 3201, el.p. laura.zebleckiene@cr.vu.lt,

Dalia Jacikevičė, tel. (8 5) 219 3284, el.p. dalia.jacikevice@cr.vu.lt;

Daiva Darvydaitė, tel. (8 5) 236 6089, el. p. daiva.darvydaite@cr.vu.lt;

Jonas Garšva, tel. (8 5) 219 3244, el. p . jonas.garsva@ittc.vu.lt;

Gintarė Grimžienė, tel (8 5) 236 6073, el. p. gintare.grimziene@cr.vu.lt.


Jaunimo mainų projektų konkursai 2018 m.

2018-01-10 14:53

Informuojame, kad Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė šiuos jaunimo mainų projektų konkursus 2018 metams: 

  1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą. Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. vasario 5 d. 23.59 val.
  2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą. Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. vasario 1 d. 23.59 val.

Daugiau informacijos: 

Apie Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą:

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas

Apie Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą:

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas

Kviečiame teikti projektus ir dalyvauti jaunimo mainuose. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. (8 5) 2461355).


Europos kosmoso agentūros kvietimas – Lietuvos verslo ir mokslo projektams

2018-01-10 14:48

Ūkio ministerija ir Europos kosmoso agentūra (EKA) skelbia trečiąjį konkursą Lietuvos verslo ir mokslo projektams pagal EKA programas vykdyti. Verslo ir mokslo projektams skirto trečiojo kvietimo biudžetas – 2,5 mln. eurų. Pagal šį trečiąjį kvietimą visos gautos paraiškos bus vertinamos EKA ekspertų, o geriausia įvertintoms bus skirtas finansavimas.

Pagal šį kvietimą teikiami pareiškėjų siūlymai turi atitikti EKA programų temas:

  • 1-oji EKA misijoms reikalingos kosminių skrydžių techninės įrangos kūrimas (vieno projekto suma iki 400 tūkst. EUR);
  • 2-oji KA aktualios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos – technologijų demonstravimas ir pramoninių procesų sertifikavimas – skirtos naujiems produktams (technologinei ir programinei įrangai) kurti arba standartinėms technologijoms pakartotinai naudoti (vieno projekto suma iki 200 tūkst. EUR);
  • 3-oji su kosmoso technologijomis susijusios taikmenos, produktai ir paslaugos, kuriami naudojant esamas arba artimiausiu metu planuojamas paleisti kosmines infrastruktūras (vieno projekto suma iki 150 tūkst. EUR);
  • 4-oji parengiamosios veiklos (galimybių studijos, naudotojų reikalavimai, rinkos tyrimai ir pan.), kurios reikalingos su EKA programomis susijusiam nacionaliniam konkurencingumui didinti (vieno projekto suma iki 75 tūkst. EUR);
  • Šis EKA kvietimas taip pat skirtas visuomenės informuotumo ir švietimo veikloms, kurių tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie kosmoso technologijas ir jų praktinį pritaikymą.

Paraiškų teikimas: Paraiškos konkursui teikiamos per EKA elektroninę paraiškų teikimo sistemą EMITS iki šių metų kovo 9 d. 13 val. (Olandijos laiku). Adresu: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-verslo-ir-mokslo-projektams-europos-kosmoso-agenturos-skelbiamas-2-5-mln-euru-konkursas

MITA kontaktai pasiteirauti: Sonata Juciutė, Tel. 8 5 2127430, el.p. sonata.juciute@mita.lt

VU MID konsultuoja: Žemartas Budrys, tel.: 219 3298, el. p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.


EURONANOMED III 2018 m. kvietimas

2018-01-03 15:42

Paskelbtas tarptautinis programos EURONANOMED III 2018 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba priimamos iki 2018 m. sausio 16 d.

Kvietimo teminės sritys:

Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);

Diagnostika (angl. Diagnostics);

Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).

 

Trumposios paraiškos EURONANOMED III elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus priimamos nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 16 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki 2018 m. gegužės 30 d. 17 val. (CET).

 

Daugiau informacijos:

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-345.

 

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į VU Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo projektų skyrių:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt ir

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 268 7164, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie RISE veiklą

2018-01-03 15:40

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff Exchange, RISE) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-RISE-2018).

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. kovo 21 d. 17 val. Briuselio laiku.

Daugiau informacijos:

http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/marie-sklodowska-curie-veiklos/354.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-innovation-staff-exchange_en.

LMT konsultuoja Aistė Vilkanauskytė e. p. aiste.vilkanauskyte@lmt.lt arba  tel. (8 5) 262 1939.

VU konsultuoja Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo projektų skyrius: 

Donatas Jodauga, tel. 236 60 68 donatas.jodauga@cr.vu.lt,

Ana Raišienė, tel. 268 71 65, ana.raisiene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ Nr. 09.3.3-LMT-712-08

2018-01-03 15:37

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba pradeda įgyvendinti naują skatinimo dalyvauti EK mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ prioriteto „Pažangus mokslas“  Europos mokslo tarybos (EMT) ir Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) individualių stipendijų kvietimuose priemonę.

Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi, vykdant individualius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus pagal EMT arba MSCA veiklų schemas pateiktas paraiškas.

Numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas: pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas skiriama iki 1 750 000 eurų), pagal antrąjį kvietimą – iki 1 750 000  eurų, pagal trečiąjį – iki 844 300 eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. vasario 28 d. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi būti pateikęs paraišką pagal EMT ir MSCA veiklų schemas, šis projektas Europos Komisijos įgyvendinančių institucijų organizuojamo ekspertinio vertinimo metu turi būti pripažintas tinkamu finansuoti, tačiau negavęs finansavimo dėl lėšų trūkumo.

 

VU Mokslo projektų skyrius su atitinkančiais kvietimo reikalavimus pareiškėjais susisieks individualiai.

 

Dėl dalyvavimo EMT kvietimuose prašome kreiptis į VU Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo projektų skyriaus darbuotojus:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el.p. zemartas.budrys@cr.vu.lt,

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, el.p. anzelma.useliene@cr.vu.lt;

 

Pagalba teikiant paraiškas pagal MSCA individualių stipendijų kvietimus (kvietimas numatomas 2018 m. balandžio 12 d.):

Donatas Jodauga, tel. 236 6068 donatas.jodauga@cr.vu.lt,

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el.p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.