Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas H2020 „TWINNING“ priemonei

2018-06-29 09:14

Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros priemonės (Spreading Excellence and Widening Participation) yra skirtos ES šalims, kurių mokslinių tyrimų ir inovacijų vykdymo lygio (MTI) rodikliai mažesni nei 70% ES vidurkio, ir asocijuotoms šalims, siekiant sumažinti mokslo kokybės ir inovacijų skirtumus tarp Europos regionų. MTI rodiklis – tai sudėtinis indikatorius, parodantis mokslinių tyrimų pažangą nacionaliniu lygiu.

Twinning priemonės tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų iš plėtros šalių ir tarptautinį pripažinimą turinčių institucijų, suburiant bent 3 institucijas iš skirtingų ES ar asocijuotų šalių (t.y. plėtros šalies institucija ir bent 2 aukščiausio lygio mokslinių tyrimų institucijos iš kitų ES ar asocijuotų šalių).

Twinning priemonė siekia:

1) Gerinti mokslinius ir technologinius įsitraukusių šalių pajėgumus, ypač siekiant stiprinti plėtros šalies universitetus ir mokslinių tyrimų institucijas;

2) Prisidėti prie institucijų mokslinių tyrimų personalo stiprinimo (t.y. prisidėti prie mokslo darbuotojų prestižo, žinomumo ir įgūdžių stiprinimo);

Twinning projektai turėtų aiškiai perteikti strategiją, kuria bus palaipsniui siekiama gerinti pažangaus mokslo ir inovacijų kūrimo pajėgumus tam tikroje mokslo srityje, bet tuo pačiu ir įsitraukusių institucijų mokslo kokybę per mokslo personalo mainus, žinomumo didinimą ir įgūdžių stiprinimą.

Finansuojamos veiklos: ekspertų vizitai, mokymai, mokslininkų mainai, dalyvavimas seminaruose, konferencijose, bendrų „vasaros mokyklos“ tipo veiklų organizavimas, viešinimo veiklos.

Galutinis terminas: 2018 m. lapkričio 15d.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 219 3298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, e. p. sandra.klimovic@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ Nr. 4

2018-06-29 08:43

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (toliau – Priemonė).

Finansavimo tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos:

 1. MTEP (10.1 veikla);
 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose (10.2 veikla);
 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos (10.3 veikla).

Pareiškėjai:

 1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Partneriai:

 1. privatieji juridiniai asmenys;
 2. mokslo ir studijų institucijos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2018-09-25 16.00val.

Daugiau informacijos: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-intelektas-bendri-mokslo-verslo-projektai-nr-4.

VU Plėtros departamente dėl šio kvietimo sąlygų konsultuoja:

 1. Dalia Jacikevičė, el. p. jacikevice@cr.vu.lt; tel. 219 3284;
 2. Daiva Darvydaitė, el. p. darvydaite@cr.vu.lt; tel. 236 6089.

VU Plėtros departamente dėl finansinių sąlygų konsultuoja:

Irina Čiburė, el. p . irina.cibure@cr.vu.lt; tel. 236 6065.


Kvietimas dalyvauti tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje (Transnational Access Research Visit Programme) – HPCEUROPA3

2018-06-28 09:17

Švedijos Karališkojo technologijos universiteto PDC centras (angl. The PDC Center for High Performance Computing at the KTH Royal Institute of Technology) siūlo dalyvauti ES finansuotame projekto – HPCEuropa3 tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje. KTH/PDC (https://www.pdc.kth.se/)  yra vienas iš 10 partnerių, dalyvaujančių šiame projekte.

Vienas iš šio projekto tikslų pritraukti mokslininkus iš Baltijos šalių, kurie specializuotųsi arba siektų įgyti žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing).

Sekantis paraiškų teikimo etapas – 2018 m. rugsėjo 13 d.

 Tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai, podoktorantai ir profesoriai.

Vizito trukmė: nuo 3 ir 13 savaičių.

Apmokamos išlaidos: kelionės, maisto, vietinio transporto ir apgyvendinimo išlaidos.

Reikalavimai:

-būti susipažinus su Beskow kompiuterizuoto skaičiavimo sistema naudojama PDC centre;

-turėti išmanymą/žinias savo pasirinktoje mokslinio tyrimo tematikoje (vizito pabaigoje reikės pateikti dvi ataskaitas ir užpildytą klausimyną);

-turėti šiek tiek žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing) rekomenduotina, bet nebūtina.

Nėra jokių apribojimų vienam mokslininkui teikti paraiškas keletą kartų į skirtingus kvietimus.

