Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

2019-02-01 10:15

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.

Finansavimo tikslas – Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos – Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1878,00 Eur.

Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/.

Daugiau informacijos apie priemonę: https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/2389.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Ignė Balaišytė, igne.balaisyte@cr.vu.lt, tel. 268 7238;

Laura Zebleckienė, laura.zebleckiene@cr.vu.lt, tel. 219 3201.


VI KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ SKLAIDOS 2016-2024 METŲ PROGRAMOS 1 UŽDAVINIO PRIEMONES

2019-02-01 10:14

VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos 1 uždavinio priemones: vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 21 d. 24 val.

Konkurso sąlygos:

 • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
 • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
 • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

 • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (rašto forma užsipildo pildant paraišką, rinktis Vykdančios institucijos rašo projektas ir perkelti ant VU blanko ir kelti pasirašymui į avilį, vizuoja padalinio vadovas, atsakingas finansininkas ir MID direktorė Vida Lapinskaitė). Keliant raštą rinktis Projektai͢͢→Naujas siunčiamojo dokumento projektas → Raštas mokslo prorektoriaus, užpildykite informaciją Dokumentą parengė: Rengėjo pavardė, Rengėjo padalinys: nurodykite savo padalinį, Gavėjai: Lietuvos mokslo taryba.
 • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
 • jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) (t. y. viešu arba privačiu juridiniu asmeniu) – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

 Jei projekte numatoma kaupti duomenis VU biblioteka konsultuoja mokslinių tyrimų duomenų valdymo plano rengimo klausimais, ramute.grabauskiene@mb.vu.lt, tel. (8 5) 219 5062.

 Dėl vykdytojų atitikimo konkrečioms pareigoms kreipkitės į Ramunę Rimkutę, tel. 2687068, ramune.rimkute@cr.vu.lt

 Sąmatos derinamos su Plėtros departamento finansininkėmis:

Agnija Duobiene, agnija.duobiene@cr.vu.lt, tel. 268 7034 (kuruojami padaliniai: FilF, FsF, KnF, TSPMI, IF).;

Nijole Kavarskiene, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt, tel. 268 6968 (kuruojami padalinai: KF, TF, GMC, EF).

Mokslo ir inovacijų departamente informaciją teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt, tel. 236 6068;

Gitana Vaitekūnienė gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt, tel. 236 6068.


JAV AMBASADOS KVIETIMAS

2019-02-01 10:12

JAV ambasada Lietuvoje kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą 30–90 dienų mokslo eksperto vizitui Lietuvoje.

Finansuojami JAV mokslininkų vizitai ekspertiniam patariamajam darbui aplinkosaugos, mokslo, technologijų, sveikatos ir kitose srityse.

Paraiškos priimamos iki vasario 15 d.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/jav-ambasada-lietuvoje-kviecia-teikti-paraiskas-gauti-finansavima-3090-dienu-mokslo-eksperto-vizitui-lietuvoje/3072?fbclid=IwAR0NnL2VgRWMzXTUgJJLHlymOeZTkglAI47WjZGHuxDtCCgjXKiqC8qo068.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Į ULAM PROGRAMĄ

2019-02-01 10:12

Kviečiame teikti paraiškas į Ulam programą, kuri skatina užsienio tyrėjų mobilumą ir mokslinį bendradarbiavimą su Lenkijos institucijomis nuo 6 iki 24 mėn.

Paraišką gali teikti asmenys turintys daktaro laipsnį.

Galimos veiklos stažuotės metu:

 • mokslinių tyrimų ir (arba) plėtros darbų atlikimas;
 • po doktorantūros mokymai;
 • medžiagos surinkimas moksliniam darbui ar publikavimui;
 • didaktinių užsiėmimų vedimas priimančiojoje institucijoje.

Paraiškų teikimo termino pabaiga 2019-04-23.

Kvietimą rasite čia: https://cloud.vu.lt/s/Mo5zkDdZfq4Lnbb#pdfviewer.

Daugiau informacijos rasite čia: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.


MATSUMAE TARPTAUTINIS FONDAS KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLININKŲ STAŽUOTĖMS JAPONIJOJE

2019-02-01 10:11

Japonijos Matsumae tarptautinis fondas kviečia teikti paraiškas vykdyti 3–6 mėn. mokslinių tyrimų projektus. Paraiškos stažuotėms Japonijoje priimamos iki 2019 m. liepos 31 d.

Pirmenybė teikiama gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos krypčių mokslininkams

Stažuočių laikotarpis – nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. kovo mėn.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5)  268 7067, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas ,,NORDPLUS” programai

2019-01-07 11:24

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias su švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2019 metams.

Programa suteikia galimybę teikti paraiškas „Nordplus“ finansavimui, tarpvalstybiniam studentų, mokinių ar mokytojų mobilumui, taip pat jungtiniams projektams ir tinklo veikloms tarp švietimo įstaigų ir organizacijų užsienyje: Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Suomijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Alanduose.

„Nordplus“ paraiškų teikimo terminas yra 2019 m. vasario 1 d. 23:59 val. (Centrinės Europos laiku).

