Vadyba ir verslo administravimas
Šiuo metu priėmimas nėra vykdomas

Trukmė metais: 5
Forma: Ištęstinė
Kreditai: 240
Programą vykdo: Ekonomikos fakultetas

Programos tikslas
1. Rengti plataus universitetinio išsilavinimo vadybos ir verslo organizavimo specialistus apskaitai, įvairių firmų komercinei veiklai, draudimo agentūrų, įmonių personalui tvarkyti ir vadovauti ir galinčius sėkmingai dirbti besikeičiančioje Lietuvos ir Europos Sąjungos verslo aplinkoje. 2. Padėti atskleisti studentų talentą ir gabumus, skatinti kūrybinei saviraiškai, lavėjimui ir tobulėjimui vadybos ir verslo administravimo srityje. 3. Suteikti fundamentalių universitetinių ir praktinių įgūdžių pagrindinių verslo funkcijų vykdyme: ekonominės analizės, marketingo, vadybos, apskaitos, gamybos organizavimo ir valdymo, finansų srityse. 4. Suteikti valdymo, vadovavimo žinių ir ugdyti studento kaip vadovo gebėjimus organizuoti kitų žmonių veiklą keliamiems tikslams pasiekti. 5. Sugebėti taikyti šiuolaikinius verslo operacijų vadybos modelius praktikoje bei suvokti jų įnašą į verslo įmonių plėtrą, suteikti įgūdžius įvertinti verslo įmonės ekonominę padėtį, jos techninį ir organizacinį lygį bei konkurencingumo lygį 6. Rengti studentus tolimesnėms studijoms magistrantūroje.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdami dirbti kaip profesionalūs specialistai, vadybos ir verslo administravimo bakalaurai tęsia studijas rinkdamiesi vieną iš daugelio vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programų: apskaita ir auditas, gamybos vadyba, personalo vadyba, paslaugų vadyba, draudimo vadyba, verslo vadyba, komercinė kokybės vadyba, tarptautinis verslas ar kt.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.

Plačiau

Studijų kryptis
Verslas ir vadyba
Studijų krypčių grupė
Verslas ir vadyba
Studijų sritis
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
612N90001
Studijų programos komiteto pirmininkas
Profesorius Habil. dr. Albinas Marčinskas
2193291

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Profesorius Dr. (HP) Linas Čekanavičius
2366141

Saulėtekio 9, II r.
Akredituota iki
2019-07-01
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigus Verslo vadybos programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose verslo įmonės kūrimo srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas, įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali užimti vadybininko, apskaitininko, buhalterio, auditoriaus, komersanto, verslo organizavimo specialisto darbo vietą įvairiose vyriausybinėse organizacijose, šalies ir užsienio šalių įmonėse bei jų filialuose, bendrovėse ir kitose institucijose.