Papildoma informacija: http://www.hpc-europa.eu

 HPCE3 Programos koordinatorius: Dr. Lilit Axner lilit@kth.se

 Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt  ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


Europos mokslo tarybos kvietimas patyrusiems tyrėjams (ADVANCED GRANTS: ERC)

2018-06-28 09:16

Europos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas itin patyrusius visų mokslo disciplinų mokslininkus. Patyrę mokslininkai turi turėti reikšmingus pasiekimus per paskutiniuosius 10 metų. Indikatyvūs mažiausi pasiekimai:

 • 10 straipsnių kaip pagrindinis tyrėjas recenzuojamuose žurnaluose;
 • 3 mokslinės monografijos;

Taip pat papildomai:

 • 5 patentai;
 • 10 pranešimų reikšminguose konferencijose;
 • Tarptautinis pripažinimas (apdovanojimai, prizai, narystės)
 • Didelis indėlis ugdant jaunąją mokslininkų kartą.
 • Ir pan.

Projektų biudžetas gali siekti 2,5 mln. eurų.

Paraiškų teikimo terminas: 2018m. ugpjūčio 30 d.

Kvietimas: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html

Daugiau informacijos: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

VU Mokslo ir inovacijų departamente dėl šio kvietimo sąlygų konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt.

Anzelma Ūselienė tel. (8 5) 268 70 67 anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

2018-06-28 09:08

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams planuojama skirti 180 000 eurų, vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų.

Tinkami pareiškėjai:

Paraiškas teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu. Lietuvos vykdančioji institucija turi būti mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Abiejų šalių projekto vadovai turi būti mokslininkai.

Paraiškas kvietimui gali teikti tie pagrindiniai vykdytojai, kurie nevykdo (-ė) bendrų Lietuvos‒Japonijos projektų pagal 2016 m. ar 2017 m. konkursus.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-438.

LMT papildomą informaciją teikia: Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. 268 71 64, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt.

Gitana Vaitekūnienė, tel. 236 60 68, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti – „Canon Foundation“

2018-06-28 09:04

Kiekvienais metais Europos Canon fondas skatina Europos ir Japonijos mokslininkų mobilumą ir apsikeitimą žiniomis. Pagal šią schemą skiriama 15 stipendijų Japonijos ir Europos mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus. Šia schema stengiamasi paskatinti žinių apsikeitimą suteikiant galimybę Europos mokslininkams vykti į Japoniją ir Japonijos mokslininkams į Europą.

Mokslininkai gali laisvai pasirinkti priimančią instituciją.

Galima stažuotės trukmė nuo 3 mėn. iki 1 metų.

Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 15 d. (rezultatai skelbiami gruodžio mėn.)

Mokslininkams skiriama parama svyruoja nuo 22 500 EUR iki 27 500 EUR per metus. Prioritetas teikiamas mokslininkams, kuriems tai pirmas tokio tipo vizitas.

Daugiau informacijos: https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/.

Registracijos anketa: https://forms.canonfoundation.org/register.php.

Reikalingi dokumentai: https://forms.canonfoundation.org/how-to-apply.php.


Nuolatinis paraiškų teikimas JAV armijos „RDECOM“ programai

2018-06-26 09:11

Birželio 4 d. Vilniaus universitete lankėsi JAV armijos RDECOM programos atstovė – J.Becker. Susitikimo metu buvo pristatyta lanksti RDECOM finansavimo schema. Laukiamos paraiškos iš įvairių mokslo sričių: fizikos, gamtos, chemijos, matematikos, informatikos bei kitų mokslo sričių.

Finansavimas skiriamas:

1) MTEP veikloms (daugiausia fundamentiniai tyrimai)

Kvietimai:

W911NF-17-S-0002 ARO Broad Agency Announcement (BAA) kvietimai skirti labai rizikingiems mokslinių tyrimų projektams, kurie apiima apiima įvairias mokslo sritis ir siejasi JAV armijos poreikiais.

Detalesnė informacija: https://nextcloud.ittc.vu.lt/index.php/s/I3aVM1NTR3gGyvD

W911NF-17-S-0003 ARL Broad Agency Announcement (BAA) kvietimai skirti fundamentiniams ir taikomiesiems mokslinių tyrimų pojektams, kurie apiima įvairias mokslo sritis ir siejasi su JAV armijos poreikiais.

