Kvietimai

Kita naudinga informacija

2017-11-23 14:41

– Tyrėjams, rengiantiems paraiškas dvišaliam Lietuvos–Lenkijos konkursui „Daina“, parengtas dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų rinkinys

Daugiau informacijos:  http://www.lmt.lt/lt/naujienos/nauja-dazniausiai-uzduodamu-5p95.html

– Programos „BiodivERsA“ 2017–2018 m. kvietimo teikti paraiškas partnerių paieškos tinklalapis http://www.biodiversa.org/1246


Vizitai į EKA

2017-11-23 14:40

Primename, kad iki 2017 m. gruodžio 1 d. galioja MITA kvietimas teikti paraiškas Lietuvos įmonių tiksliniams vizitams į kosmoso MTEPI centrus išlaidoms apmokėti.

Kvietimas yra skirtas mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTEPI) programose (tokiose kaip Horizontas 2020, Eurostars2 ir kt.) bei Lietuvos subjektams skirtuose Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA) kvietimuose teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą.

Tikimasi, kad vizitų metu gauta informacija padės potencialiems pareiškėjams susirasti tarptautinių partnerių, parengti paraiškas būsimiems MTEPI programų bei EKA skelbiamiems kvietimams. Be to, vizitais siekiama paskatinti Lietuvos įmones užmegzti ryšius su potencialiais užsienio partneriais ir didžiosiomis Europos kosmoso pramonės įmonėmis, siekiant sudaryti sąlygas įmonėms dalyvauti EKA kvietimuose pagal subrangos sutartis.

Daugiau informacijos: http://mita.lt/lt/tarptautines-programos/vizitai-i-eka


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie RISE veiklą

2017-11-23 14:28

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff Exchange, RISE) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-RISE-2018).

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. kovo 21 d. 17 val. Briuselio laiku.

RISE veiklos yra skirtos universitetų, mokslo centrų ir įmonių darbuotojams įgyti naujos patirties ir apsikeisti žiniomis dalyvaujant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo trumpalaikiuose mainuose. Ypač skatinamas mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas. Daugiau informacijos apie MSCA lietuvių kalba ir anglų kalba.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt.


EURONANOMED III 2018 m. kvietimas

2017-11-23 14:26

Kvietimo teminės sritys:

– Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);

– Diagnostika (angl. Diagnostics);

– Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems)

Projekto tema turi atitikti bent vieną nurodytą teminę sritį.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5,  jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Taivano.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Galutinis terminas: trumposios paraiškos anglų kalba priimamos iki 2018 m. sausio 16 d.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias. Trumposios paraiškos EURONANOMED III elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus priimamos nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2018 m. sausio 16 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki   2018 m. gegužės 30 d. 17 val. (CET).

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt


Programos CHIST-ERA 2017 m. kvietimas teikti trumpąsias paraiškas

2017-11-23 14:25

Kvietimo temos:

– „Objektų atpažinimas ir manipuliacija naudojant robotus: rezultatų panaudojimas ir eksperimentų atkuriamumas“ (angl. Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility);

– „Duomenų masyvai ir procesų modeliavimas išmaniajai pramonei“ (angl. Big data and process modelling for smart industry)

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis negali viršyti 60 proc. bendro tarptautinio projekto biudžeto.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Galutinis terminas: trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2018 m. sausio 11 d. Išsamiųjų paraiškų pateikimo elektroninėje sistemoje terminas – 2018 m. gegužės vidurys.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-344

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt.


Trumpųjų paraiškų priėmimas reikminių tyrimų projektų konkursui baigiasi lapkričio 24 d.

2017-11-23 14:23

Primename, kad š. m. lapkričio 24 d. baigiasi trumpųjų paraiškų reikminių tyrimų projektams vykdyti priėmimas.

Trumposios paraiškos gali būti teikiamos pagal 10 temų, kurias pasiūlė Lietuvos Respublikos ministerijos ir Prezidento kanceliarija. Trumpąsias paraiškas įvertins Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija; geriausiai įvertintų trumpųjų paraiškų pateikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas. Numatomos išsamiųjų paraiškų rengėjų ir suinteresuotų valstybės valdžios institucijų konsultacijos.

Išsamesnė informacija:

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, e. p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt ir

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 268 7164, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt


MITA kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

2017-11-23 14:22

Finansavimo tikslai:

– skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą);

– stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo-verslo projektus.

I etapo galutinis terminas: 2017-11-28  17:00 val.

II etapo galutinis terminas: 2018-02-26 (Jei I etapo paraiškų vertinimo terminas pratęsiamas, įgyvendinančioji institucija gali nustatyti vėlesnį II etapo paraiškų pateikimo terminą, apie tai informuodama pareiškėjus.)

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/kvietimai

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

 


Doktorantų parama už akademinius pasiekimus

2017-10-25 09:47

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2018 metais gauti.

Tikslas: Paramos už akademinius pasiekimus tikslas – paremti produktyviai dirbančius doktorantus.

Galutinis terminas: Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą už akademinius pasiekimus.

 Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/409.html.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė. Tel. 8 5 268 7095; el. p. simona.akamauskaite@cr.vu.lt.


Doktorantų akademinės išvykos (2018m. I pusmetis)

2017-10-25 09:45

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų I pusmetį gauti.

Tikslas: sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.

Parama skirta užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

 Galutinis terminas: Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą akademinei išvykai (forma pridedama).

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/408.html.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė. Tel. 8 5 268 7095; el. p. simona.akamauskaite@cr.vu.lt.


Programos „BiodivERsA” ir Belmonto forumo bendras 2017-2018 m. kvietimas

2017-10-25 09:43

Paskelbtas programos „BiodivERsA“ ir Belmonto forumo kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo tematika – „Bioįvairovės ir paslaugų ekosistemoms scenarijai“ (angl. „Scenarios of biodiversity and ecosystem services“).

Kvietime išskiriami šie prioritetai:

– Bioįvairovės scenarijų ir paslaugų ekosistemoms  sukūrimas ir taikymas įvairiu mastu naudojant daugialypius sprendimus (angl. „Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions”).

– Dėmesys bioįvairovės ir paslaugų ekosistemų  daugialypiškumui bioįvairovės scenarijuose (angl. „Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios”).

Pareiškėjų dėmesiui: atvertas 2017–2018 m. kvietimo teikti paraiškas partnerių paieškos tinklalapis. Jame tyrėjai gali skelbti informaciją apie juos dominančias ekspertines sritis ir kompetencijas bei susipažinti su tuo, kuo domisi jų kolegos, ieškodami partnerių teikti paraišką ir vėliau, sėkmės atveju, įgyvendinti projektą.

Galutinis terminas: trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Galimi pareiškėjai: Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumpųjų paraiškų priėmimas  programos elektroninėje sistemoje vyksta iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Išsamiųjų paraiškų pateikimo programos elektroninėje sistemoje terminas – 2018 m. kovo 9 d.

 Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/406.html

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt.