Kvietimai | VU projektinė veikla

Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas ,,NORDPLUS” programai

2019-01-07 11:24

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias su švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2019 metams.

Programa suteikia galimybę teikti paraiškas „Nordplus“ finansavimui, tarpvalstybiniam studentų, mokinių ar mokytojų mobilumui, taip pat jungtiniams projektams ir tinklo veikloms tarp švietimo įstaigų ir organizacijų užsienyje: Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Suomijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Alanduose.

„Nordplus“ paraiškų teikimo terminas yra 2019 m. vasario 1 d. 23:59 val. (Centrinės Europos laiku).

Daugiau informacijos: https://www.nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2019?fbclid=IwAR2ZizsVX9WnVGH9OnJ05oQ4z-jMCFt0TxLvZZG_qCW8ekwgBzXk7Xy2wPw

arba https://www.nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2019?fbclid=IwAR2ZizsVX9WnVGH9OnJ05oQ4z-jMCFt0TxLvZZG_qCW8ekwgBzXk7Xy2wPw

Išsamesnę informaciją VU Tarptautinių ryšių skyriuje teikia:

Skirmantė Savickaitė, tel. (8 5) 268 7049, el. p. skirmante.savickaite@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas Baltijos mokslo programai

2019-01-07 11:23

Pagrindinis Baltijos mokslo programos tikslas yra sustiprinti mokslinių tyrimų plėtra grįstas žinias Baltijos šalyse per bendradarbiavimą tarp Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Baltijos šalių.

Programos pirmojo kvietimo biudžetą sudaro 6 milijonai eurų, maksimali paraiškos suma galima iki 800 000 EUR.

Minimalus partnerių skaičius – 3 partneriai iš 2 skirtingų sektorių.

Galutinis terminas – 2019-01-31.

Kvietimas yra administruojamas Estijos mokslo tarybos (ETAG).

Mokslininkai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino yra kviečiami pateikti jungtines paraiškas šiose srityse:
• Visuomenės sveikata; transliacinė medicina; sveikatos technologijos;
• Migracija; socialinė įtrauktis;

 • Regioninis ,,cyber” saugumas; visuomenės saugumas;
  • Aplinkai draugiški sprendimai;
  • Regioninis ekonominis vystymasis; užimtumas; darbo rinkos reguliacija ir socialinė politika;
  • Efektyvesnis išteklių panaudojimas.

Skatinami projektai spręsti problemas, kurios aktualios kelioms Baltijos šalims.

2018 metų kvietime paraiškos bus teikiamos Estijos projektų koordinatorių.

Daugiau informacijos: https://www.etag.ee/en/funding/partnership-funding/eea-financial-mechanism-2014-2021-baltic-research-programme/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė , tel.  (8 5) 268 7076, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


Europos Mokslo Tarybos parama įsitvirtinančiųjų tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC Consolidator Grant)

2019-01-07 11:20

Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas grupes vykdančias priešakinius mokslinius tyrimus.

Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas.

Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtinis lyderis mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:

 • keletas svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
 • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
 • patentai;
 • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
 • apdovanojimai ir laimėti prizai;

Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;

Dotacijos vienam projektui dydis – iki 2 mln. eurų 5 metams.

Galutinis terminas: 2019 m. vasario 7 d.

Daugiau informacijos: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/europos-mokslo-taryba/353

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Programa „Mišrūs metodai humanitariniuose moksluose“

2019-01-07 11:19

Šios programos tikslas – ištirti, kaip naujos skaitmeninės humanitarinės praktikos procedūros gali būti derinamos su ,,kokybiniu hermeneutišku” požiūriu ir įvertinti pridėtinės vertės potencialą.

Šiuo metu  kvietimas atviras visiems istorijos – hermeneutikos humanitarinių sričių (pvz.: literatūros, istorijos, filosofijos, teisės istorijos, lyginamosios teisės, meno istorijos, muzikologijos) mokslininkams. Finansavimas gali būti suteiktas ir užpildyti lyčių nelygybės spragas bei paremti mokymus skirtus moterims – tyrėjoms skaitmeninėse technologijose.

Kvietimas vasaros mokykloms ir seminarams yra nuolatinis, galima teikti paraišką bet kuriuo metu.

Gauti finansavimui svarbu įtraukti bendradarbiavimo elementą su Vokietijos mokslininkais.

Finansuojamos išlaidos: kelionės, pragyvenimo, organizacinio personalo.

Kvietimas: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/mixed-methods-in-the-humanities

Taisyklės: https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_108_e.pdf

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.


„HORIZONTAS 2020“ Marie Sklodowska-Curie (MSCA) ,,Inovatyvūs lavinimo tinklai“

2019-01-07 11:13

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Inovatyvūs lavinimo tinklai“ (angl. Innovative training networks – ITN) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-ITN-2018).

Tikslas: Doktorantų ir pradedančiųjų tyrėjų lavinimas. Lavinti naują kūrybingų ir verslių pradedančiųjų tyrėjų kartą, gebančią priimti šiuolaikinius iššūkius bei žinias ir idėjas paversti visuomenei reikalingais produktais ar paslaugomis.

MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai.

