Ekonomika
Šiuo metu priėmimas nėra vykdomas

Trukmė metais: 5
Forma: Ištęstinė
Kreditai: 240
Programą vykdo: Ekonomikos fakultetas

Programos tikslas
1. Rengti plataus universitetinio išsilavinimo ekonomikos srities specialistus finansų administravimui, monetarinei ir fiskalinei politikai vykdyti, dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, ministerijose, bankuose, miestų merijose, ūkinėse savivaldos organizacijose. 2. Suteikti studentams solidžias teorines atraminių ekonomikos mokslo sričių -mikroekonomikos, makroekonomikos, tarptautinės ekonomikos, finansų, bankininkystės, ekonometrijos ir kitas žinias, įgalinančias atlikti ūkio kaip visumos ar jos sudedamųjų dalių socialinę – ekonominę analizę bei priimti pagrįstus sprendimus. 3. Suteikti teorines ir praktines žinias apie globalines, šalies, regionines socialines- ekonomines bei tarptautinės ekonomikos problemas, ugdyti sugebėjimus naudoti kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo metodus ir išmokyti juos pasitelkti įvairių tarptautinių bei šalies ekonomikos sektorių ir ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros planavimui bei prognozavimui, valdymo sprendimų pagrindimui bei priėmimui. 4. Ugdyti socialinių ekonominių procesų, bankininkystės, finansų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, lavinti verslo plėtojimo ir konkurencingumo problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius. 5. Suteikti metodines žinias ir praktinius įgūdžius, įgalinančias atlikti įmonių veiklos ekonominę ar finansinę analizę bei priimti pagrįstus ekonominius ir finansinius sprendimus, savarankiškai atlikti tarptautinės ekonomikos problemų, kredito institucijų veiklos mikro aplinkos analizę. 6. Rengti studentus tolimesnėms studijoms magistrantūroje.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Norėdami dirbti kaip profesionalūs specialistai, ekonomikos bakalaurai tęsia studijas rinkdamiesi vieną iš ekonomikos krypties magistrantūros studijų programų: bankininkystė, finansai, Europos ekonominės studijos, taikomoji makroekonomika, ekonominė analizė ir planavimas, taikomoji makroekonomika ar kitą.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus reikalavimas - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.

Plačiau

Studijų kryptis
Ekonomika
Studijų krypčių grupė
Socialinės studijos
Studijų sritis
Socialiniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
612L10002
Studijų programos komiteto pirmininkas
Docentas Dr. Jonas Martinavičius
2366122

Saulėtekio 9, II r.
Studijų mainų koordinatorius
Profesorius Dr. (HP) Linas Čekanavičius
2366141

Saulėtekio 9, II r.
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6

Numatomi studijų rezultatai
Baigus Ekonomikos programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai atlikti su asmenine atsakomybe susijusį sudėtingą darbą kritiškai analizuojant ir sprendžiant tarptautinės ekonomikos, socialines-ekonomines, verslo, finansų, bankininkystės problemas konkrečioje ūkio šakoje, įmonėje, organizacijoje ar ekonominiame regione bei kurti jų sprendimo modelius, naudoti kompiuterinę techniką, taikyti sistemų analizės, ekonometrijos bei statistikos metodus.
Profesinės veiklos galimybės
Įvairaus profilio ekonomisto, finansininko ar ekonomisto-analitiko darbas įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, bendrovėse, bankuose, draudimo kompanijose, tarptautinių ekonominių bei finansinių organizacijų analizės, prognozavimo ir planavimo padaliniuose, vertybinių popierių biržose ir depozitoriumuose.