Daugiau informacijos: https://www.nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2019?fbclid=IwAR2ZizsVX9WnVGH9OnJ05oQ4z-jMCFt0TxLvZZG_qCW8ekwgBzXk7Xy2wPw

arba https://www.nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2019?fbclid=IwAR2ZizsVX9WnVGH9OnJ05oQ4z-jMCFt0TxLvZZG_qCW8ekwgBzXk7Xy2wPw

Išsamesnę informaciją VU Tarptautinių ryšių skyriuje teikia:

Skirmantė Savickaitė, tel. (8 5) 268 7049, el. p. skirmante.savickaite@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas Baltijos mokslo programai

2019-01-07 11:23

Pagrindinis Baltijos mokslo programos tikslas yra sustiprinti mokslinių tyrimų plėtra grįstas žinias Baltijos šalyse per bendradarbiavimą tarp Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Baltijos šalių.

Programos pirmojo kvietimo biudžetą sudaro 6 milijonai eurų, maksimali paraiškos suma galima iki 800 000 EUR.

Minimalus partnerių skaičius – 3 partneriai iš 2 skirtingų sektorių.

Galutinis terminas – 2019-01-31.

Kvietimas yra administruojamas Estijos mokslo tarybos (ETAG).

Mokslininkai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino yra kviečiami pateikti jungtines paraiškas šiose srityse:
• Visuomenės sveikata; transliacinė medicina; sveikatos technologijos;
• Migracija; socialinė įtrauktis;

 • Regioninis ,,cyber” saugumas; visuomenės saugumas;
  • Aplinkai draugiški sprendimai;
  • Regioninis ekonominis vystymasis; užimtumas; darbo rinkos reguliacija ir socialinė politika;
  • Efektyvesnis išteklių panaudojimas.

Skatinami projektai spręsti problemas, kurios aktualios kelioms Baltijos šalims.

2018 metų kvietime paraiškos bus teikiamos Estijos projektų koordinatorių.

Daugiau informacijos: https://www.etag.ee/en/funding/partnership-funding/eea-financial-mechanism-2014-2021-baltic-research-programme/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė , tel.  (8 5) 268 7076, el. p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt.


Europos Mokslo Tarybos parama įsitvirtinančiųjų tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC Consolidator Grant)

2019-01-07 11:20

Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas grupes vykdančias priešakinius mokslinius tyrimus.

Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas.

Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtinis lyderis mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:

 • keletas svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
 • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
 • patentai;
 • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
 • apdovanojimai ir laimėti prizai;

Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;

Dotacijos vienam projektui dydis – iki 2 mln. eurų 5 metams.

Galutinis terminas: 2019 m. vasario 7 d.

Daugiau informacijos: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/europos-mokslo-taryba/353

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Programa „Mišrūs metodai humanitariniuose moksluose“

2019-01-07 11:19

Šios programos tikslas – ištirti, kaip naujos skaitmeninės humanitarinės praktikos procedūros gali būti derinamos su ,,kokybiniu hermeneutišku” požiūriu ir įvertinti pridėtinės vertės potencialą.

Šiuo metu  kvietimas atviras visiems istorijos – hermeneutikos humanitarinių sričių (pvz.: literatūros, istorijos, filosofijos, teisės istorijos, lyginamosios teisės, meno istorijos, muzikologijos) mokslininkams. Finansavimas gali būti suteiktas ir užpildyti lyčių nelygybės spragas bei paremti mokymus skirtus moterims – tyrėjoms skaitmeninėse technologijose.

Kvietimas vasaros mokykloms ir seminarams yra nuolatinis, galima teikti paraišką bet kuriuo metu.

Gauti finansavimui svarbu įtraukti bendradarbiavimo elementą su Vokietijos mokslininkais.

Finansuojamos išlaidos: kelionės, pragyvenimo, organizacinio personalo.

Kvietimas: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/mixed-methods-in-the-humanities

Taisyklės: https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_108_e.pdf

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 236 6068, sandra.klimovic@cr.vu.lt.


„HORIZONTAS 2020“ Marie Sklodowska-Curie (MSCA) ,,Inovatyvūs lavinimo tinklai“

2019-01-07 11:13

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Inovatyvūs lavinimo tinklai“ (angl. Innovative training networks – ITN) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-ITN-2018).

Tikslas: Doktorantų ir pradedančiųjų tyrėjų lavinimas. Lavinti naują kūrybingų ir verslių pradedančiųjų tyrėjų kartą, gebančią priimti šiuolaikinius iššūkius bei žinias ir idėjas paversti visuomenei reikalingais produktais ar paslaugomis.

MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai.

Kvietimo sub-grupės:

 • Europos lavinimo tinklai (angl. European Training networks – ETN) – mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų ES Valstybių narių (VN) ar H2020 Asocijuotų šalių (AŠ). 
 • Europos pramonės doktorantūra (angl. European Industrial Doctorates – EID) – mažiausiai 2 dalyviai, įkurti 2 skirtingose VN ar AŠ. Vienas iš dalyvių turi būti iš akademinio sektoriaus, o kitas – iš neakademinio sektoriaus. Bent vienas projekto dalyvis (paramos gavėjas arba partneris) turi turėti teisę teikti daktaro laipsnį; 
 • Europos jungtinė doktorantūra (angl. European Joint Doctorates – EJD) – mažiausiai 3 dalyviai, turintys teisę teikti daktaro laipsnį, iš 3 skirtingų VN ar AŠ.

Galutinis terminas: paraiškas galima teikti iki 2019 m. sausio 15 d. 17 val. Briuselio laiku.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

 VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el. p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.