Kvietimo sub-grupės:

 • Europos lavinimo tinklai (angl. European Training networks – ETN) – mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų ES Valstybių narių (VN) ar H2020 Asocijuotų šalių (AŠ). 
 • Europos pramonės doktorantūra (angl. European Industrial Doctorates – EID) – mažiausiai 2 dalyviai, įkurti 2 skirtingose VN ar AŠ. Vienas iš dalyvių turi būti iš akademinio sektoriaus, o kitas – iš neakademinio sektoriaus. Bent vienas projekto dalyvis (paramos gavėjas arba partneris) turi turėti teisę teikti daktaro laipsnį; 
 • Europos jungtinė doktorantūra (angl. European Joint Doctorates – EJD) – mažiausiai 3 dalyviai, turintys teisę teikti daktaro laipsnį, iš 3 skirtingų VN ar AŠ.

Galutinis terminas: paraiškas galima teikti iki 2019 m. sausio 15 d. 17 val. Briuselio laiku.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

 VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el. p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Social Dialogue – Decent Work Programme kvietimas

2019-01-07 11:11

Paskelbtas Norvegijos finansinių mechanizmų kvietimas teikti paraiškas „Social Dialogue – Decent
Work Programme“
. Programos tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir padoraus darbo sąlygų gerinimą. Programa remia tokias temas kaip padoraus darbo sąlygų nauda, darbo ir laisvalaikio balansas, jaunimo įdarbinimas, su darbo santykiais susiję nusikaltimai, prieiga prie darbo rinkos ir t.t.

Partnerystė – tarp Norvegijos ir Lietuvos. Programoje gali dalyvauti įvairių rūšių juridiniai asmenys.

Daugiau informacijos:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue—decent-work/2014-2021/?fbclid=IwAR2iXFTPDXCWXx-IW-wtiRtqq_IlhnV6MtAFkkog6Q1qS0sjT9n_qmGhGcc

Taisyklės Lietuvai:

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/decent-work/call-texts/pa05-sddw-call-for-proposals-lithuania-31.10.pdf

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 7 d.

Biudžetas – 20.000 – 100.000 EUR

Finansavimo intensyvumas – 90 proc.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt

Sandra Klimovič tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt 

 Išsamesnę finansinę informaciją Plėtros departamente teikia:

Aleita Markevič, tel. (8 5) 268 3153, el. p. aleita.markevic@cr.vu.lt.


Zeno Karl Schindler fondo stažuotės

2019-01-07 11:09

Zeno Karl Schindler fondas kviečia į doktorantūros stažuotes Šveicarijoje.

Fondas remia bendrus tarpuniversitetinius tyrimus šiose srityse: inžinerijos ir aplinkos moksluose, viduramžių disciplinose, įskaitant viduramžių studijas, taip pat skaitmeninių humanitarinių mokslų tyrimus, susikertančius su viduramžių disciplina ir skaičiavimais.

Trukmė  nuo 4 iki 12 mėnesių. Kiekvieną mėnesį suteikiama 2500 CHF (apie 2150 EUR) stipendija.

Paraišką galima teikti du kartus per metus. Artimiausia pateikimo data – 2019-03-15 (iki vidurnakčio Šveicarijos laiku).

Svarbu, kad susirastumėte priimantį universitetą prieš paraiškos pateikimą.

Daugiau informacijos: http://www.zenokarlschindler-foundation.ch/doctoral-exchange-grant.html.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt .


Paskelbti Horizontas 2020 Science with and for Society kvietimai

2019-01-07 11:08

Informuojame, kad 2018 gruodžio 11 d. prasidėjo naujas programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ (angl. Science with and for Society, SwafS) paraiškų priėmimo etapas.

Kvietimų sąrašas:

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education

SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations

SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V

SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans

SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe

SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science

SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes

SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science

SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.

Sandra Klimovič tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.


„HORIZONTAS 2020“ Marie Sklodowska-Curie (MSCA) mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai

2018-12-04 14:20

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) ,,Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff Exchange  – RISE) kvietimas teikti paraiškas.

Tikslas: skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.

Stažuotis gali vykti:

 • pradedantieji tyrėjai (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ir neturintys daktaro laipsnio);
 • patyrę tyrėjai(daugiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ar įgiję daktaro laipsnį);
 • administratoriai, vadybininkai ir techninis personalas,susijęs su mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklomis.

Stažuotis  vykstantys tyrėjai ir darbuotojai, turi būti dirbę siunčiančioje institucijoje mažiausiai 6 mėnesius (pilnu etatu). Stažuotės metu jie lieka įdarbinti savo institucijose (mokamas atlyginimas),o po stažuotės privalo į ją sugrįžti.

Tyrėjo ar kito darbuotojo stažuotės trukmė–nuo 1 iki 12 mėn.

Daugiau informacijos:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html

Galutinis terminas: paraiškas galima teikti iki 2019 m. balandžio 02d. 17 val. Briuselio laiku.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el. p.zemartas.budrys@cr.vu.lt.

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


Kvietimas dalyvauti ,,CENTER FOR EDUCATION AND ETHICS“ programoje

2018-10-22 14:10

The Center for Education and Ethics skelbia naują programą, kuri suteikia iki  40,000 dolerių finansavimą filosofijos projektams orientuotiems į švietimo politikos ir praktikos mokslinius tyrimus.

Finansavimo suma: iki 40 000 $.

Tinkami pareiškėjai: daktaro laipsnį turintys asmenys.

Galutinis terminas: 2018 m. lapkričio 6 diena 16:00 (CST).

Daugiau informacijos: http://ethicsandeducation.wceruw.org/research-grants.html

 Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.