Kvietimai

Priemonės „Intelektas. Bendro mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) teikti paraiškas NR. 01.2.1-LVPA-K-828-03

2017-07-05 07:42

Kvietimo tikslas – paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą..

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pagal Aprašą galimi partneriai yra: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškos per Duomenų mainų svetainę (- DMS) turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 24:00 val. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Laura Zebleckienė, tel. 2193201, el. paštas laura.zebleckiene@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Eglė Bobrovskė, tel. 2687074, el. paštas egle.bobrovske@cr.vu.lt.


Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) teikti paraiškas NR. 01.2.1-LVPA-K-828-02

2017-07-05 07:39

Kvietimo tikslas – paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pagal Aprašą galimi partneriai yra: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškos per Duomenų mainų svetainę (- DMS) turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 24:00 val. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Laura Zebleckienė, tel. 2193201, el. paštas laura.zebleckiene@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Eglė Bobrovskė, tel. 2687074, el. paštas egle.bobrovske@cr.vu.lt.


2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos-Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos-Japonijos sklaidos projektams vykdyti

2017-06-21 07:27

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 6 d. 16 val. Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse. Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams vykdyti. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. 268 7164, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Agnija Duobienė, tel. 268 7034, el. p. agnija.duobiene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT)

2017-06-12 10:09

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711, skelbia kvietimą teikti prašymus finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus.

Veiklos tikslas – galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą. Plačiau…

VU konsultuoja

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė

Tel. 268 7164, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt


Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui

2017-06-06 07:46

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui.

Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucija (atitinkanti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruota Švietimo ir mokslo institucijų registre), kartu su partneriu(-iais) privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą ir sudariusi jungtinės veiklos sutartį.

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo birželio 1 d. (12 val.) iki  2017 m. liepos 3 d. (16:30 val.). Plačiau…

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Aprašą finansuojamos veiklos priskiriamos de minimis, planuojama vidinė projektų paraiškų atranka, apie kurios kriterijus ir procesus informuosime artimiausiu metu.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu

2017-06-06 07:40

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

Paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. liepos 31 d. Plačiau…

VU kontaktai:

Projekto veiklų vykdymo klausimais – Jonas Vengris, tel.: 219 3202, el. paštas: jonas.vengris@cr.vu.lt.

Projekto veiklų finansavimo sąlygų klausimais – Jolita Vabuolaitė, tel.: 268 7153, el. paštas: jolita.vabuolaite@cr.vu.lt.


Įsigaliojus naujai aukšto lygio MTEP projektų finansavimo sąlygų aprašo redakcijai, Lietuvos mokslo taryba atnaujino paraiškų priėmimą

2017-06-05 13:47

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos gegužės 29 d. gautu raštu, atnaujino paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą ir pratęsė paraiškų teikimą. Paraiškas universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai gali teikti iki liepos 4 d. įskaitytinai. Plačiau…


2017 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

2017-05-25 09:56

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2017 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams, taip pat mokslo renginiams, reikšmingiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui (toliau – Šimtmečio mokslo renginiai).

Parama Šimtmečio mokslo renginiams siekiama prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, kaip siūloma LR Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. nutarime Nr. 298 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val. Plačiau…

VU kontaktai: Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė: 268 7164; virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU 2)

2017-05-25 09:47

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas pagal Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą (toliau- Aprašas),  patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68.

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2016 m. gegužė – 2019 m. kovo 1 d.

Tinkami pareiškėjai  – mokslininkai ir / arba tyrėjai iš mokslo sektoriaus, vykdantys arba ketinantys vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus. Plačiau…

Kontaktai pasiteirauti:  Sonata Juciutė, (8 5) 2 127 430, sonata.juciute@mita.lt.

 

VU kontaktai: MID mokslas@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse

2017-05-25 09:44

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus aktyviai teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas. Plačiau…

Kvietimas galioja iki 2018-12-30.

Kontaktai pasiteirauti: Lina Černeckaitė, tel. (8 5) 2 127 433, lina.cerneckaite@mita.lt.

 

VU kontaktai:

Dalia Lukšienė: 268 7006; dalia.luksiene@cr.vu.lt.

Justinas Baužys: 2366273; justinas.bauzys@tmi.vu.lt.