Detalesnė informacija: https://nextcloud.ittc.vu.lt/index.php/s/dzNrD1X43D7tFK1

Paraiškų teikimas:

1)Rekomenduotina susisiekti su programos koordinatore J.Becker (jennifer.j.becker.civ@mail.mil) ir pasikonsultuoti dėl projekto idėjos ir tematikos.

2) Pateikiamas „white paper“, kuriame trumpai išdėstoma projekto koncepcija  (2-3 puslapiai).

3) JAV armijos atstovams patvirtinus jūsų idėją, teikiama pilna paraiška

Galima projektų trukmė iki 3 metų. Finansavimo schema lanksti. Galimi įvairūs terminai ir finansavimo sumos. Pavyzdžiui, nuo 25 tūkst. 6 mėnesių  iki 350 tūkst. 3 metų laikotarpiui. (šios finansavimo schemos rėmuose dažniausiai pasitaikantis periodas  – 1 metai).

2) Išvykoms į konferencijas ir seminarus JAV (apmokamos kelionės išlaidos ir dalyvavimo mokestis, skiriama nuo 3-5 tūkst. dolerių);

3)  Atvykstantiems mokslininkams aptarti naujos projekto idėjos į JAV armijos laboratorijas ir centrus (skiriama nuo 1-3 tūkst. dolerių).

Net jeigu jūsų sritis ar turima projekto idėja neatitinka kvietimuose išvardintų tematikų, bet manote, jog tai galėtų dominti JAV armijos atstovus – aptarti finansavimo galimybes galima susisiekus su J.Becker (jennifer.j.becker.civ@mail.mil).

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 219 3298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas stipendijų gavimui iš Queen Jadwiga fondo

2018-05-15 09:28

Kaip ir praėjusiais metais Jagiellonian universitetas (Krokuva, Lenkija) skelbia Queen Jadwiga stipendijų konkursą. Pagrindinis Queen Jadwiga fondo tikslas paremti akademinį personalą ir doktorantūros studentus iš rytų, centrinės Europos ir balkanų šalių.

Stipendija pilnai padengia mokslininko buvimą Krokuvoje.

Vizito trukmė:  2018 spalio mėn – 2019 birželio mėn (tam tikrais atvejais vizitas gali trukti ir ilgiau).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2018 birželio 15d.

Daugiau informacijos: http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.


Kvietimas dalyvauti tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje (Transnational Access Research Visit Programme) – HPCEUROPA3

2018-05-15 09:26

Švedijos Karališkojo technologijos universiteto PDC centras (angl. The PDC Center for High Performance Computing at the KTH Royal Institute of Technology) siūlo dalyvauti ES finansuotame projekto – HPCEuropa3 tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje. KTH/PDC (https://www.pdc.kth.se/)  yra vienas iš 10 partnerių, dalyvaujančių šiame projekte.

Vienas iš šio projekto tikslų pritraukti mokslininkus iš Baltijos šalių, kurie specializuotųsi arba siektų įgyti žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing).

4 paraiškų teikimo etapas užsidaro 2018 m. gegužės 17d. (sekantis etapas rugsėjo 6d.)

Tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai, podoktorantai ir profesoriai.

 Vizito trukmė: tarp 3 ir 13 savaičių.

Apmokamos išlaidos: kelionės, maisto, vietinio transporto ir apgyvendinimo išlaidos.

Reikalavimai:

-būti susipažinus su Beskow kompiuterizuoto skaičiavimo systema naudojama PDC centre;

-turėti išmanymą/žinias savo pasirinktoje mokslinio tyrimo tematikoje (vizito pabaigoje reikės pateikti dvi ataskaitas ir užpildytą klausimyną);

-turėti šiek tiek žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing) rekomenduotina, bet nebūtina.

Nėra jokių apribojimų vienam mokslininkui teikti paraiškas keletą kartų į skirtingus kvietimus.

Papildoma informacija: http://www.hpc-europa.eu

 HPCE3 Programos koordinatorius: Dr. Lilit Axner lilit@kth.se

 Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt  ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


Kvietimas paramai rengusiems programos „HORIZONTAS 2020“ paraiškas

2018-05-15 09:24

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas. Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, rengusios H2020 paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus Europos Komisija ar kita už H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2018 m. spalio 15 d.

Galutinis terminas: paraiškas galima teikti iki 2018 m. spalio 15 d. 17.00 val.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje junkis.lmt.lt.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-435.

 VU Mokslo ir inovacijų departamente dėl šio kvietimo sąlygų konsultuoja:

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 236 6068, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.

Anzelma Ūselienė tel. (8 5) 268 70 67 anzelma.useliene@cr.vu.lt.